Tiszaújvárost szolgálták

Nyugállományba vonulása alkalmából 6 fő vette át a közelmúltban a képviselő- testület által adományozott Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetést. Három díjazott szakmai életútját a múlt héten ismertettük, most a másik három kitüntetettét közöljük.

SZABÓNÉ TÓTH IRÉN tanító 

A Comenius Tanítóképző Főiskolán szerzett tanítói diplomát 1983-ban. Az oklevél megszerzése után városunk 4. sz. Általános Iskolájában helyezkedett el tanítóként, ahol egészen 2000 augusztusáig dolgozott. Ezt követően a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola nevelőtestületének oszlopos tagjaként tevékenykedett, egészen nyugállományba vonulásáig. Pedagógiai tevékenysége során mindig az alaposság, precizitás jellemezte. Kedves, nyitott személyiség, aki nemcsak tanítványai, hanem kollégái körében is elismert volt. Befogadó, kreatív pedagógus, aki mindig képes volt a megújulásra. Tudását alkotó módon alkalmazta és adta át tanítványainak. Tervezőmunkája során - jól ismerve a különböző szintű szabályozókat - egységes rendszerbe illesztette a pedagógiai céljai megvalósításához szükséges stratégiát, folyamatokat, munkaformákat, módszereket és eszközöket. Szakmai tudása, minden apró részletre kiterjedő érzékenysége, gyermekszeretete példamutató. Szakszerű útmutatásokkal, megfelelő tanítási-tanulási módszerek és eszközök alkalmazásával támogatta a kisdiákok ismeretszerzését, önálló tanulását. A szülők és a kollégák nem csupán szakmai kérdésekben számíthattak támogató együttműködésére, empátiájára. Munkája során nagy gondot fordított a tanítási-tanulási folyamat differenciált tervezésére, mindig szem előtt tartotta tanítványai egyéni fejlődési sajátosságait. A tanulási nehézséggel küzdők felzárkóztatását épp oly fontos feladatának tartotta, mint a tehetséges tanulók fejlesztését. Szívesen készítette fel tanulóit tanulmányi versenyekre, vetélkedőkre. Szakmai munkáját Tiszaújváros Város Önkormányzata 2023-ban Tiszaújváros Közneveléséért Életműdíj kitüntetéssel jutalmazta, 2023 júniusában Pedagógus Szolgálati Emlékérem miniszteri elismerésben részesült.

TÓTH KÁLMÁN festő-mázoló 

1977-ben szerzett hegesztő szakképesítést. Az iskolai tanulmányai befejezését követően a Városgazdálkodási Vállalatnál helyezkedett el. Itt kapott lehetőséget arra, hogy kitanulja a festő-mázoló szakmát, amiben ezt követően folyamatosan dolgozott. 1987-ben egy pár hónapos kitérő után ismét visszajött Tiszaújvárosba dolgozni és a T-Contractor Kft.-nél helyezkedett el. 2004. július 1-jével jogutódlással került a TiszaSzolg 2004 Kft.-hez, majd átszervezéssel a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-hez, ahol nyugállományba vonulásáig dolgozott. Több mint 46 éves tiszaújvárosi munkavégzése alatt főként festő-mázolóként alkalmazták, de ha a feladat úgy kívánta, egyéb karbantartási munkálatokat is ellátott.

POROPATICH PÉTER intézményvezető 

1982-ben végzett az Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskola Közegészségügyi- Járványügyi Ellenőrképző Szakán, majd 1991- ben az Államigazgatási Főiskolán igazgatás-szervező diplomát szerzett. 2003-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Államigazgatási Karán igazgatási rendszerszervező, majd 2006-ban a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán szociális szakigazgatás-szervező oklevelet vehetett át. Szociális területen 1989-ben kezdett el dolgozni a Tiszaújvárosi Városi Családsegítő Központ munkatársaként. 1991-től az önkormányzat családvédelmi csoportvezetője, majd 1996-tól a Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője volt. 2003-ban Tiszaújváros képviselő-testülete a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ vezetőjévé nevezte ki. Irányítása alá tartozott a családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatás, a bölcsődei ellátás, a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, időskorúak átmeneti elhelyezése, hajléktalanok ellátása. Vezetői munkája eredményeként jelentősen javult az intézményhálózat szakmai színvonala. Kezdeményezésére évekig működött az Információs Pont néven létrehozott új szolgáltatás, amelynek célja a fiatalok tájékoztatása országos és helyi programokról, külföldi és magyarországi munkalehetőségekről. Tevékenysége során adósságkezelési szolgáltatás néven új szociális ellátást vezettek be, a fogyatékos gyermekek részére a bölcsődében újraindult a rehabilitációs csoport. Országos pályázati forrásból több szakmai program beindításában működött közre: családon belüli erőszak megelőzése, családokat segítő speciális mentális szolgáltatások fejlesztése, hátrányos helyzetű fiatalok identitás-fejlesztő programjai. A Városi Rendőrkapitánysággal és a Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal közösen évente „Családi Nap" címmel felvilágosító és drogprevenciós programokat szervezett 2019-ig. Pályázati forrásból beindította a hajléktalanok beilleszkedési támogatási programját és új szociális támogatási formaként a „kártyás" elektromos fogyasztásmérők alkalmazását. A nevéhez fűződik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetése és működtetése, amely elősegíti Tiszaújvárosban és a környező 9 településen a szociálisan hátrányos helyzetű személyek létbiztonságát. Tevékenyen részt vett 2013- ban az Esély Napközi Otthon létrehozásában, amely a fogyatékkal élők nappali ellátását biztosítja, ezzel tovább bővítette az intézmény szolgáltatási palettáját. Szakmai irányításával 2016-ban megépült a 25 férőhelyes Hajléktalanok Nappali Melegedője, kiegészülve időszakos férőhelyeket biztosító szolgáltatással. Kezdeményezésére 2017-ben megépült az „Ezüsthíd" Gondozóházban a 20 férőhelyes Idősek Otthona, amely 14 fő számára biztosít tartós bentlakást és 6 férőhelyes demens részleget működtet. Részt vett a Gyermekjóléti Központ kialakításában és beindításában, amely városi és járási feladatokat lát el. A szociális területen végzett magas színvonalú szakmai és vezetői munkáját, emberi helytállását Tiszaújváros képviselő-testülete 2006-ban a „Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért" Életműdíj, majd 2023 augusztusában „Pro Urbe" Életműdíj kitüntetéssel ismerte el. 2008-ban „Pro Caritate" miniszteri kitüntetésben részesült.


0
A központi felvételitől az érettségiig
A rossz döntések után is van élet

Kapcsolódó hozzászólások