Tiszaújvárost szolgálták

Nyugállományba vonulása alkalmából újabb 6 fő vette át a képviselő-testület által adományozott Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetést. Terjedelmi okokból ezúttal három kitüntetett méltatását közöljük, a másik három díjazottét jövő heti számunkban. 

DUDÁS LÁSZLÓ tanár 

1979-től 2023-ig dolgozott a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolájában klarinét-, furulya- és szaxofontanárként. 1980 júliusától katonai szolgálatot teljesített, ezalatt a székesfehérvári helyőrségi zenekarban játszott. Már 1979-ben elkezdte szervezni a leninvárosi fúvószenekart, amelynek leszerelése után hosszú éveken keresztül másodkarmestere és tagja volt. A '80-as évektől a Szederinda népzenei együttes aktív tagjaként számos sikeres rádiófelvételt készített. Ezzel párhuzamosan a Miskolci Nemzeti Színház Zenekarának is állandó kisegítője volt 1986-ig. A Vándor Sándor Zeneiskola az első és egyetlen munkahelye volt. 1993-tól 2000- ig a zeneiskola igazgatóhelyettese volt, majd a fúvós tanszak vezetői feladatait látta el. A közel 44 éves pályafutása alatt számos növendéket készített fel nívós szakmai versenyekre, melyekről rendszerint díjakkal és szép eredményekkel tértek haza. Több növendéke zenészként folytatta tanulmányait. Sokuknak felnőtt korban is életük meghatározó része maradt a zene, többen helyezkedtek el zenetanárként. Munkája elismeréseként főtanácsosi címet kapott. 2006-ban a város érdekében végzett munkája elismeréseként Tiszaújváros Közoktatásáért Oklevél Évi díjban részesült, 2021-ben pedig az Emberi Erőforrások Minisztériumának Elismerő Oklevelét kapta meg. Mégis, talán arra a legbüszkébb, hogy tanítványaival sikerült egy olyan bensőséges és őszinte kapcsolatot kialakítania, melynek köszönhetően akár 8-10 évig is kitartottak a hangszertanulás mellett és örömmel jártak hozzá.

FARKAS TIVADARNÉ intézményvezető 

A Debreceni Tanítóképző Főiskolán szerzett tanítói oklevelet 1986-ban. Több intézmény vezetését is sikerrel látta el pályája során. Jelenlegi munkahelyén, a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskolában 2016-tól, az intézmény önállóvá válásától töltötte be az intézményvezetői pozíciót. Pedagógiai tevékenysége ezer szállal kötődik Tiszaújvároshoz. Az 5. számú Általános Iskolában tanítóként dolgozott, később az Arany János Általános Iskolában folytatta munkáját tanítóként, majd igazgatóhelyettesként. A központosítási átszervezések után a telephelyi vezető szerepet is ellátta ebben az iskolában. A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán 2002-ben szakvizsgázott közoktatási vezető szakon. 2007 szeptemberétől a tiszapalkonyai Széchenyi István ÁMK, 2011 szeptemberétől a Péteri ÁMK Pittner D. Általános Iskola és AMI intézményvezetője volt. Megannyi intézményi átszervezést valósított meg sikerrel. Hivatása gyakorlása során mindig nagy hangsúlyt fektetett szakmai fejlődésére. Korábbi vezetői gyakorlata, felkészültsége segítette munkáját abban, hogy az oktató-nevelő munkát szabályozó jogi környezetben magabiztosan eligazodjon. Magas szintű szakmai képzettségéhez hozzájárultak tanulmányai, ezzel követendő példát mutatott a tantestülete számára is, hitelesen igazolva az élethosszig tartó tanulás iránti elkötelezettségét. Mindig kereste az új utakat az oktató-nevelő munkában, szervezte és irányította az intézmény fejlesztését. Vezetői koncepciójában a tudásmenedzsment és az innovációmenedzsment kiemelt szerepet játszott. Személyisége, jókedve, elhivatottsága meghatározta a nevelőtestület tevékenységét. Az eltelt időszakban bevezetett változtatások, újítások is a fejlesztő, alkotó munkájának a bizonyítékai. Kiváló kritikai gondolkodását és problémamegoldó képességét az intézményi feladatok ellátásánál is hasznosította. Kimagasló szakmai, pedagógiai munkáját Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata 2023 májusában Comenius Díjjal jutalmazta.

PETRIKNÉ KISS EDINA tanító 

A Budapesti Tanítóképző Főiskolán szerzett tanítói diplomát 1988-ban. Pályafutását 18 évesen, képesítés nélküli tanítóként kezdte Budapesten, majd 1992 augusztusától egészen nyugdíjazásáig a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola tantestületének oszlopos tagjaként végezte munkáját. Pedagógiai tevékenysége során mindig az alapos felkészültség, a maximalizmusra törekvés jellemezte. Az évtizedek alatt sok-sok kisgyermekkel szerettette meg a matematikát, melynek alapjait mindig nagy gonddal ültette el tanítványai fejében. Nevelő-oktató munkájában kiválóan kamatoztatta ismereteit, képességeit. Igyekezett a kisgyermekeket fogékonnyá tenni saját környezetük, a társas kapcsolatok és a természet értékei iránt. Ennek érdekében munkája során több iskolán kívüli programot is szervezett tanítványainak, és kitűnő kapcsolatot ápolt a szülőkkel. Tevékenységét a hivatástudat, a kreativitás és a közösségépítés mellett a hagyományteremtés jellemezte. Sokoldalú, humoros, kreatív személyisége mindig motiválóan hatott az általa tanított nebulókra. Tervezőmunkája során tudatosan, megfontoltan alkalmazta a kitűzött pedagógiai célok eléréséhez és megvalósításához szükséges munkaformákat, módszereket és eszközöket. Szakmai tudása, példamutató gyermekszeretete nagyban hozzájárult ahhoz, hogy keze alatt a gyerekek nemcsak kiválóan elsajátították az alapokat, de személyiségük is kiteljesedhetett. Mindig nagy gondot fordított pedagógiai munkájában arra, hogy a tanulás élményszerű legyen diákjai számára. Következetesen, szakszerű útmutatásokkal támogatta a kisdiákok ismeretszerzését. Ösztönözte a gyerekeket az infokommunikációs eszközök célszerű, ugyanakkor kritikus és etikus használatára. Munkája során nagy gondot fordított a tanítási- tanulási folyamat differenciált tervezésére, mely során mindig szem előtt tartotta tanítványai egyéni fejlődési sajátosságait. Fontos feladatának tartotta a tehetséges tanulók felkarolását. Szívesen készítette fel őket tanulmányi versenyekre, vetélkedőkre, melyeken mindig szép eredményekkel büszkélkedhettek. Példamutató munkáját Tiszaújváros Város Önkormányzata 2017-ben Tiszaújváros Közneveléséért Évi díj kitüntetéssel jutalmazta, 2023 májusában Pedagógus Szolgálati Emlékérem miniszteri elismerésben részesült.

0
Történelmi utakon az Eötvös gimnazistái
Gombnyomásra érkezik a segítség

Kapcsolódó hozzászólások