Többen kaphatnak támogatást

Tiszaújváros képviselő-testülete a városlakók szociális biztonságának megőrzése érdekében júniusban már módosította az ellátásokat szabályozó rendeletét. Most tovább erősítette a szociális hálót, legutóbbi ülésén megemelte az önként vállalt feladatként nyújtott év végi támogatások jogosultsági jövedelemhatárait, valamint ismételten bevezette a rezsitámogatásokat (villamos energiadíj, földgázenergia- díj, tűzifa megvásárlását segítő támogatás). 

Év végi támogatások 

Az év végi támogatások esetében a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy évről évre csökken a támogatásban részesülő személyek, családok száma. Annak érdekében, hogy az eddigi támogatottak köre továbbra is jogosult maradhasson, illetve, hogy több kérelmező részesülhessen támogatásban, a testület megemelte a jogosultsági jövedelemhatárokat. Az egyszeri év végi (a feltételrendszer miatt nyugdíjasok év végi támogatásának is nevezett) támogatásnál a családban élők esetén a jogosultsági jövedelemhatár a szociális vetítési alap (28.500 forint) 460%-áról (131.100 forint) az 560%-ára (159.600 forint) emelkedett, ez 21,7%-os emelést jelent. Az egyedül élők vagy egyedülállók esetén 25%-os az emelés, azaz 159.600 forintról 199.500 forintra emelkedett a jövedelemplafon. A gyermekes családok év végi támogatása esetén a jogosultsági értékhatárt a szociális vetítési alap összegének a 450%-a (128.250 forint) helyett az 560%-ában (159.600 forint) állapította meg a képviselő-testület, ami 24,4%-os emelést jelent. 

A rezsitámogatások és feltételei 

A 2022-ben kialakult energiaválság miatt drasztikusan megemelt energiaárak következtében rezsitámogatásként az önkormányzat a rendkívüli települési támogatás keretén belül új ellátásként vezette be - 2022. december 1-jétől 2023. július 31-ig - a villamos energia díj, a földgázenergia díj, valamint a tűzifa vásárlását segítő támogatást. A rendelkezésre álló információk szerint a kormányzat rezsipolitikája az eddigi feltételek szerint továbbra is fennmarad, azaz a lakossági átlagfogyasztás mértékéig biztosítja a kormány az olcsóbb díjazást. Erre tekintettel a villamos energia- és a földgázenergia díj támogatást, valamint a tűzifa vásárlását segítő támogatást 2023. szeptember 1-től ismételten bevezette a képviselő-testület. A támogatás igénylésének feltételrendszere első hallásra kissé bonyolult és hosszadalmas, de érdemes tanulmányozni. A rezsitámogatások jogosultsági értékhatára egyedül élő vagy egyedülálló kérelmező esetén ismét a szociális vetítési alap összegének az 500%- ában (142.500 forint), családos kérelmező esetén a 460%-ában (131.100 forint) határozták meg. 

A villamos energia- és földgázenergia díjtámogatás ugyanazon lakásra vagy lakóházra csak egy jogosultnak, tárgyévben egy alkalommal, és egy felhasználási hely tekintetében állapítható meg, kivéve az egy lakóházban élő azon személyeket, családokat, akik külön-külön mérőórával rendelkeznek. A rendeletmódosítás szerint a kérelmezőknek a szolgáltató által kiállított dokumentummal kell igazolniuk - a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapnál nem régebbi számla alapján - hogy legalább egy hónapban a villamos energiát lakossági piaci áron, míg a földgázt versenypiaci költségeket tükröző áron vételezték. A villamos energia díjtámogatás, a földgázenergia díj, vagy a tűzifa megvásárlását segítő támogatás együttesen is igényelhető. Földgázenergia díjtámogatásra viszont nem jogosult az a személy, aki számára a tárgyévben tűzifa megvásárlását segítő támogatás vagy természetben nyújtott tüzelősegélyre biztosított rendkívüli települési támogatást állapítottak meg. 

A tűzifa vásárlásának támogatásánál a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapnál nem régebben kiállított számlával szükséges igazolni a vásárlást. A tűzifa vásárlásához nyújtott támogatás egy ingatlanra és ugyanazon lakóházra csak egy jogosult esetében állapítható meg, függetlenül a lakóházban élő személyek és családok számától. Amennyiben az igénylő számára tárgyévben földgázenergia díjtámogatás vagy természetbeni ellátásként nyújtott tüzelősegélyt állapítottak meg, tűzifa vásárlásának támogatásában nem részesülhet. A tűzifa vásárlásához nyújtott támogatás esetében fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel kell rendelkezni a támogatással érintett lakóházban, melyről a kérelem beadásakor az igénylő nyilatkozatot tesz. A fűtőberendezés meglétét a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata környezettanulmány útján ellenőrizheti. 

A rezsitámogatások összegei 

A villamos energia díjtámogatás a kérelmező által a hivatal felé benyújtott - az egyetemes szolgáltató által kiállított - dokumentumban szereplő, a villamos energia lakossági piaci áron történő igénybevételének az összege, de legfeljebb havi 5.000 forint. A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától számított 6 hónapra állapítható meg, de legfeljebb a tárgyév december 31. napjáig. A földgázenergia díjtámogatás a kérelmező által a hivatal felé benyújtott - az egyetemes szolgáltató által kiállított - dokumentumban szereplő, a földgáz versenypiaci költségeket tükröző áron történő igénybevételének az összege, de legfeljebb havi 15.000 forint. A támogatás ez esetben is a kérelem benyújtása hónapjának első napjától számított 6 hónapra, de legfeljebb tárgyév december 31. napjáig állapítható meg. 

A tűzifa vásárlásához nyújtott támogatás összege a kérelmező által a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapnál nem régebben kiállított számlákon (több számla is becsatolható) szereplő, kifizetett összeg, de legfeljebb 90.000 forint. 

F.L. 

0
Kilencven esztendő
Személyi változások

Kapcsolódó hozzászólások