Mérsékelten emelkednek a térítési díjak

A szolgáltatási önköltségek növekedése miatt május elsejétől 6%-kal emelkednek a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjai - határozott legutóbbi ülésén a képviselő-testület. Az intézményi díjak növekedése következtében 6%-kal nőnek a személyi térítési díjak is, melyeket június elsejétől kell megállapítani, illetve megfizetni.

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeget, vagyis az intézményi térítési díjat a fenntartónak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint tárgyév április 1-jéig meg kell állapítania. Az ágazati jogszabályok értelmében az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség mértékéig szabadon megállapítható. Erre tekintettel a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ és a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ szolgáltatásonként kiszámította a 2024. évi szolgáltatási önköltséget. A számítások alapján egyes szolgáltatástípusoknál jelentős mértékű növekedés tapasztalható, míg néhány esetben csökkenés érvényesül. Összességében a díjköteles ellátások többségében - a személyi és az üzemeltetési költségek emelkedése következtében - a szolgáltatási önköltség átlagosan 9%-kal növekedett.

Fokozatos korrekció 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások intézményi térítési díja - ami az ellátást igénybevevő által fizetett személyi térítési díj alapja - utoljára 2023. május 1-jétől módosult rendeleti szinten. Akkor az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az időskorúak átmeneti és tartós intézményi ellátása esetében az intézményi térítési díj, a fogyatékkal élők nappali ellátásának térítési díja a személyi térítési díj megállapításához, a hajléktalanok átmeneti ellátása tekintetében a kedvezmény figyelembevételével megállapított térítési díj 15%-kal emelkedett. Az intézményi térítési díjemelés döntően 15%-os személyi térítési díjemelkedést eredményezett. Az elmúlt évek során Tiszaújváros önkormányzata arra törekedett, hogy a személyes szociális szolgáltatásokat igénybe vevők a lehető legkedvezőbb térítési díj ellenében jussanak hozzá a számukra szükséges ellátásokhoz. Figyelembe véve a társadalmi és gazdasági körülmények kedvezőtlen alakulását, valamint, hogy a szolgáltatási önköltség, az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj összege - különösen a koronavírus- járvány miatti díjemelési tilalom következtében - jelentősen eltávolodott egymástól, indokolt az intézményi térítési díjak fokozatos korrekciója, az önköltség és az intézményi térítési díj közelítése annak érdekében, hogy egy későbbi, szükségszerű emelés ne eredményezzen drasztikus intézményi térítési díj, illetve ennek eredményeként személyi térítési díjemelkedést.

Hat százalékos emelés 

Minderre tekintettel, és összhangban a nyugellátások 2024. évi 6%-os emelésével, a képviselő-testület az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az időskorúak átmeneti és tartós intézményi ellátása esetében az intézményi térítési díjat, a fogyatékkal élők nappali ellátásának intézményi térítési díját a személyi térítési díj megállapításához, a hajléktalanok átmeneti ellátásánál a kedvezmény figyelembevételével megállapított térítési díjat egyaránt 6%-kal megemelte. A 6%-os intézményi térítési díjemelés a fenti esetekben döntően 6%-os személyi térítési díjemelkedést eredményez. A gondozóházi ellátás esetén az intézményi térítési díj jelentős, havi 10.000 Ft-ot meghaladó emelkedése az ellátottak tekintetében nem jelent ilyen mértékű személyi térítési díjnövekedést, mivel az ellátást igénybe vevő által fizetett térítési díj a törvény értelmében az ellátott jövedelmének maximum 60%-a, tehát a személyi térítési díjemelkedés annak függvényében, hogy ki milyen összegű nyugellátással rendelkezik a nyugdíjemeléseket követően, egyénenként eltérő mértékű lehet. Az idősotthoni ellátás esetében az ellátott által fizetendő személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, de maximum az ellátott havi jövedelmének a 80%-a, valamint, amennyiben az ellátott jövedelmének a 80%-a nem éri el az intézményi térítési díj mértékét, a hozzátartozó vállalhatja a 80%-os jövedelemhányad intézményi térítési díj mértékéig történő kiegészítését. 

Az intézmény tájékoztatása szerint az idősek otthonában az előző évhez hasonlóan 5 ellátott esetében a hozzátartozó kiegészíti a 80%-os jövedelemhányadot az intézményi térítési díj mértékéig. Figyelembe véve a nyugdíjemelések mértékét, vélhetően a térítési díjváltozást követően sem lesz indokolt nagyobb létszámú ellátott esetében a hozzátartozó, vagy esetleg készpénzvagyon bevonása a térítési díj kiegyenlítésére céljából. Júniustól fizetendő A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény értelmében a jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie, így a díjemelést tartalmazó rendeletmódosítás hatálybalépésének dátuma 2024. május 1. Az új személyi térítési díjat - melyhez a havi jövedelemtől függően kedvezmény vehető igénybe, az étkeztetés esetében például 25-88%-os mértékű - a változást követő hónap első napjától, azaz június elsejétől kell megállapítani, illetve megfizetni. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében az intézményi térítési díjat az önköltség szintjén állapította meg a testület, mely 2024-ben 215 Ft/fő/ellátási napról 230 Ft/ fő/ellátási napra növekedett. A változás azonban az ellátottakat nem érinti, mivel minden jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevő szociálisan rászorult, így az ellátás igénybevételére díjmentesen jogosult. f.l.

0
Tiltólistán az energiaitalok
Ötvennégy év távlatából Labancz Anna haláláról

Kapcsolódó hozzászólások