Munkavállaló-barát költségvetés

Amint arról egy hete beszámoltunk, a prognosztizált jövő évi inflációnál nagyobb mértékű, 7+3 százalékos béremelésben részesülnek 2024. január elsejétől Tiszaújvárosban az önkormányzati szféra (az intézmények, és gazdasági társaságok) dolgozói. Erről a mintegy 12,4 milliárd forintos főösszegű jövő évi költségvetés elfogadásakor határozott a képviselő- testület december 14-én tartott ülésén. A 2024. évi költségvetési javaslatot dr. Fülöp György polgármester terjesztette a képviselő- testület elé. 

Stabilitás, élhetőség, fenntarthatóság 

„Az elmúlt költségvetési években szinte kivétel nélkül valamilyen krízissel kellett szembesülnünk. Az elkövetkezendő évre tekintve, még optimista megközelítéssel is, szintén számolnunk kell a gazdasági recesszió és az infláció komoly következményeivel - áll az előterjesztésben. Mindezeken felül 2024-re további problémákat is azonosítottunk: háború(k), velünk maradó infláció, bizonytalan, gyorsan változó jogi környezet, a devizaárfolyamok nagyarányú változékonysága és mindezekből következően a gazdasági stabilitás hiánya. A helyi adórendszer sajátosságai miatt a gazdaság idei, gyengébb teljesítményének hatásai 2024-ben fognak jelentősen érvényesülni az önkormányzat költségvetésében. 

Az infláció ugyan csökkenő tendenciát mutat, de a munkavállalók, a családok pénzügyi terhei még nem enyhültek számottevően. Mindezek alapján indokolt, hogy városunk jövő évi költségvetését még ebben az évben elfogadjuk. Kiemelten fontos ez abból a szempontból is, hogy a munkabéremelés összegét már januártól biztosítani tudjuk az önkormányzati szféra dolgozóinak, ezzel teljesül az a cél, hogy a jövő évi költségvetés elsősorban munkavállaló- barát legyen. Az ismert körülmények között kiemelt fontosságú a stabilitásra törekvés, városunk élhetőségének és fenntarthatóságának biztosítása. Lényeges, hogy megőrizzük önkormányzatunk erős érdekérvényesítőés cselekvőképességét. Éppen ezért költségvetésünknek az új kihívásokkal szemben reziliensnek (rugalmasan ellenállónak) és válságtűrőnek kell lennie a kiszámítható jelen és a tervezhető jövő érdekében.

Jól jönnek a megtakarítások 

Az önkormányzat forrásai 2023-ban a vártnál kedvezőbben alakultak, mely elsősorban a poliol beruházás elhúzódása miatt az ott lévő vállalkozások többletmunkálataiból származó, a tervezettet meghaladó adó- és adóelőleg befizetéseknek köszönhető. Másodsorban az önkormányzat új feladatot, beruházást csak a helyi társadalmi igények által megalapozottan, és a fenntarthatóság mértékéig vállalt. Ennek eredményeként jelentős megtakarítással kezdjük el a 2024. évet. 

A rendelkezésünkre álló prognózisok szerint a helyi gazdaság petrolkémiai ágazata az elmúlt két évtized leggyengébb eredményét produkálta, melynek hatásait jövőre fogjuk tapasztalni az adóbevételeink alakulásában. Az elmúlt évek átlagához képest még mindig jelentős energiaárak mellett egy recessziós gazdasági környezetben a magas energiaintenzitású iparágak továbbra is nehéz helyzetben vannak. A MOL petrolkémiai árrése 2023-ban olyan mértékűre csökkent, hogy a hazai iparági vezető társaság jelentős veszteséget lesz kénytelen elkönyvelni. Mindezek eredményeként - 2023-hoz hasonlóan - ismételten számottevő adó-visszaigényléssel kell számolnunk, mely a 2024. évi adóelőlegek további csökkenését vonja maga után. 

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszege 12,431 milliárd Ft. A tárgyévi bevételek (költségvetési bevételek) tervezett előirányzata 8,306 milliárd Ft, az előző év/évek megtakarításaiból (finanszírozási bevételek) 4,125 milliárd Ft áll rendelkezésre. Szolidaritási hozzájárulás címén 2,971 milliárd Ft-ot fizet az önkormányzat a központi költségvetésbe. Fő bevételi forrásunk az iparűzési adó, ebből 4,2 milliárd Ft teljesülésével számolunk. A költségvetés főösszege közel 100 millió Ft-tal csökken a bázishoz képest. A szűkülő forrásokból főleg szinten tartásra van lehetőség, felhalmozásra, fejlesztésre kevesebbet tud az önkormányzat fordítani.

Társadalmi és szociális szempontok 

A kihívásokkal küzdő gazdasági helyzetben költségvetésünkben most különösen nagy hangsúlyt kell fektetnünk az empátiára, a szociális szempontokra és a szolidaritás érvényesülésére. Városunk létezésének egyik legfontosabb pillére a helyi gazdaság, és ezzel együtt óriási a kitettségünk a gazdasági folyamatoknak, piaci változásoknak. 

Azonban a szükséges gazdaságpolitikai döntések meghozatalakor a társadalmi és szociális szempontok élveznek prioritást. Önkormányzatunk mindent megtesz annak érdekében, hogy Tiszaújváros élhetőségét biztosítsa az itt élők számára. Ez azt jelenti, hogy az egészségügyi és szociális ellátások rendszerét magas szinten finanszírozzuk, támogatjuk a közbiztonsági feladatok ellátását, országosan is egyedülálló támogatást nyújtunk a fiatalok lakásvásárlásához, megteremtjük a változatos és színes kulturális élet feltételeit. Közterületeink, zöldfelületeink tisztántartásáról, gondozásáról magas színvonalon gondoskodunk. Önkormányzatunk kiszámíthatóságot nyújt az itt lakóknak, amellyel azt kívánjuk elérni, hogy Tiszaújvárosban érdemes legyen dolgozni, letelepedni, családot alapítani és az itt élők szeressék a városukat. 

Ez a költségvetés jelenleg számos kockázattal terhelt, csak azért tudunk most megfelelően tervezni, mert a korábbi évek takarékos gazdálkodásának köszönhetően jelentős maradványunk keletkezett. Azonban a rendelkezésünkre álló tartalékokat, amelyeket fejlesztésekre fordítottunk volna, a következő évben várhatóan a működésre fogjuk felhasználni. A bevételeink jóval kisebbek, mint a kiadásaink, ezért arra kell törekednünk, hogy a magántőkét és a pályázati forrásokat minél intenzívebben bevonjuk a városfejlesztésbe. Mivel városunk térségi központ is egyben, ezért az önkormányzat meglévő közszolgáltatásait továbbra is biztosítanunk kell, emellett intézményeinktől, gazdasági társaságaitól elvárt követelmény a kiadások észszerű csökkentése és a bevételek lehetőség szerinti maximalizálása.

Mindent egybevetve úgy gondolom, hogy széleskörű összefogással, fegyelmezett gazdálkodással, és egy olyan költségvetéssel, amely képes rugalmasan reagálni az év során bekövetkező változásokra, önkormányzatunk 2024-ben is maradéktalanul eleget tud tenni feladatainak. A tiszaújvárosiak számára biztosíthatja a nyugodt, élhető kisvárosi környezetet, az átfogó szociális biztonságot és a valós közösségi igények kielégítését" - zárta expozéját a polgármester.

Tartalékok bevonása, kiadások csökkentése 

A 2024-es költségvetés elkészítése során tehát azzal szembesült az önkormányzat, hogy a finanszírozás tekintetében a megelőző időszakhoz képest jóval nehezebb költségvetési év előtt áll. Ahogy a polgármesteri összefoglalóban is szó esett róla, városunkat sem hagyta érintetlenül a recesszió nyomán a 2023-ban kialakult gyenge ipari környezet és a még mindig jelentős inflációs nyomás. Ahhoz, hogy biztosított legyen a város likviditása és folyamatos működőképessége, szükség van az elmúlt évek adóbevételeiből képzett tartalékok teljes bevonására és számos kiadáscsökkentési döntés meghozatalára is. 

Mindent összevetve a bevételek főösszege több mint 12,4 milliárd Ft, a költségvetési kiadások előirányzata pedig ugyancsak több mint 12,4 milliárd Ft. Ebből a működési kiadás 11,3 milliárd Ft, a felhalmozási kiadások előirányzata közel 1,1 milliárd Ft. A bevételek és a kiadások főösszegének egyezősége ellenére a költségvetési hiány (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) csaknem 4,1 milliárd Ft. A hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét. A költségvetés bevételi oldala mindazonáltal biztosítja a közszolgáltatások, szolgáltatások megszokott színvonalon történő ellátását. 

A működési költségvetés kiadásainak egyik legjelentősebb tétele 2024-ben is a szolidaritási hozzájárulás. A törvény szerint a 22.000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. Tiszaújváros önkormányzatát szolidaritási hozzájárulás címén 2.970.949.518 Ft befizetési kötelezettség terheli.

Önkormányzati bérintézkedések 

A 2024. évi költségvetési rendeletet a Fidesz- KDNP - Városért Egyesület frakciójának tartózkodása mellett, az ehhez kapcsolódó, csaknem 60 pontból álló határozati javaslatot egyhangúlag fogadta el a képviselő-testület. Ez utóbbi sarkalatos részei az önkormányzati bérintézkedések és egyéb juttatások. 2023-ban az önkormányzati szférában dolgozó munkavállalók átlagosan legalább 16%-os béremelést kaptak, mely évközben a költségvetésben jóváhagyott cafetéria juttatás két ütemben történő emelésével, illetve a munkavállalók félhavi bruttó bérének megfelelő összegű év végi juttatásával egészült ki. A képviselő-testület ezen intézkedéseivel az önkormányzati szférában tényleges reálbér növekedés valósulhatott meg. 

Az önkormányzat célja 2024-ben is inflációkövető, értékálló reálbér növekedés megvalósítása, a testület döntése alapján a dolgozók bére átlagosan 10%-kal növekedik január elsejétől. A 2023. november 30-ai bérhez viszonyítva alanyi jogon legalább 7%-kal emelkedik minden dolgozó bére, vagyis aki a jogszabályok által meghatározott emelésekből nem részesül legalább 7%-os mértékben, annak bruttó bérét is kiegészítik erre a szintre. Ezen felül a munkáltatói jogokat gyakorlók 3%-os bérkeret terhére differenciáltan további béremelést hajtanak végre. A testület határozott arról is, hogy az önkormányzat intézményeiben (a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal kivételével) és a saját tulajdonú gazdasági társaságainál dolgozó munkavállalók 2024-ben személyenként éves szinten bruttó 200.000 Ft (nettó 156.250 Ft/fő) cafetéria juttatásban részesüljenek. 

A törvény értemében a közszolgálati tisztviselők esetében alapilletmény-eltérítés és személyi illetmény csak március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra állapítható meg, ezért nincs lehetőség arra, hogy a bérfejlesztés az e törvény hatálya alá tartozó dolgozók esetében már 2024. január 1-jétől megvalósulhasson. Ezért a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban és Tiszaújváros önkormányzatának állományában lévő munkavállalók a 2024. januári és februári béremelés elmaradásának kompenzálására egységesen további bruttó 100.000 Ft cafetéria juttatást kapnak, így bruttó 350.000 Ft (nettó 273.438 Ft/fő) lesz az éves cafetéria keretösszegük.

0
Felfutóban a koronavírus-járvány
Tiszaújváros sikeres tudott maradni

Kapcsolódó hozzászólások