Gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatellátás

Tiszaújváros önkormányzatának a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról minden évben átfogó értékelést kell készítenie. A beszámoló kiterjed az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni ellátásokra, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások keretében értékeli a gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módját, és a gyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatos tapasztalatokat. 

Pénzbeli és természetbeni ellátások 

2022-ben 74 gyermek hátrányos helyzetű, 62 gyermek halmozottan hátrányos helyzetű volt. A 2021. évi adatokkal összevetve a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma nőtt, mivel 2021-ben 68 fő volt hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű pedig 49. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és - meghatározott feltételeknek való megfelelés esetén - a szünidei gyermekétkeztetésnek, pénzbeli támogatásnak, valamint egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. 2022. szeptember 1-től azok a gyermekek részesülhettek kedvezményben, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 165%-át (47.025 Ft-ot), egyedülálló szülő által nevelt, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek, illetve nagykorú igénylő esetén 180%-át (51.300 Ft-ot) nem haladta meg, feltéve, hogy az igénylő az ellátásra való jogosultság vagyoni feltételeinek megfelelt. 2022-ben 179 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, 2021-ben 162 fő. 

Gyermekétkeztetési díjkedvezmény 

2022-ben az ingyenes és kedvezményes étkezésben (520 fő) részesülők száma az előző évhez viszonyítva csökkent, az iskolások esetében az egyéni rászorultság alapján megállapított gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményben részesülők száma (15 fő) kismértékben szintén csökkent. (2021-ben az ingyenes és kedvezményes étkezésben részesülők száma 582 fő, az iskolások esetében az egyéni rászorultság alapján megállapított gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményben részesülők száma 19 fő volt). Az egyéni rászorultság alapján megállapítható gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményhez szükséges fedezetet az önkormányzat saját forrásból biztosította. Jövedelem alapján az ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultak száma a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermekek esetében csökkent. Ezen jogcím szerint 2022-ben a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek esetében 16, az óvodai nevelésben részesülő gyermekek közül 108 gyermek, míg 2021-ben 19, illetve 156 gyermek részesült ingyenes étkezésben. 

Egyéb támogatások 

Két további támogatás esetében igen alacsony az igénybe vevők száma. 2022-ben 5 gyermek részesült táboroztatási támogatásban, a felhasznált összeg 132.000 Ft volt, saját forrásból. 2021-ben 3 gyermek esetében összesen 90.000 Ft volt a támogatás. 2022. évben 18 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú vette igénybe a tavaszi, nyári és téli szünetre vonatkozó szünidei gyermekétkeztetést, melyből hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 16 fő volt. Két gyermek az önkormányzat döntése alapján részesült szünidei gyermekétkeztetésben, melynek költségigénye 23.028 Ft volt. 2021-ben 9 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú vette igénybe a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetre vonatkozó szünidei gyermekétkeztetést, melyből hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 8 volt. Egy gyermek az önkormányzat döntése alapján részesült szünidei gyermekétkeztetésben. Az iskolakezdési támogatás összege tanulónként 10.000 Ft, 2022-ben 134 fő részesült támogatásban, a felhasznált összeg 1.340.000 Ft volt, saját forrásból. A támogatottak száma 2021- ben 155 fő volt. 

Személyes gondoskodás 

Tiszaújváros önkormányzata a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ keretein belül a személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások közül, gyermekjóléti szolgáltatást és a gyermekek napközbeni ellátását biztosította 2022-ben. 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

Működtetése kötelező önkormányzati feladat. Családsegítés keretében szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást, családgondozást, a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer működtetését, közösségfejlesztő, egyéni, csoportos programokat és szolgáltatásokat nyújt a Szolgálat. A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A Szolgálat működteti a veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert, melytől tavaly 43 jelzés érkezett, döntően kiskorú (32 esetben), míg 11 esetben nagykorú volt a jelzett személy. 

A jelzések 46%-ban köznevelési intézményekből, 42%-ban állampolgároktól, gyermek- és felnőtt érdekeit képviselő társadalmi szervezettől érkeztek. A jelzések 7%-a érkezett az egészségügyi- és 5%-a szociális szolgáltatóktól. A veszélyeztetett kiskorúak száma 74 fő volt (2021. december 31-én 52 gyermek), közülük 7 fő hátrányos helyzetű, 2 fő halmozottan hátrányos helyzetű. Elsődleges veszélyeztetettségi okként 19 esetben családon belüli konfliktusokat, 12 esetben nevelési problémákat, 8 esetben a szülők életvitelét, 6 esetben bántalmazást, 2 esetben elhanyagolást tártak fel. Tanulási- és magatartási zavar 13 gyermek esetében volt jelen az elmúlt év során, továbbá 11 gyermeket tankötelezettség elmulasztása miatt vettek ellátásba. A beszámolóban foglaltak szerint az igazolatlan mulasztások száma emelkedett az előző évhez képest, ezért annak megelőzésére intézkedési tervet készített az intézmény. A gyermekjóléti alapellátásban részesülő családok száma csökkent. Míg 2021-ben 38 családot, addig 2022-ben 22 családot (42 gyermeket) gondozott a Szolgálat. Az alapellátásban részesülők közül 17 család esetében megszűnt a szolgáltatás, döntően (8 esetben) eredményes családgondozás okán, 6 esetben azonban azért, mert a család nem volt együttműködő az illetékes szakemberekkel. 

Család- és Gyermekjóléti Központ 

Járási szinten látja el feladatát, melyhez az önkormányzat biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket. A Központ feladata a hatósági intézkedésekhez kapcsolódó (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel) javaslat elkészítése, speciális szolgáltatások biztosítása (jogi és pszichológiai tanácsadás, kapcsolattartási ügyelet, készenléti szolgálat, iskolai, óvodai szociális segítő tevékenység, szociális diagnózis készítése), a járás 7 Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának családsegítői szakmai munkájának segítése, illetékességi területén járási jelzőrendszeri feladatok ellátása. A védelembe vett kiskorúak (141 fő) 24%-a volt tiszaújvárosi, ami arányaiban hasonló, mint 2021-ben (23%). 

Az elmúlt év során 55 fő esetében szűnt meg a védelembe vétel, közülük 22 gyermek volt tiszaújvárosi. A védelembe vétel megszüntetésének oka az esetek többségében a sikeres családgondozás volt. Családba fogadott kiskorú 2022-ben nem volt a járásban, nevelésbe vétel hatálya alá 2021-hez viszonyítva 9 fővel több, 54 gyermek tartozott, melyből 1 volt tiszaújvárosi. Megelőző pártfogás alatt álló 5 kiskorú közül szintén 1 fő volt tiszaújvárosi lakos. 2018. szeptember 1-jétől a Központ kötelező speciális szolgáltatásként biztosítja a járásban működő köznevelési intézmények számára az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet. A feladatellátás 17 iskolában és 20 óvodában valósul meg. Az ellátott gyermeklétszám a 2022. októberi adat szerint 5063 fő. Az elmúlt év során az állandó létszámhiány ellenére az óvodai és iskolai szociális segítők által ellátott tevékenységek jelentős mértékben megemelkedtek. 

Mindösszesen 2955 (2021-ben 1334) tevékenységet folytattak a köznevelési intézményekben. Az ellátott személyek száma (1308 fő) megközelítőleg kétszeresére nőtt 2021-hoz viszonyítottan (672 fő). A leggyakoribb ellátási forma 2022-ben is a pedagógusokkal történt konzultáció volt, de hangsúlyosabbá váltak a csoportfoglalkozások is, 2022-ben 55 ilyen alkalom volt. A Központ speciális szolgáltatása a jogi és pszichológiai tanácsadás. A havi 4 órában nyújtott jogi tanácsadást 75 fő 91 alkalommal vette igénybe, az előző évekhez hasonlóan végrehajtással, gyermekelhelyezéssel, kapcsolattartással, közös tulajdon megszüntetésével, örökléssel, ajándékozással, végrendelettel kapcsolatos ügyintézés segítése érdekében. A pszichológiai tanácsadást 199 alkalommal, 22 felnőtt és 23 gyermek vette igénybe. A Központ további speciális szolgáltatása a kapcsolattartási ügyelet. Bírósági döntés, vagy gyámhatósági határozat alapján a Központ havi két alkalommal biztosítja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt és felügyeletet ellátó szakembert. 2022-ben a kapcsolattartási ügyeleten 21 fő felnőtt (nagyszülő, szülő) és gyermek jelent meg, összesen 108 alkalommal. 

Bölcsődei ellátás 

Tekintettel arra, hogy Tiszaújváros állandó lakosainak a száma a 10 000 főt meghaladja, az önkormányzat köteles bölcsődét működtetni. Tiszaújváros önkormányzata a gyermek 20 hetes korától hároméves koráig a 108 férőhelyes „Napsugár" Bölcsődében biztosította a gyermekek napközbeni ellátását. A beszámoló adatai szerint a beíratott gyermekek létszáma - a korábbi évek tendenciáját követve - 2022 májusában volt a legmagasabb, 72 fő, 2022 decemberében 50 fő. A bölcsődei ellátást igénybe vevők száma 2020-ban még 194, 2021-ben 114, 2022-ben már csak 104 fő volt. A kihasználtsági mutatókat tekintve így megállapítható, hogy a rendelkezésre álló férőhelyszám továbbra is meghaladja a helyi szinten jelentkező lakossági igényeket. 

Elöregedünk és fogyunk 

A népesség-nyilvántartás adatai szerint az elmúlt 5 évben Tiszaújváros lakosságszáma permanens csökkenést mutat, mely tendencia jellemzi a 0-18 év, és a 19-62 év közötti lakosok számát is, ugyanakkor a 62 év fölötti lakosságszám folyamatosan növekszik. 2018. és 2022. között 10,4%-kal csökkent Tiszaújváros lakosságának száma. A 2022. december 31-ei állapot szerint a 0-18 év közötti lakosok száma 19,4%-kal, a 19-62 év közöttieké 14%-kal csökkent városunkban, míg a 62 év fölöttieké 7%-kal nőtt a 2018. december 31-ei állapothoz képest. Míg a 2018. december 31-ei adat szerint a lakosság 17%-a 0-18 év között volt, a 62 év felettiek aránya közel 21%, addig a 2022. december 31-ei állapot szerint a 0-18 év közötti lakosok aránya már csak 15,5%, míg a 62 év fölöttieké már a 25%-ot is meghaladja. Tiszaújvárost tehát az országos adatokhoz hasonlóan az elöregedés folyamata jellemzi, azonban a hazai öregedési folyamattól lassabb ütemben idősödik a város lakossága, így az öregedési ráta elmarad az országos idősödési rátától.


0
A humánszolgáltató központ tevékenysége
Ülésezik az önkormányzat

Kapcsolódó hozzászólások