Pályázat civil szervezeteknek

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a civil szervezeteket, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a civil szervezetek számára. Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről nyilatkozni kell. A nyilatkozat kitöltése minden pályázat esetén kötelező, annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A nyilatkozat a pályázati dokumentáció része. Amennyiben a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet" is kötelezően csatolni kell a pályázathoz. Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, a pályázat meghatározott adatait közzé tesszük a Kormány által meghatározott www. kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon. 

Pályázat célja: A pályázat a civil szervezetek 2024. január 1. és 2024. december 31. között megrendezendő rendezvényeit támogatja, valamint az érintett szervezetek 2024. évi működési költségeihez kíván hozzájárulni. 

Pályázhatnak: 

- civil szervezetek, amelyeket az illetékes vármegyei bíróság tiszaújvárosi székhellyel bejegyzett, és Tiszaújvárosban működnek,
- országos, regionális, vármegyei civil szervezetek helyi szervezetei. 

Nem részesülhet támogatásban:
- az a szervezet, amely az önkormányzat sporttámogatási alapjából, az önkormányzat által létesített közalapítványtól azonos pályázati céllal támogatásban részesült,
- önkormányzati fenntartású költségvetési intézmény,
- azok a szervezetek, amelyek az előző évi támogatással a megállapodásban foglaltak szerint, szabályszerűen nem számoltak el,
- azok a szervezetek, amelyek a pályázattal együtt- a pályázati felhívás mellékletében található - a pályázó szervezet bemutatására szolgáló civil adatlapot nem nyújtják be,
-azok a szervezetek, amelyek tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában rögzített összeférhetetlenség fennáll. 

Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása, működése, amelyek tevékenységi köre segíti bizonyos önkormányzati feladatok átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása, amelyek szakmai célokon túl a város hírnevének erősítését, vagy az ifjúság tartalmas szabadidő-eltöltését, illetve a helyi identitás fejlesztését szolgálják,
• helyi identitást fejlesztő, erősítő városi kiadványok támogatása,
• közművelődés területén alkotófolyamatok támogatása,
• nemzetközi együttműködés támogatása,
• külföldi tanulmányutak, szakmai konferenciák támogatása,
• egészséges életmód elterjesztésére ösztönző akciók,
• életesélyek növelésének támogatása. 

A pályázatban megjelölt cél módosítására nincs lehetőség. 

Támogatás formája, támogatható kiadások:
A támogatás formája:
A támogatás a pályázó 2024. január 1. és 2024. december 31. között megvalósuló, a támogatott célok között részletezett tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújt egyszeri, előre folyósított, vissza nem térítendő támogatást, elszámolási kötelezettséggel.
Támogatható kiadások:
A pályázati lapon szereplő költségvetés kiadási tételei, amelyek az adott program megvalósításához, a működéshez igazolhatóan kapcsolódnak.
Működési költségek többek között:
- irodabérlet, rezsi, kommunikáció díja,
- bér és járulékai, tiszteletdíj,
- szakértői költségek,
- utazási költségek,
- szállás, étkezés,
- anyag-, eszközbeszerzés.
Nem támogatható: beruházás, reprezentáció. 

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. 

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújváros Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által erre a célra kiadott pályázati adatlapon és a kötelező dokumentumok csatolásával, papíralapon nyújthatók be. A pályázati adatlapnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, a pályázat célját, a tervezett program, illetve tevékenység részletes leírását, a programhoz szükséges anyagi támogatás mértékét, részletes költségvetést, a szervezet fizetési számlaszámát, adószámát, programban résztvevő lebonyolító szakemberek nevét. A pályázati kiírás évét megelőző naptári év január 1. napját követően bejegyzett civil szervezetek esetében igazolást a bírósági bejegyzésről (bejegyzés másolata a pályázó szervezet képviselőjének hitelesítésével).
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy részesült-e már támogatásban Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testületétől, illetve önkormányzati közalapítványtól, alapítványtól. Továbbá arról, hogy van-e jelenleg folyamatban pályázata tiszaújvárosi önkormányzati közalapítványnál, alapítványnál. Minden esetben kérjük megjelölni a pályázati projektért felelős kapcsolattartó személy nevét, elérhetőségét. Kérjük, hogy a program részletes leírását maximum 1 oldal terjedelemben csatolják. Pályázati dokumentáció beszerzése: 

A pályázati kiírás, pályázati adatlap, a pályázó szervezet bemutatását tartalmazó formanyomtatvány (civil adatlap), illetve a közpénz nyilatkozat, közzétételi kérelem letölthető a www. ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu honlapról, illetve személyesen átvehető ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán. 

A benyújtás helye: A pályázatokat postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben. A benyújtás határideje: 2024. február 5. A pályázat elbírálása: A benyújtott pályázatokról a képviselő- testület 2024. márciusi ülésén dönt. A pályázókkal Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatási megállapodást köt, melyben szerepel a támogatásra biztosított összeg, a kiutalás feltételei, a felhasználás célja és határideje, az elszámolás módja és határideje. A pályázattal kapcsolatban az alábbi telefonszámokon kérhető információ: 

- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály: 548-390, 548-066 

0
Négyszáz beavatkozás
Búcsúzik a legendás edző

Kapcsolódó hozzászólások