Tiszaújváros szolgálatában álltak

Amint arról beszámoltunk, nyugállományba vonulása alkalmából nyolc személy vehette át a Tiszaújváros Szolgálatáért Díj önkormányzati kitüntetést. Két fő - Nácsa Anna és Varga Mária - pályafutását egy hete közöltük, most a további hat kitüntetett életútját ismertetjük.

KRUPPA TIBOR IMRÉNÉ általános iskolai tanár 

1984-ben szerzett diplomát a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán matematika- technika szakos tanárként. 1995-ben végezte el az informatika szakot a Janus Pannonius Tudományegyetemen. 1986-tól nyugdíjazásáig a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában dolgozott. Következetes pedagógusegyéniség, a gyerekeknek magas szinten, jó hatásfokkal adta át a matematika, az informatika és a technika tudományának alapjait. Tanítványai több alkalommal vettek részt megyei és országos versenyeken szép sikerekkel. Eredményesen foglalkozott a tanulásban lemaradó gyermekekkel is. Diákjai mindig megállták helyüket a középiskolában. Rendszeresen bővítette szaktárgyi-módszertani ismereteit, szakmai eszköztárát, és beépítette az új IKT-s eszközöket is a tanítási folyamat hatékonyabbá tétele érdekében. Magabiztosan használta az infokommunikációs eszközöket. 

A szaktárgyaknak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmazott. Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására nevelte. A tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát megfelelő módszerekkel, sokoldalúan tárta fel. Munkájában a nevelést és oktatást egységben szemlélte és kezelte. Sok éven át végzett osztályfőnöki tevékenységet is. Pályaválasztási konzulensként nagy lelkesedéssel fogott munkához, és évekig jól koordinálta ezt a tevékenységet. Iskolai pályázatokon is gyakran vett részt. Tudását szívesen osztotta meg kollégáival, belső továbbképzést is tartott munkaközösségének. Jó közösségi ember. Az iskola 40. évfordulója alkalmából rendezett programsorozatban több tevékenységben is jeleskedett. Pályafutását, egyéniségét áthatotta a nagyfokú hivatástudat és gyermekszeretet. 2017-ben „Tiszaújváros Közneveléséért" Életműdíjat, 2023-ban pedig Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést kapott. Tiszaújváros köznevelésében közel harminchét éves kiemelkedő, magas szintű felelősségérzettel és hivatástudattal végzett szakmai munkája elismeréseként a „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj" kitüntetésben részesült.

TAMÁS HERMINA általános iskolai tanár 

1984-ben szerzett diplomát a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán, matematika- fizika szakon. 1983-tól tanított városunkban. Pedagógus pályafutását a 2. Számú Általános Iskolában kezdte, majd 2000-től a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa volt. Volt osztályfőnök, munkaközösség-vezető és igazgatóhelyettes. Valamennyi munkakörben lelkiismeretesen, precízen, magas színvonalon végezte a rá bízott feladatokat. Korszerű szakmai, módszertani ismeretekkel rendelkező pedagógus, aki a tanítás-tanulás folyamatában hatékonyan, komplex módon adta át diákjainak a matematika és a fizika alapjait. Tanítványai több alkalommal is sikeresen vettek részt regionális és megyei tanulmányi versenyeken. A tehetséggondozó, illetve felzárkóztató foglalkozásokon eredményesen foglalkozott a különleges bánásmódot igénylő tehetséges, valamint a tanulási nehézséggel küzdő tanulókkal. Hiteles, következetes, empatikus személyisége, az általa kialakított nevelési környezet elősegítette a tanulókat értékeik felfedezésében, önmaguk és társaik elfogadásában. Szívügyének tekintette a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók felzárkóztatását szaktanárként, osztályfőnökként és az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjeként is. 

A szülők is tisztelték pedagógiai, szakmai tevékenységét, véleményét, segítségét igényelték, elfogadták. Járási szakszervezeti titkárként fáradhatatlanul kereste a mindenki számára elfogadható megoldásokat, lehetőségeket. Kiváló közösségi ember. Érzékeny mások gondjaira, önzetlenül segítette a rászorulókat. Kreatív ötleteivel színesítette, megbízható munkavégzésével pedig segítette az intézmény, a diákönkormányzat, a nevelőtestület munkáját. Kimagasló szakmai munkája elismeréseként 2014-ben „Tiszaújváros Közneveléséért Oklevél" évi díjat kapott, 2023-ban Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben, valamint „Tiszaújváros Közneveléséért" Életműdíjban részesült. Tiszaújváros köznevelésében közel negyven éves kiemelkedő, magas szintű felelősségérzettel és hivatástudattal végzett szakmai munkája elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj" kitüntetésben részesült.

OLÁH BERTALAN JÓZSEFNÉ tanító 

1982-ben Sárospatakon, a Comenius Tanítóképző Főiskolán végzett tanítói szakon. Ezt követően az 1. sz Általános Iskolában kezdett el tanítani Tiszaszederkényben, melynek jogutódja a Vásárhelyi Pál Általános Művelődési Központ. 2010-től az Arany János, 2013-tól a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola tantestületének volt a tagja. Elhivatottsága, gyermektisztelő és szerető személyisége kitartó következetességgel párosult. Nem munkakörként, sokkal inkább hivatásként végezte a nehéz helyzetben élő gyermekek sorsának alakítását, segítését, a nevelést és oktatást. Szakmailag felkészült, továbbképzéseken sokrétű tapasztalatokra tett szert, amit a tanítási órákon hasznosított. Önállóságra nevelt, a tanulási nehézséggel küzdő tanulók esetében egyéni differenciálást, fejlesztést végzett. A tehetséges tanulók támogatásával és a versenyekre történő felkészítésével, mindent megtett azért, hogy sikereket érjenek el diákjai a tanulmányaik során. Dolgozott osztályfőnökként, gyermekvédelmi és ifjúságvédelmi megbízottként. 

Munkája során kiemelt faladatának érezte, hogy a gyerekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a személyiségük minél sokrétűbb kibontakoztatását a legjobb tudása szerint elősegítse. Pedagógusként a szociális érzékenység, segítőkészség és számtalan területen a többlet feladat vállalása jellemezte. Intézményi rendezvények, ünnepek szervezője volt. Munkatársai, tanítványai és a szülők pozitív emberi tulajdonságai miatt szerették, és véleményét tisztelték, vezetői mindig számíthattak rá. 2010-ben Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett elismerésben, 2019-ben „Tiszaújváros Közneveléséért" Évi díjban részesült. Tiszaújváros köznevelésében 40 éven át végzett lelkiismeretes és magas szintű szakmai munkája alapján „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj" kitüntetésben részesült.

BACSÓ CSILLA ERZSÉBET tanító 

1983-ban végzett a Comenius Tanítóképző Főiskolán. Tanítói pályáját az 1. sz. Általános Iskolában kezdte, azt követően a 2. sz. Általános Iskolában dogozott, melynek jogutódja a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola lett. 2020 szeptemberétől a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskolában dolgozott pedagógiai asszisztensként. Szakmai munkáját magas színvonalon végezte, állandó tanulás, önképzés jellemezte. Arra törekedett, hogy lépést tartson a fejlődéssel, korszerű szaktárgyi, módszertani ismeretekkel, a gyerekek modern világával. Elhivatottsága, gyermektisztelő és -szerető tevékenysége kitartó következetességgel párosult. A tehetséggondozást a pedagógusi munka kiemelkedő területének tartotta. Lelkiismeretesen készítette fel tanítványait a különböző versenyekre, nem egy esetben szép eredményeket elérve megyei és országos szinten is. 

A rábízott feladatokat mindig igyekezett magas színvonalon teljesíteni, ezzel is elősegíteni, hogy a tanulók jövőjét megalapozza. Hitvallásának tekintette, hogy minden gyermeket hozzá kell segíteni a képességei maximális kibontakoztatásához. Szakmai és emberi kapcsolataiban nyitott. A tanulókkal, szülőkkel és a kollégáival is mindig közvetlen, korrekt, kiegyensúlyozott viszonyt alakított ki. 2004- ben Dicsérő Oklevelet kapott kiemelkedő munkájáért Tiszaújváros önkormányzatától, majd 2011-ben Tiszaújváros Közoktatásáért Oklevél Évi díjat. 2014-2017. között a Tehetséggondozás Aranydiplomás és Gyémántdiplomás Nagykövete. Tiszaújváros köznevelésében közel negyvenéves kiemelkedő, magas szintű felelősségérzettel és hivatástudattal végzett szakmai munkája elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj" kitüntetésben részesült. 

TÓTHNÉ LESNYÁK VIKTÓRIA általános iskolai tanár 

1983-ban szerezte meg első főiskolai diplomáját matematika- rajz szakon. Az élet változásait követve 1997-ben számítástechnika szakon, majd 2009- ben egyetemi szinten okleveles vizuális- és környezetkultúra tanári képesítést szerzett. Szakmai munkáját két tanév kivételével Tiszaújváros általános iskoláiban töltötte. Szakmai és módszertani ismereteit folyamatos önképzéssel és továbbképzéseken való részvétellel bővítette. A matematikához és az informatikához szükséges racionális gondolkodás jól megfért nála a művészember kreativitásával. 

Diákjait nagy gondossággal készítette fel, hogy biztos alapokkal legyenek felvértezve középiskolai tanulmányaikhoz. Tanítványai nagy sikerrel szerepeltek számítógépes grafika versenyeken. Jó szemmel vette észre a gyermekek művészi vénáját, akik azzal hálálták meg a beléjük fektetett energiát, hogy alkotásaikkal kiváló eredménnyel szerepeltek rangos versenyeken, iskolai, megyei kiállításokon. Szakköri foglalkozásokon a különféle művészeti ágak világába vezette be az érdeklődőket. Az iskola dekorálását szívesen végezte. Szakmai munkája elismeréseként 2023-ban „Tiszaújváros Közneveléséért" Életműdíj kitüntetésben részesült és a Belügyminisztérium Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott számára. Tiszaújváros köznevelésében 36 éves kiemelkedő, magas szintű felelősségérzettel és hivatástudattal végzett szakmai munkája elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj" kitüntetésben részesült.

RÁCZNÉ KOCSIS ILONA osztályvezető

A Bessenyei György Tanárképző Főiskola elvégzése után Bükkábrányban, a helyi általános iskolában kezdte pályáját. 1984 augusztusától a 6. sz. Általános Iskolában (későbbi Széchenyi István Általános Iskolában) helyezkedett el napközis nevelőként, illetve tanítóként. 1997 tavaszán megpályázta a Polgármesteri Hivatalban az oktatási munkatársi állást. A munkakör keretében 2010. június 30-ig tanügy-igazgatási feladatokkal foglalkozott, nagy szerepe volt az ezzel kapcsolatos fenntartói döntések előkészítésében. Folyamatosan képezte magát, 2000-ben közoktatás-vezető szakképzettséget szerzett. Szorgalmának és munkája színvonalának köszönhetően hamarosan irodavezető, majd 2013. július 5-től osztályvezetői munkakört látott el. Kezdetben a köznevelés terén végezte munkáját, mely később bővült a szociális igazgatás, az egészségügyi igazgatás, valamint a közművelődés területekkel. Gondoskodnia kellett a fenti tárgyköröket érintő anyagok, előterjesztések szakszerű, megalapozott, jogszabályoknak megfelelő előkészítéséről. 

Az önkormányzat által fenntartott intézményeknél az Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály tevékenységével kapcsolatos feladatellátást koordinálta, a jogszabályok módosításából következő változások végrehajtása, az átszervezések és a váratlanul felmerülő napi problémák során szakmai segítséget nyújtott. Bizalommal teli, informatív kapcsolatot alakított ki az önkormányzat által fenntartott intézmények és cégek vezetőivel, valamint vezetőivel és a kollégáival egyaránt. Munkatársaihoz fűződő viszonya kölcsönös együttműködésre épült. Meghatározó személyiségjegyei, vezetői képessége, szociális érzékenysége pozitívan befolyásolta az általa vezetett osztály mindennapi tevékenységét. Kollégáit támogatva, biztatva ösztönözte a hatékony szakmai munkavégzés megvalósulását. Munkáját magas színvonalú szakmai felkészültség, az elvárásoknak való megfelelés igénye és a feladatai iránti teljes mértékű elköteleződés, munkavégzését pedig a megfontoltság, a tervszerűség, a körültekintés, a fegyelmezettség és rendszerezettség jellemezte. Pontos, szabálykövető magatartása az általa irányított osztály egészének működését meghatározta. Munkáját körültekintően és lelkiismeretesen végezte. Példamutató emberi magatartása a hivatali kollektíva megbecsülését vívta ki. Kiváló szakmai tevékenysége elismeréseként 2003-ban Tiszaújváros képviselő-testülete „Tiszaújvárosért a Közszolgálatban" Évi Díjban részesítette. Harminckilenc évig tartó kiemelkedő és lelkiismeretes munkavégzése, kimagasló szakmaszeretete, példamutató magatartása és helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj" kitüntetésben részesült.

0
Őszi munkák a kertben, a közterületeken
Ilyen nagy dolog a szabadság

Kapcsolódó hozzászólások