A humánszolgáltató központ tevékenysége

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartójának ellenőriznie és évente egy alkalommal értékelnie kell a szakmai munka eredményességét. Ennek megfelelően a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ is elkészítette az intézmény 2022-ben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját. A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 2022-ben 658.967.291 Ft bevételből gazdálkodott, saját bevétele 5.455.625 Ft volt. A 652.849.930 Ft-os kiadásából 9.186.648 Ft a felhalmozási költségvetés kiadása, melyet informatikai eszközök beszerzésére, illetve többek között a „Napsugár" Bölcsődébe takarítógép és takarítókocsi beszerzésére, napvitorlák felszerelésére, valamint a bentlakásos intézményegységekben az elhasználódott ágyneműk, matracok, plédek cseréjére fordított. A működési költségvetés kiadásai 643.663.282 Ft-ban teljesültek, személyi juttatásokra 500.698.424 Ft-ot fordított az intézmény, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81.473.258 Ft volt, a dologi kiadások 61.491.600 Ft-ot tettek ki. 

Kötelező szolgáltatások 

Étkeztetésben azok a szociálisan rászorult személyek részesülhetnek, akik koruk, egészségi állapotuk, betegségük, hajléktalanságuk miatt a napi egyszeri meleg étkezésükről nem tudnak gondoskodni. 2022-ben a szociális étkeztetést 1094 fő vette igénybe, a szolgáltatást igénybe vevők döntő többsége, 865 fő saját maga vitte haza az ebédet. Az étkeztetésben részt vevők száma folyamatos emelkedést mutat. 

Házi segítségnyújtás keretében azok számára nyújt otthonukban segítséget az intézmény, akik koruk, vagy egészségi állapotuk miatt saját ellátásukról csak részben, vagy támogatással képesek gondoskodni. A szolgáltatásnak két formája van, a szociális segítés és a személyi gondozás. Szociális segítés keretében a gondozottak segítséget kapnak a lakókörnyezet rendbetételében, a háztartási tevékenység elvégzésében, veszélyhelyzet elhárításában. A személyi gondozás az előzőeken túl magában foglalja az ápolási, gondozási tevékenységet is. A szolgáltatást igénybe vevők mintegy 90%- a személyi gondozásban részesült 2022- ben. A gondozottak (111 fő/év) száma az elmúlt évekhez hasonlóan alakult, évek óta eltérés csak a gondozási órákban tapasztalható, mivel az ellátást igénybe vevők átlagéletkorának emelkedésével egyidejűleg a gondozási szükséglet is emelkedik. 

Tiszaújvárosban az időskorúak nappali ellátásának igénybevételére a három idősek klubjában, 95 férőhelyen van lehetőség. A klubokban 2022-ben is lehetőség volt a közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására, továbbá a klubok tagjai igény szerint tanácsadást, gondozást, folyamatos felügyeletet, mentális segítségnyújtás szolgáltatásokat is igénybe vehettek. A klubok változatos, tartalmas szabadidős programokat biztosítottak, amelyeken részt vehettek a klubokhoz szorosan kötődő önszerveződő körök is. Az év elsődleges feladata a klubélet újraindítása volt. A klubok a koronavírus- járványt megelőző időszak látogatottságát az év második felére érték el. A nappali ellátást 98 fő vette igénybe. 

A 16 férőhelyes „Esély" Napközi Otthon önellátásra részben képes, felügyeletre szoruló, fogyatékkal élő, vagy autista személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az otthonban készségfejlesztés céljából zenei, kulturális, mozgásfejlesztő, konfliktuskezelést támogató tevékenységek, valamint konyhai foglalkozások voltak 2022-ben is. A különböző foglalkozások szervezésébe, lebonyolításába bekapcsolódtak a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai, és gyakran kapnak segítséget önkéntes segítőktől is. A szolgáltatást igénybe vevők száma stagnál. Az év folyamán 16 fő részesült a fogyatékosok nappali ellátásában, 2 fő került ellátásba, és 1 fő ellátásban részesülő kérte a szolgáltatás megszüntetését. A szolgáltatást igénybe vevők 75%-a a 18-39 éves, 25%-a a 40-59 éves korosztályba tartozik. Az ellátást 56%-ban férfiak, 44%-ban nők veszik igénybe. 

A 25 férőhelyes nappali melegedő elsődleges célja, hogy a mindennapjaikat közterületen töltő hajléktalan személyek számára lehetőséget biztosítson a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra és alapszintű higiénés szolgáltatások elérésére. További célkitűzés a közvetlen életveszély elhárítása, melynek érdekében a nappali melegedő keretében 

12 időszakos férőhelyen jogszabály adta felhatalmazás alapján, 2022. évben folyamatosan biztosított volt a hajléktalan személyek számára az éjszaka biztonságos eltöltésének lehetősége is. 2022-ben az előző évhez képest 10%-kal emelkedett a Tiszaújvárosban hajléktalanná váló személyek száma. Közterületen változatlanul 5 fő élt, akik a hajléktalan ellátás intézményeinek igénybevételére továbbra sem motiváltak. A nappali melegedőt és az időszakos férőhely szolgáltatást gyakorlatilag azonos ellátotti kör veszi igénybe döntően egy évet meghaladóan. 2022-ben az ellátást igénybe vevők megközelítőleg fele volt tiszaújvárosi. A nappali ellátást az előző évhez képest kevesebben vették igénybe az év során (2021-ben 28 fő, 2022-ben 20 fő). Az időszakos férőhelyet igénybe vevők száma 2021-ről 2022-re 24 főről 15 főre csökkent. A nappali melegedő kihasználtsága 45%-os volt az év folyamán, az időszakos férőhely igénybevétele elérte a 90%-ot. Továbbra is jellemző, hogy a nappali melegedő szolgáltatását igénybe vevő személyek megélhetése bizonytalan, az ellátottak döntően jövedelem nélküliek, akik szociális transzferekből biztosítják létfenntartásukat. Fentiek okán 2022-ben is nagy segítséget jelentett a hajléktalanok hétvégi étkezését is biztosító élelmiszer adományközvetítő szolgáltatás. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Tiszaújváros működési területén élő szociális és mentális problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok számára nyújt segítő szolgáltatást. A szolgálat családsegítés keretében mentális gondozást végez, segíti a családokat a konfliktuskezelésben, szervezi a rászoruló családok számára a pénzbeli és természetbeni támogatásokhoz való hozzájutást, adósságkezelési tanácsadást nyújt, közösségépítő programokat, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést szervez, adományokat gyűjt és közvetít. A szolgálat széles körű adományozással igyekszik könnyíteni a súlyos anyagi problémákkal küzdők helyzetén. A településünkön jól működő - magánszemélyek által történő - felajánlások közvetítésén túl a Magyar Élelmiszerbankkal kötött megállapodás alapján, a TESCO és a Lidl áruház napi rendszerességgel átadja az intézmény számára a még fogyasztható zöldség- és pékáruját, amelyeket kiosztanak a rászorulók között, illetve hétvégén a hajléktalanok élelmezését segítik. Fentieken túl a Családés Gyermekjóléti Szolgálat a természetben nyújtott támogatásokhoz való hozzájutásban (települési támogatás felhasználásában, baba kupon átvételében, szociális tűzifához történő hozzáférésében) évek óta közvetítő szerepet tölt be. A Szolgálat 592 rászoruló (446 család) részére nyújtott szociális segítő tevékenységet 2022-ben. A szakmai egység 1.195 esetben, 11.021 szolgáltatást biztosított. Az ellátottak körében továbbra is elsődleges problémát jelentenek az anyagi, megélhetési, lakhatási nehézségek, amelyet a családi, kapcsolati konfliktusok, majd a gyermeknevelési problémák követnek. 

Önként vállalt szolgáltatások 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítására nyújtott szolgáltatás. Az intézmény 140 jelzőkészülékkel biztosítja a szolgáltatást Tiszaújvárosban, valamint 10 környező településen. Az év folyamán a szolgáltatást igénybe vevők száma minimálisan csökkent (2021-ben 170 fő, 2022-ben 165 fő). Településünkön 102 fő részesült ellátásban. Az év során érkezett 219 riasztásból 119 volt tiszaújvárosi, melyből 67 igényelt azonnali segítségnyújtást. 

A 44 férőhelyes „Ezüsthíd" Gondozóház a tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező időskorúak számára nyújt bentlakásos elhelyezést arra az időszakra, amíg a szolgáltatást igénybe vevő saját magáról gondoskodni nem képes. Az átmeneti ellátást az év folyamán 62 fő vette igénybe, átlagéletkoruk meghaladja a 80 évet, továbbra is döntően nők. Az átlaglétszám 28 fő volt, az éves kihasználtság 64%-os, ami minimális (4%) emelkedést mutat 2021-hez viszonyítottan. Látható, hogy a magas kihasználtság és várakozási idő gyakorlatilag megszűnt. Sajnálatos módon egyre több a demencia kórképpel rendelkező felvételt kérő, akik ápolásához a működési feltételek nem adottak, így elhelyezésükről a gondozóház jelenleg nem tud gondoskodni. 

A 6 fő demens személy ellátására alkalmas 20 férőhelyes „Ezüsthíd" Idősek Otthona azon időskorúak elhelyezésére szolgál, akik önmaguk ellátására tartósan nem, vagy csak jelentős segítséggel képesek. Az év során a szolgáltatást 2021-hez viszonyítottan kevesebben (2021-ben 32 fő, 2022-ben 27 fő) vették igénybe, az intézmény éves kihasználtsága magas, 99%-os volt, az év végén felvételre 12 fő várakozott, a várakozási idő sajnos több hónapot is igénybe vesz. 

Az idősek ellátását végző bentlakásos szakmai egységek 2019. második félévétől végeznek szakápolási tevékenységet. A szakápolás tárgyi feltételeivel rendelkezésre állnak olyan eszközök, amelyek gyorsan nyújtanak információt a beteg állapotáról (EKG, pulzoximéter, mini doppler), lehetőséget teremtve a gyors, életmentő beavatkozásokra. A szakmai tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a gondozóházi ellátásban nagyobb igény mutatkozik a szakápolási tevékenység iránt, ezért az ellátotti igények kielégítése érdekében az intézmény célja az ápolók továbbképzésének és egészségügyi nyilvántartásba vételének soron kívüli ügyintézése. 

A hajléktalanok 17 férőhelyes átmeneti szállása időleges elhelyezést nyújt Tiszaújváros közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó olyan hajléktalanok számára, akik a szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. Az ellátottak többsége évek óta az átmeneti szállás lakója, mivel saját lakástulajdonnal nem rendelkeznek, családi és támogató kapcsolataik nincsenek, vagy minimálisra szűkültek. A lakók iskolázottsága változó, jellemzően életvezetési problémával és szenvedélybetegséggel küzdenek, mely nehézségek akadályozzák a munkaerő-piacon történő tartós és megbízható jelenlétet, a rendszeres jövedelem beosztását, a létbiztonság kialakítását és megtartását. Az átmeneti ellátást igénybevevőket hátrányos munkaerő-piaci helyzet jellemzi, ezért a szociális munka egyik központi célja a lakók jövedelmi státuszának javítása, munkajövedelemhez, rendszeres pénzbeli ellátáshoz juttatásának segítése volt, mivel biztosabb egzisztenciával az ellátottak motivációja is jobban alakítható a kiút keresésére. Az év folyamán 17 férfi és 2 nő vette igénybe az átmeneti ellátást, 2 férfi és 1 nő kérte a felvételét, és 3 fő távozott. A férfi férőhelyek kihasználtsága folyamatos, míg a nőké időszakos. A lakók átlagéletkora 2022-ben 56 év volt, az igénybe vevők között a 40 és 64 év közötti személyek aránya a legmagasabb. 

Személyi feltételek 

Az intézmény álláshelyeinek száma a beszámolási időszakban 97 volt. Az év folyamán jelentős volt a fluktuáció, 20 munkavállaló létesített közalkalmazotti jogviszonyt, és 9 fő távozott az intézményből, továbbá gyermekgondozás miatt 10 dolgozó vett igénybe fizetés nélküli szabadságot. A teljes munkaidős dolgozók száma 96 fő volt, 2 fő foglalkoztatása részmunkaidőben történt. Az év során átmenetileg több munkakörben (esetmenedzser, családsegítő, óvodai, iskolai szociális segítő, ápoló) is volt tartósan üres álláshely, melyek újbóli betöltése valamennyi esetben hosszú időt vett igénybe. Az intézmény az „Ezüsthíd" Gondozóház és Idősek Otthona szakmai egységeiben szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatta a Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskolában szociális gondozó és ápoló szakon tanulókat.

0
Magával ragadta őket a sodrás
Gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatellátás

Kapcsolódó hozzászólások