Önkormányzati kitüntetések március 15-én


LŐRINCZ GABRIELLA gimnáziumi tanár 

2004-től tagja a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium nevelőtestületének. Az angol nyelv oktatása során szakmai tudása, nyitottsága, sokoldalú egyénisége nemcsak kiváló szaktanárrá, hanem az angol szakmai munkaközösség vezetőjévé, a nevelőtestület meghatározó tagjává emelte. Nyelvszakos tanárként szívügyének tekinti, hogy minél több diák rendelkezzen nyelvvizsgával a gimnáziumi évek végére. Nagy hangsúlyt fektet az érzelmi intelligencia fejlesztésére érzékenyítési célból, osztályaival több alkalommal ellátogatott az Éltes Mátyás Iskolába és a Miskolci Megyei Kórház gyermekosztályára is. Diákjait folyamatosan ösztönzi a tanulásra, fejlődésre, emellett önmaga is törekszik a szakmai megújulásra, módszertani eszköztárának bővítésére. Innovatív ötletei a munkaközösség és az egész intézmény életét is színesítik. Az ő kezdeményezésére és hatékony közreműködésével lett az Eötvös gimnázium a Cambridge Nyelviskola partnerintézménye és egyben LanguageCert nyelvvizsgaközpont. A gimnáziumban dolgozó valamennyi kollégával példaértékű a kapcsolata. Őszinteségével, nyíltságával segíti a problémák megoldását. Az oktató-nevelő tevékenység területén végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért" Évi díj kitüntetésben részesült.

KOVÁCS KRISZTINA személyügyi ügyintéző 

Közel 30 éve dolgozik Tiszaújváros oktatásáért. A 106. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola állományában szabászként kezdte pályafutását, majd a Brassai Sámuel Szakközépiskola és Szakmunkásképző nőiruha-készítő osztályainak szakoktatója lett, ahol osztályfőnöki feladatokat is ellátott. Nagy szeretettel és odaadással oktatta, nevelte tanulóit, kezei közül számos kiváló szakember került ki az évek során. 2009-től - a ruhaipari képzés megszűnte után - az összevont Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium személyügyi ügyintézőjeként szolgálta tovább a közoktatást. A középiskolák szétválásának előkészítési, adminisztratív munkájában, és az állami átszervezési folyamatokban oroszlánrészt vállalt. Elhivatott, következetes, munkájára igényes, precíz szakember. A 2014-es szétválástól máig az Eötvös gimnázium szíve-lelke, kedvességével, emberségével, szakmai precizitásával jelentősen megkönnyíti az iskolai kollektíva mindennapjait. Több évtizedes, lelkiismeretes oktató-nevelő munkája és az adminisztratív feladatok ellátása terén kifejtett tevékenysége elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért" Évi díj kitüntetésben részesült.

KAPCZÁR KRISZTINA igazgatóhelyettes/tanár 

2013 szeptemberétől a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskolában igazgatóhelyettesi feladatokat lát el. 2014-től mesterpedagógusként, szaktanácsadói feladatokat lát el az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Katolikus Pedagógiai Intézet munkatársaként az ország egész területén. Szakmai munkáját magas színvonalon végzi, mellette nagy gondot fordít önmaga képzésére, szakmai fejlődésére. A továbbképzések alkalmával arra törekszik, hogy lépést tartson a fejlődéssel, a korszerű szaktárgyi, módszertani ismeretekkel. Tanóráit a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével vezeti. Pályafutása során művelődésszervezői, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősi, diákönkormányzat segítő pedagógusi és osztályfőnöki megbízatásokat is ellátott. Fontosnak tartja a tanulók fejlesztését, az egyéni bánásmód érvényesülését, a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítését. Szakmai és emberi kapcsolataiban nyitott. Ötleteivel, tanácsaival segíti az intézmény vezetőjének és munkatársainak a munkáját. Tantestületének megbízható, alapos és fontos tagja. Kimagasló szakmai munkája elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért" Évi díj kitüntetésben részesült.

LOVÁSZ-TÓTH BEÁTA tanító 

2014-től tagja a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola nevelőtestületének. Szakmai céljai megvalósításában meghatározó rendszerszemléletű stratégiai gondolkodása. Pedagógiai munkája minden fázisában - a tervezéstől az értékelésig - szakszerű és alapos. Tudását folyamatosan gyarapítja továbbképzéseken, konferenciákon való részvétellel és önképzéssel is. Rendszeresen tájékozódik az oktatásban alkalmazott jó gyakorlatokról és szakmai eredményekről. Élen jár az új technikai eszközök kipróbálásában, alkalmazásában. Kreatívan gondolkodik és tevékenykedik, osztályfőnöki ténykedése elismerésre méltó. Tiszteletben tartja a tanulók egyéniségét, keresi a bennük rejlő értékeket, a gyerekeket egymás elfogadására, tiszteletére, támogatására neveli. Empátia, segítőkészség, tolerancia és határozottság jellemzi. Ezen tulajdonságai meghatározók problémamegoldásában, konfliktuskezelésében is. Innovatív ötleteivel, azok magas szintű kivitelezésével öregbíti iskolája hírnevét. Kimagasló innovatív szakmai-pedagógiai, munkaközösség-vezetői tevékenységének elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért" Évi díj kitüntetésben részesült.

SIMON VALÉRIA tanár 

2017-től a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda diákjait tanítja. Rendkívül sok elméleti ismeretet szerzett a nehezebben haladó tanulók nevelése-oktatása, a differenciálás, az eredményes képességfejlesztés, a tanulói kompetenciák fejlesztése, a memóriatechnikák és a tanulási módszerek hatékony alkalmazása, a projektpedagógia, az élményszerű tanulás és a tehetséggondozás terén, és mindezeket a mindennapi gyakorlatban is következetesen alkalmazza. Osztályfőnökként odafigyelve, a helyes útra terelgetve igazgatja a rábízott gyermekeket. Igazi hiánypótló reneszánsz személyiség. A nagybetűs természetismeret tanár, aki a tudomány minden ágát komplex egységben, összefüggéseiben, szemléletesen, megtapasztaltatva tanítja. A MOL Petrolkémia PetChem Quiz versenyen harmadszor szerepeltek eredményesen tanítványai. 2023-ban tizenkét csapatot indítva adta tovább a kémia szeretetét, sokoldalú ismeretét a felkészülés során, s közülük a döntőben két csapat küzdött a legjobbakkal, a győztes első, valamint egy negyedik helyezést elérve. Kimagasló szakmai-pedagógiai munkája és emberi kvalitásai elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért" Évi díj kitüntetésben részesült.

TÓTHNÉ BALOGH ÁGNES tagintézmény-igazgató 

1996-tól dolgozik Tiszaújvárosban. Szakmai munkáját a Tiszaújvárosi Nevelési Tanácsadóban kezdte logopédus munkakörben. Szakmai életútjára jellemző a folyamatos önképzés, a megszerzett speciális szaktudással hatékonyabban tudja segíteni a megkésett beszédfejlődésű, valamint a diszlexiás, diszkalkuliás gyermekek fejlesztését. 2014-től megbízott, 2015-től pedig kinevezett tagintézmény-igazgatója a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintézményének. Vezetői munkájában fontosnak tartja a szakmai munka színvonalának emelését, elmélyítését. Alapelvét, mely szerint „a gyermek mindenek felett álló érdeke", igyekszik minden területen érvényesíteni. Pedagógiai és vezetői hitvallása: segíteni, nevelni, személyiséget formálni, oktatni, követelni, tisztelni, irányítani, vezetni, véleményt alkotni, minősíteni, dönteni csak emberi méltósággal, igazságosan és szeretettel lehet! Közel három évtizedes, magas színvonalú gyógypedagógiai munkája elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért" Évi díj kitüntetésben részesült.

KUTASNÉ HAJDU ZSUZSANNA MARIANN gyógypedagógus 

Pedagóguspályáját 1990-ben kezdte a tiszaújvárosi 5. sz., majd a 6. sz. Napközi Otthonos Óvodában, óvodapedagógusként. 2005-től ellátja a sajátos nevelési igényű, normál intellektusú, integrált, diszlexiával, diszkalkuliával, kevert specifikus zavarral, beilleszkedési és magatartásproblémával diagnosztizált gyermekek egyéni fejlesztését. 2017 óta a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Éltes Mátyás Tagiskolájában tanít, 2019-től az iskola tagintézmény-vezetője. Szakmai vezetőként munkájában segítőkész, felelősségteljes. Felkészültségét, vezetői képességét sokszor bizonyította. A tagintézmény szakmai munkáját hatékonyan irányítja, kollégáit ösztönzi a folyamatos önképzésre, fejlődésre. Keresi a szakmai kihívásokat, szakmai fejlődése érdekében részt vesz továbbképzéseken, érdeklődik az újszerű módszerek, eszközök iránt. Munkájában értéket közvetít, jó szervező- és problémamegoldó készséggel rendelkezik, nyitott, érdeklődő, környezetére odafigyelő. Gyógypedagógusként hivatásszeretet, empátia, kitartás jellemzi. Lelkiismeretesen végzett, kimagasló szakmai munkája elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért" Évi díj kitüntetésben részesült.

MUCZA-KRISZTIN JUDIT általános iskolai tanító 

2009-től tagja a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestületének. Az iskola pedagógusaként a rábízott feladatokat lelkiismeretesen és magas színvonalon teljesíti. Napközis feladatokat ellátó tanítóként, dráma és tánc, tánc és mozgás órákat tartó pedagógusként, jelenleg második osztályosok osztályfőnökeként aktív szereplője az iskolai élet minden színterének. Az elmúlt évek során kezdeményező szerepet vállalt az iskola tanórán kívüli programjainak megtervezésében és megvalósításában egyaránt, rendszeresen részt vesz a napközis táborok szervezésében. Tanítási óráit a szakmai elvárásoknak megfelelően, magas színvonalon szervezi és készíti elő. Kollégái szívesen dolgoznak vele, nevelőtestületének aktív tagja. Tanítványait szeretettel, odaadással oktatja és neveli. Nagy figyelmet fordít a lemaradó és a tehetséges diákokra is. Az emberekhez való viszonyulását a kedvesség, az odafigyelés, a segítőkészség, az empátia és a másik ember tisztelete jellemzi. Lelkiismeretesen végzett, kimagasló szakmai munkája elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért" Évi díj kitüntetésben részesült.

SPORT-PARK KFT. munkavállalói közössége 

Az egykori Leninváros sporttelepének helyén a Sport-Park Kft. irányításával épült meg a Tiszaújvárosi Sportcentrum, melyet 1998-ban adtak át. A „sportolók paradicsoma" nagyszerű lehetőséget biztosít edzésre az ide érkező hazai és nemzetközi csapatoknak, amatőr és profi sportolóknak, valamint városunk és vonzáskörzete lakosainak egyaránt. A sportszövetségekkel kialakított rendkívül jó kapcsolatoknak köszönhetően az elmúlt 25 év során több mint 250 nemzetközi mérkőzést és versenyt, valamint több száz edzőtábort bonyolítottak le. Rendszeresek a céges családi napok, kiállítások, vásárok, koncertek, közösségi rendezvények és városi ünnepségek. A Sport-Park munkatársai az elmúlt 25 évben mindent megtettek azért, hogy a legmagasabb színvonalú szolgáltatást biztosítsák az ideérkező vendégek számára. Többen már a Sportcentrum átadása óta itt dolgoznak. Mindannyian magukénak érzik a létesítményeket, munkájukat lelkiismeretesen és fáradhatatlanul végzik, igazi összetartó közösséget alkotva. Jelenleg 30 fő látja el a Sportcentrum és telephelyei működtetését, sikeres és eredményes munkájukat dicséri, hogy a rendezvényeken, sporteseményeken megjelenő vendégek mindig elégedetten távoztak, és visszatérő vendégekké váltak. A munkavállalói közösség 2018-ban Szent István Emlékérem kitüntetésben részesült. A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. munkavállalói közössége a Tiszaújvárosi Sportcentrum 25 éves fennállása alkalmából, Tiszaújváros sportrendezvényeinek lebonyolításában végzett áldozatos munkája, településünk jó hírnevének öregbítésében szerzett elévülhetetlen érdemei elismeréseként „Tiszaújváros Sportjáért" Évi díj kitüntetésben részesült.

KULCSÁR BEÁTA közművelődési csoportvezető 

A művelődési központban 2019-től dolgozik közművelődési szakemberként, ahol részt vesz az intézmény munkatervének kidolgozásában, összeállításában, végrehajtásában. A közművelődési csoport vezetőjeként feladata a csoport munkájának irányítása, ellenőrzése. Végzi a szakterületen hasznosítható pályázatok folyamatos figyelését, a médiával való kapcsolattartást, a nyomdai anyagok terveztetését. Több városi nagyrendezvény felelős koordinátora, kezdeményezésére indultak el a Terasz-party, valamint a Gasztrokorzó nagysikerű programsorozatok. Aktívan vesz részt az intézményi rendezvények megújításában, folyamatos frissítésében, átalakításában. Ismereteit folyamatosan bővíti, nyomon követi a napi kulturális eseményeket, részt vesz országos szakmai konferenciákon, elvégezte a kulturális szervezetmenedzsment elnevezésű akkreditált tanfolyamot. Jól képzett, megfontolt, elkötelezett, nagy teherbírással rendelkező szakember. Feladatait lelkiismeretesen, pontosan, magas szakmai színvonalon látja el. A kollégákkal, a látogatóközönséggel való kapcsolata közvetlen. Példamutató alapossággal és körültekintéssel dolgozik, nincs számára megoldhatatlan feladat. Munkáját hivatástudat, szakmaszeretet, következetesség, igényesség, pontosság és felelősség jellemzi. Magas szintű felelősségérzete és hivatástudata, valamint a közművelődési szolgáltatásokban végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként „Tiszaújváros Közművelődéséért" Évi díj kitüntetésben részesült.

NÓGRÁDI VILMOS ANTAL mentőtechnikus 

2000-től dolgozik a Tiszaújvárosi Mentőállomáson mentőgépkocsi-vezetőként. A bajtársi közösség gyorsan befogadta közvetlensége és a munkához való hozzáállása miatt. A betegekkel mindig tisztelettel, emberségesen bánt, szakmai ismereteit fejlesztette, jó előmenetele miatt az esetkocsira került, és azóta is ott teljesít szolgálatot. 2017-ben megkapta a mentőtechnikusi minősítést, végzettsége: mentőápoló. A közösség aktív tagja, rendszeresen vesz részt mentési bemutatókon, segít a laikusok képzésében. A covid helyzet alatt a mentőmunka mellett részt vett a tiszaújvárosi mintavételezésben a statikus ponton, és mozgó mintavételezőként is tevékenykedett. A mentőmunkán kívül részt vesz a rendezvények egészségügyi biztosításában, és az orvosi ügyeleten is teljesít szolgálatot. Huszonöt éven át végzett kitartó és eredményes munkája elismeréseként „Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért" Évi díj kitüntetésben részesült.

KOPASZ IMRÉNÉ konyhai kisegítő 

A Nikodémus Idősek Otthonának 2006-tól munkatársa, az idős emberek ellátása iránti elkötelezettsége és szakmai alázata késztette arra, hogy 2018. évi nyugdíjazását követően is tovább dolgozzon az intézményben. Kedves és közvetlen természete miatt az otthon lakói és munkatársai egyformán szeretik, ezért a mai napig az otthon dolgozói közösségének oszlopos tagja. Kedves, mosolygós ember, aki mindig segítőkész, szakértelemmel és türelemmel végzi a rábízott feladatokat. A főzés iránti szeretete, profizmusa és a munkája iránti alázata segítségével számtalan, finomabbnál finomabb étellel örvendezteti meg az otthonban élőket. Több mint 40 éves szolgálati ideje, az idős emberek ellátásában végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként „Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért" Életműdíj kitüntetésben részesült.

KAKUKNÉ BÖLKÉNYI TÍMEA állandó helyettes asszisztens 

Kisebb-nagyobb megszakításokkal több, mint 20 éve egészségügyi szakterületen dolgozik. 2013-tól a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet dolgozója. Fekvő- valamint járóbeteg-ellátásban egyaránt számos szakmai tapasztalatot szerzett, melyet jól kamatoztat munkavégzése során. Alapos elméleti tudással, széleskörű gyakorlati tapasztalattal rendelkezik. Empatikus és elkötelezett a betegek, valamint a szakma iránt. Kiemelkedően magas betegcentrikus magatartás jellemzi, szakmailag kiválóan képzett. Egyéni céljait több alkalommal alárendelte a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet céljainak. Extrém munkabírású, szorgalmas, a végletekig humánus. Áldozatos munkájával, segítőkészségével, szaktudásával hozzájárul az intézmény által nyújtott ellátás minőségi színvonalának megtartásához, emeléséhez. Magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként „Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért" Évi díj kitüntetésben részesült.

DR. ALMÁDI TAMÁS bőrgyógyász szakorvos 

A 2014-es szakvizsgát követően a Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben helyezkedett el. 2017-től foglalkozik klinikai vizsgálatokkal, ahol a gyulladásos bőrbetegségek kutatása került előtérbe. A rendelőintézetben az általános járóbeteg-ellátás mellett nemibeteg-gondozást is végez. Az évek során a rendelés eszközparkjának több eleme is megújult, sikerült elindítani a kryoterápiás kezeléseket, illetve új, modern dermatoszkóp segíti a munkáját. Ezek a változások mind hozzájárultak az ellátás színvonalának emeléséhez. Mivel a bőrdaganatok előfordulása ugrásszerűen megnőtt az utóbbi évtizedekben, ezért kiemelt szerepet kap a rendelésen a prevenció, a bőrdaganatok szűrése, megelőzése. Hosszú távú tervei között szerepel az ellátás hatékonyságának további növelése, és a prevenciós tevékenység kiszélesítése a lakosság körében. Magas színvonalú szakmai munkája és prevenciós tevékenysége elismeréseként „Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért" Évi díj kitüntetésben részesült.

KOSCSÓ MÓNIKA igazgató 

1998-tól dolgozott a Tiszaszederkényben működő Vásárhelyi Pál Általános Művelődési Központban, 2004-től intézményegység- vezetőként. 2008-ban az intézményrendszer átszervezését követően a Vásárhelyi Pál Általános Iskola, mint tagintézmény működött tovább, ahol igazgatóhelyettes volt, majd 2010-től az Arany János Általános Iskolában is igazgatóhelyettesi megbízást kapott. 2013-tól az Arany János Általános Iskola Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola néven, az Egri Főegyházmegye fenntartásában egyházi köznevelési intézményként működik, ahol intézményvezetői megbízást kapott. Nagy hangsúlyt fektetett saját továbbképzésére, közoktatási vezető szakvizsgát, majd tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértői mesterpedagógus vizsgát is tett. A megalakulástól kezdve kiemelkedő vezetői munkájával a keresztény értékek mentén alakította ki az intézményben folyó nevelő, oktató munkát. Tevékenységével, igazgatói munkájával hozzájárult ahhoz, hogy a katolikus intézménynek aktív szerepe legyen a város közösségi életében, valamint olyan kiegyensúlyozott gyermekek kerüljenek ki az iskola falai közül, akik képesek az egész életen át tartó tanulásra, és akik olyan értékekkel gazdagodnak, amelyek pozitív hatással lehetnek egész életükre. Több évtizedes, a közoktatás szolgálatában végzett kiemelkedően magas színvonalú oktató-nevelő munkája elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért" Évi díj kitüntetésben részesült.

TÓTHNÉ PAPP JULIANNA óvodapedagógus 

1986-ban a tiszaújvárosi 6. sz. Napközi Otthonos Óvodában, majd az akkori 5. számú, későbbi Tündérkert Óvodában helyezkedett el. 2007-ben pedagógus szakvizsgát szerzett differenciáló-, fejlesztő pedagógiai ismeretek témában. Az elsajátított ismereteket mindennapi munkája során a gyermekek egyéni fejlesztésében hasznosítja. Mindig nagy hangsúlyt fektetett a szakmai fejlődésre, különösen a zene, a néptánc és tehetséggondozás területén. Több szakmai- és módszertani megújító képzésen vett részt, többek közt élménypedagógia, tehetségdiagnosztika és agressziókezelés témában. Mentori feladatok vállalásával segítette az óvodapedagógus hallgatókat a pedagógushivatás gyakorlati megismerésében, a sikeres államvizsga megszerzésében. Évek óta vezeti az Óvodából iskolába könnyedén elnevezésű munkaközösséget. Munkáját a körültekintés, alaposság, magas szintű pedagógiai tudatosság jellemzi. A rábízott feladatokat mindig pontosan és körültekintően látja el. Több évtizedes kiváló szakmai munkája, emberi, pedagógusi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért" Életműdíj kitüntetésben részesült.

VÍGHNÉ KATONA ILDIKÓ dajka 

1992-ben kezdett dajkaként dolgozni a tiszaújvárosi 6. sz. Napközi Otthonos Óvodában, majd elvégezte a dajkaképző tanfolyamot, ahol gyakorlati ismeretei mellé az elméleti ismereteket is elsajátította. Munkáját mindig nagy odafigyeléssel, gyermekszeretettel, türelemmel és kedvességgel végzi. Közreműködése segítséget jelent a vele dolgozó óvodapedagógusok számára nevelő, fejlesztő tevékenységeik végzésében. Nagyfokú empátiát, megértést és segítőkészséget tanúsít a különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátásában. Kedves, vidám, empatikus és segítőkész emberi tulajdonságai miatt az alkalmazotti közösség körében is elismert és közkedvelt személyiség. Önzetlenül és önként vállal olyan tevékenységeket, amelyek az óvodai élet hatékony működését segítik és a mindennapi együttélést szolgálják. A közösség aktív tagjaként bekapcsolódik az óvodai rendezvényekbe is, mindig számíthatunk megbízható, pontos munkájára. Több mint 30 éves, szorgalommal és gyermekszeretettel végzett kiváló dajkai munkája elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért" Évi díj kitüntetésben részesült.

SZENTPÉTERI MÓNIKA oktató 

2008-tól dolgozik Tiszaújvárosban, először az összevont Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium tanára, majd 2014-től a Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola oktatói testületének tagja. Az ügyvitel- közgazdaság-informatika munkaközösség vezetője, emellett osztályfőnöki feladatokat is ellát. Szakmai munkáját nagy elhivatottsággal, lelkiismeretességgel, a diákok iránti elkötelezettséggel és szeretettel végzi. Pedagógiai munkájában törekszik a korszerű ismeretek elsajátítására, ismereteit folyamatosan gyarapítja, magas szintű tudását, tapasztalatait igyekszik tanítványainak is átadni. Osztályfőnökként szeretettel, megértéssel vezeti osztályát. Aktív tagja a Brassai közösségének. Irányítja a taniroda működését, a gazdálkodás és menedzsment ágazat képzéseiben meghatározó szerepet tölt be. Mindig nyitott az intézmény közösségi programjaira, lelkesen vesz részt tanítványaival együtt a legfontosabb iskolai rendezvények előkészítésében és lebonyolításában, az iskola marketing tevékenységében jelentős szerepet vállal. Magas színvonalú oktató-nevelő munkája elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért" Évi díj kitüntetésben részesült.

DR. FÓNAGY-SÜTŐNÉ HOCZA BEÁTA gimnáziumi tanár 

2008-tól dolgozik a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium nevelőtestületében mint magyar nyelv és irodalom szakos tanár. Munkájára a kezdetektől jellemző az újító jelleg, változatos módszerekkel, eszközökkel, szemlélettel teszi érthetővé, érdekessé, befogadhatóbbá a tananyagot diákjai számára. Sokszínű tehetséggondozó tevékenysége során szakköröket, könyvklubot vezet, versenyekre és ünnepi műsorokon való szereplésekre készíti fel tanítványait eredményesen. Alkalmazza az önreflexió módszerét, önismerete fejlett, folyamatosan törekszik az önfejlesztésre. Sikeresen teljesített több minősítési eljárást, ma már mesterpedagógusként dolgozik. Osztályfőnökként szeretettel, megértéssel vezeti osztályát, figyelemmel kíséri tanulmányi munkájukat, meghallgatja problémáikat és segít a megoldásban. Pozitív beállítottságát, rugalmasságát, hatékony problémamegoldó képességét az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjeként is kamatoztatja, kollégái minden kérdésben számíthatnak támogatására. Az oktató-nevelő munka területén végzett magas színvonalú szakmai munkája, kiemelkedő tehetséggondozói tevékenysége, a pedagógus élethivatás mellett elkötelezett életpályája elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért" Évi díj kitüntetésben részesült.

TISZAÚJVÁROSI GIMNASZTRÁDA, TISZAGYM CSAPAT 

A Tiszaújvárosi Gimnasztráda Csoport 1996-ban szerveződött ki a Hunyadi iskolában működő szertorna csapatból, a gyökerei azonban sokkal korábbra nyúlnak vissza. Kopcsó Józsefné, Csöpi néni 1987-ben hozta létre az első szertorna csapatot. Mára a tiszaújvárosi gimnasztráda a legeredményesebb, legsikeresebb és legnépesebb csapata a Magyar Torna Szövetség mindenki tornája szakágának. A csapat a magas színvonalú látványtánc és aerobik bemutatókban találta meg azt a formát, mely megfelelően hirdetheti a gimnasztráda célját: az egészséges életmódra nevelést. A bemutatóikon akrobatikus látványtáncokkal, aerobik- és showtáncelemekből álló táncprodukciókkal kápráztatják el a közönséget. 

A több éves sikeres és eredményes működés következtében a csapatot közel 90 fő alkotja, akik között óvodásoktól kezdve felnőttekig minden korosztály képviselteti magát. Hazai és nemzetközi táncversenyen is többször részt vettek, évek óta sikeresen és eredményesen képviselik Magyarországot a nemzetközi porondon. Mindezek mellett szívesen színesítik műsorukkal a tiszaújvárosi kulturális- és sportrendezvényeket is. Tiszaújváros önkormányzata a csapatot 2002-ben Tiszaújváros Sportjáért Évi díj kitüntetésben részesítette. A vezetőedző jelenleg Madár Éva, illetve munkáját segíti még Oláh-Gyúró Anna és több tanítvány, akik kisedzőként segítik a kisebbek fejlesztését, felkészülését. A volt edzők és tanítványok között mind a mai napig nagyon jó a kapcsolat. A tagok közül többen is ezt a szakmát választották hivatásul. A Tiszaújvárosi Gimnasztráda, TiszaGym közössége Tiszaújváros sportéletében végzett áldozatos munkája, településünk jó hírnevének öregbítésében szerzett elévülhetetlen érdeme elismeréseként „Tiszaújváros Sportjáért" Évi díj kitüntetésben részesült.

BÁRTFAI MÁRIA szociális munkatárs 

1985-ben helyezkedett el a Leninvárosi Városi Tanácsnál, ahol ügyfélszolgálati munkatársként dolgozott, majd hatósági előadóként dolgozott gyámügyi területen. Később intézményfelügyeleti és családvédelmi előadóként, gyámügyi munkatársként, végül 1995-től szociális munkatárs munkakörben végezte feladatait. Közreműködött a város szociális ellátórendszerét érintő testületi és bizottsági előterjesztések, valamint a rendelettervezetek előkészítésében és a rendeletben foglaltak végrehajtásában. Munkáját mindig lelkesedéssel, nagyfokú odaadással és körültekintéssel, lelkiismeretesen végzi. Önállóság, maximális precizitás, hozzáértés jellemzi. Ügyfélcentrikus ügyintézése és segítőkészsége, emberszerető hozzáállása, szociális érzékenysége, valamint szakmai felkészültségének köszönhetően a kollégái és az ügyfelei egyaránt bizalommal fordulnak hozzá. Kiemelkedő szakmai munkáját 2001-ben „Tiszaújvárosért a Közszolgálatban" Oklevél Évi díj kitüntetéssel, 2002-ben címzetes főmunkatársi címmel ismerték el. Közel négy évtizedes kiemelkedő szakmai munkája, valamint a közigazgatási életpálya melletti elkötelezettsége és példamutató helytállása elismeréseként „Tiszaújvárosért a Közszolgálatban" Életműdíj kitüntetésben részesült. 

FIGECZKY RITA személyügyi ügyintéző 

2014-től dolgozik a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-nél személyügyi ügyintézőként. Feladatai közé tartozik a munkavállalókkal kapcsolatos személyés munkaügyi nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások elkészítése, valamint a bérszámfejtéssel, cafeteriával kapcsolatos ügyintézések, illetve a közfoglalkoztatottak alkalmazásával összefüggő munkaügyi feladatok, a programokhoz, pályázatokhoz kötődő dokumentumok előkészítése, valamint beszámolók, jelentések készítése a hivatalos szervek felé. Munkáját pontosan, precízen végzi, szabálykövető, a szakmai előírásokat mindig betartja. Kollégáival és a gazdasági társaságok munkatársaival munkakapcsolata kiváló, segítőkész és együttműködő. Hivatása iránt elkötelezett, nagyfokú terhelhetőség jellemzi. Munkáját szakmai megalapozottsággal, nagy pontossággal és felelősséggel végzi. Javaslataival hasznos segítséget nyújt az ügyvezetésnek. Emberi tulajdonságaira az együttműködés, megfontoltság, a segítőkészség, a tenni akarás és a nagymértékű empátia jellemző. Nagyfokú hivatástudattal végzett szakmai munkája elismeréseként „Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban" Évi díj kitüntetésben részesült.

TISZAÚJVÁROSI GYÓGYÉS STRANDFÜRDŐ KOLLEKTÍVÁJA 

A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő településünk egyik legfontosabb turisztikai vonzereje 1998-ban nyitotta meg a kapuit. Az azóta eltelt 25 évben több mint 5 millió vendég vette igénybe a szolgáltatásait. A fürdő 0-tól 99 éves korig minden korosztály számára kínál kikapcsolódási lehetőséget, így több generáció együttesen is élvezheti a komplexum szolgáltatásait az év bármely időszakában. A szórakozás mellett komoly jelentőséget kap a gyógyulás is. A gyógyvíz, valamint a fürdő szomszédságában üzemelő Fiziko- és Balneoterápiás Részleg számos egészségügyi problémával küzdő vendégnek jelentett gyógyulást az elmúlt évtizedekben. A fürdő üzemeltetéséről 2006 óta a TiszaSzolg 2004 Kft. gondoskodik. A létesítményt működtető kollektíva lelkiismeretes és magas szakmai színvonalú munkájának köszönhetően a látogatókat mindig tiszta, gondozott és barátságos környezet fogadja. Ennek köszönhetően 2013- ban a fürdő 4 csillagos minősítést kapott. A vendégigényeket és az aktuális trendeket figyelembe véve önerőből és pályázati források segítségével, újabb medencékkel és szolgáltatásokkal bővítették kínálatukat. Az év minden időszakában szerveznek kiegészítő programokat - éjszakai fürdőzések, egész napos strandfesztivál -, melyekkel tovább növelik a fürdő népszerűségét. Országhatáron innen és túlról is vannak visszatérő vendégeik, akik évről évre rendszeresen ellátogatnak a fürdőbe. A gyógyfürdő kollektívájának köszönhetően Tiszaújváros neve ma már nem csak az iparral, hanem a turizmussal is összekötődik, mely hozzájárul a város gazdasági fejlődéséhez. Magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő kollektívája „Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban" Évi díj kitüntetésben részesült.

DEZSŐ ANNAMÁRIA gondnok 

Közalkalmazotti jogviszonya 2013-ban kezdődött. Jelenlegi munkakörét 2015-től tölti be, mint a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár gondnoka. Feladata a felügyelete alá tartozó telephelyek operatív működésének biztosítása. Szinte bármikor elérhető és a gondnoksága alá tartozó intézmények érdekeit szem előtt tartva legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, pontosan, precízen végzi munkáját, aktívan részt vesz a városi rendezvények lebonyolításában is. Az irányítása alatt dolgozó munkatársakon kívül hozzá tartoznak a portás-biztonsági őr munkakört ellátó kollégák munkájához kapcsolódó szervezési feladatok is. Munkatársaival empatikus, személyiségéből fakadóan kitűnő kapcsolatot alakított ki és tart fent. Munkájában határozott, következetes, rendszerető, ezzel elősegíti a mindennapi intézményi feladatok gördülékeny, hatékony végzését. Kollégái és vezetői mindig számíthatnak rá, segítőkész és megbízható munkatárs. Kiemelkedően magas színvonalú, felelősségérzettel és hivatástudattal végzett munkájának elismeréseként „Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban" Évi díj kitüntetésben részesült.

TÓTH JÁNOS műszaki csoportvezető 

2014-től a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. dolgozója, mint karbantartó, majd 2023 óta műszaki csoportvezetőként végzi munkáját. Megszerezte az uszodamesteri és uszodagépész végzettségeket, bővítve szakmai tudását. Műszaki csoportvezetőként közreműködik a Sportcentrum, a Deák téri uszoda és a tiszaszederkényi tornaterem karbantartási, felújítási terveinek előkészítésében, azok megvalósításában. Szervezi és irányítja a vezetése alá tartozó dolgozók munkáját. Rendszeresen szerepet vállal a Sportcentrumban megrendezett rendezvények, versenyek, mérkőzések szervezésében, lebonyolításában. Munkáját, melyre igényes, magas színvonalon és eredményesen végzi, feladatait pontosan, precízen, határidőre teljesíti. Elsődleges szempont számára, hogy a Sportcentrumba érkező vendégek mindenkor tiszta, rendezett, kulturált környezetet találjanak, és kifogástalan kiszolgálást kapjanak. Kiemelkedő szakmai tevékenysége, elhivatottsága elismeréseként „Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban" Évi díj kitüntetésben részesült.

BUJDOS JUDIT rendőr főtörzszászlós, referens 

Pályafutását 1990-ben a Miskolci Határőr Igazgatóságon kezdte közalkalmazottként, majd határőr tiszthelyettesként. 2008. január 1-jén került a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Alosztály állományába, mint segédelőadó, majd 2020-tól referensnek nevezték ki. Munkáját szabálysértési szakterületen végzi. Feladata a szabálysértési eljárások lefolytatása, a tényállás tisztázása és a szabálysértés elkövetőjének megállapítása. Más hatóságok által kért meghallgatások végrehajtásával szintén az eljárások eredményes befejezéséhez járul hozzá. Munkaköréhez tartozik továbbá a szabálysértési döntések, valamint helyszíni bírságok végrehajtása. Tevékenységére kimagasló szakmai tudás, megbízhatóság és lelkiismeretesség jellemző. Az eltelt idő alatt megszerzett jogszabályismeretét, tapasztalatát megfelelően kamatoztatja munkája során. Szakterületének minden része nagy pontosságot és figyelmet igényel, a szabálysértési feljelentések alapján a szankció kiszabása, és annak érvényesülése érdekében a végrehajtás lefolytatása hozzájárul a közlekedés biztonságának és a közrend védelmének fenntartásához. Tiszaújváros és térsége közbiztonságáért végzett magas szakmai színvonalú munkája elismeréseként „Tiszaújváros Közbiztonságáért" Évi díj kitüntetésben részesült.

KASSAI ISTVÁN beosztott tűzoltó 

1997-ben szerelt fel, több mint 26 éve a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományának tagja. Beosztott tűzoltóként, majd gépjárművezetőként, 2013- tól pedig újra beosztott tűzoltóként teljesít szolgálatot. A tűzoltóságon lévő kisgépekre, felszerelésekre, eszközökre, magasból mentő gépjárműre kezelői vizsgával rendelkezik. Szakmai ismeretei az eltelt évek során egyre magasabb szintet értek el. Parancsnokaival szemben tisztelettudó, csoporttársai minden helyzetben számíthatnak rá, a fiatalabb kollégák betanításában lelkiismeretesen, folyamatosan és aktívan részt vesz. Munkáját kezdettől fogva példamutatóan, becsülettel végzi, feladatai ellátása során mindig pontos, precíz. Tűzoltói pályafutása során több kiemelt tűzesetnél, illetve műszaki mentésnél segítette szakszerű beavatkozással a káresemények felszámolását, bizonyítva ezzel rátermettségét, szakmai felkészültségét és megbízhatóságát. Több évtizedes tűzoltói munkássága elismeréseként „Pintér Ferenc Díj" Életműdíj kitüntetésben részesült.

HANDA LÁSZLÓ beosztott tűzoltó 

1996-ban kezdte tűzoltói pályafutását a Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft.-nél, majd 2013-ban a FER Tűzoltóság Kft.-nél folytatta, ahol ma is beosztott tűzoltó, valamint szolgálati csoportján belül helyettes vezetői feladatokat is ellát. Munkája során folyamatosan képezte magát, számos szerkezelői, különleges gépjárműkezelői, valamint kisgépkezelői vizsgát tett. Tudásával és szakmai tapasztalatával jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a létesítményi tűzoltóság személyi állománya teljes értékű csapatként állhasson készenlétben az ipari üzemek védelmére. Kiemelkedő munkáját felettesei számos alkalommal elismerték és jutalmazták. Hivatásszeretete, szakmai felkészültsége, gyakorlati tapasztalata kiemelkedő. Becsületes, kitűnő csapatember, szakmai megbecsülését tudásával és rátermettségével alapozta meg. Közel három évtizedes tűzoltói munkássága elismeréseként „Pintér Ferenc Díj" Életműdíj kitüntetésben részesült.

LENTE ANITA gazdasági ügyintéző

1998-tól, több mint 25 éve tagja a Tisza Média stábjának, ahol gazdasági ügyintézőként dolgozik. Mindennapjait a számok és a számlák teszik ki, évek óta egyedüliként képviseli a gazdasági részleget a Tisza Média Kft. -nél. A cégnél töltött idő közben tovább képezte magát, pénzügyi szakon szerzett diplomát. Munkája során gondosan készíti elő a felügyelőbizottsági ülések anyagait, jegyzőkönyveit, az önkormányzati és céges dokumentumokat. Napi gazdasági, pénzügyi feladatai mellett kezeli a Képújságot, hirdetéseket vesz fel, ütemezi, indítja a rendszerben és kapcsolatot tart a hirdetőkkel. Munkájára igényes, szakmailag felkészült, nyitott az új dolgokra, segítőkész, az ügyfelekkel kedves, türelmes, megértő. Kollégáival töltött hétköznapjai konfliktusmentesen telnek évtizedek óta. Jó csapatember, szívesen vállal plusz feladatokat, azokat örömmel, szorgalommal végzi. Lelkiismeretes, kiváló szakmai munkája elismeréseként „Lovas Lajos Díj" Évi díj kitüntetésben részesült.

GODÓ ILDIKÓ családsegítő

2006-tól dolgozik a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központjánál adósságkezelési tanácsadóként és családgondozóként, majd 2016-tól a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál családsegítőként. Minden szociális, mentális vagy lelki problémával küzdő, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű ember, család, közösség segítését küldetésének érzi. Fáradhatatlanul azon dolgozik, hogy a társadalom perifériájára szorultak élete jobbá váljon. Segítő tevékenysége során számos családot gondozott, munkája magas szintű empátiáról és elkötelezettségről tanúskodik. Velük való viszonya példaértékű: kedves, türelmes, szolgálatkész. Sokrétű feladatait lelkiismeretesen, áldozatosan, körültekintően és precízen, látja el. Elhivatottsága kimagasló és példaértékű. Professzionalizmusa, munkabírása révén kulcsszerepet játszik a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának sikereiben. Kimagasló szakmai munkája, elhivatottsága, emberi hozzáállása elismeréseként „Tiszaújvárosért a Szociális Ágazatban" Évi díj kitüntetésben részesült.

MÉRKŐYNÉ ZÖMBIK SZILVIA adminisztrátor

2001-től dolgozik a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központban, kezdetben a Családsegítő Szolgálatnál volt gépíró-adminisztrátor, majd a Gondozási Központban, végül a Központi Irányítás munkahelyen lett adminisztrátor, ahol jelenleg is dolgozik. Munkaköréhez tartozik az intézmény levelezésével kapcsolatos iktatási, irattári és egyéb adminisztrációs teendők teljes körű ellátása. Munkáját mindenkor a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, precízen, az intézmény érdekeit szem előtt tartva végzi. Feletteseivel, kollégáival mindig közvetlen és segítőkész, tevékenységével elősegíti az intézmény gördülékeny működését. Az eltelt időszak alatt munkakörét mindig maximális segítőkészséggel és kezdettől fogva magas színvonalú szakmai tudással látja el. Nagy teherbíró képességgel rendelkezik. Az intézményegységektől naponta érkező, jelentős mennyiségű iratanyagokat pontosan és precízen kezeli. Az ügyfelek szá

0
Egyenjogúság, szabadság, önállóság
Családi ünnepi ebéd a sajtónapon

Kapcsolódó hozzászólások