Tiszaújváros szolgálatában álltak

Nyugállományba vonulása alkalmából december 19-én újabb 5 személy vehette át a képviselő-testület által adományozott Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetést.

BIRTALAN ÁGNES általános iskolai tanár 

1983-ban szerzett diplomát a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola földrajz-rajz szakán. Tudása bővítésére 1995-ben gyermek- és iskolai könyvtárosi végzettséget szerzett. Tanári pályáját szülővárosában, a sárospataki gyakorlóiskolában kezdte. Családjával 1986-ban költözött Tiszaújvárosba és kezdetét vette egy hosszú és tartalmas pedagóguspálya. 16 évig oktatta- nevelte a diákjait a 2. Számú Általános Iskolában. Az iskolai átszervezések miatt több iskola tantestületének volt megbecsült tagja, míg a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa lett. Közel négy évtizedes munkája során több területen is bizonyította szaktudását, gyermekszeretetét: szabadidő- szervezőként, osztályfőnökként, szaktanárként, könyvtáros-tanárként és szakvezetőként. Tanítványaival bensőséges, őszinte kapcsolatot alakított ki. Érzékenyen és megértéssel fordult a különleges bánásmódot igénylő tanulók felé. A nevelőtestületben építő kritikáival segítette a pedagógiai, közösségi munkát. Önképzéssel, továbbképzéssel folyamatosan törekedett a szakmai megújulásra, ismereteinek bővítésére. Munkája során számos oktatási programban, tanfolyamon vett részt. Kiváló szakmai munkája mellett jó ízléssel, kreatívan végezte az intézmény ünnepi dekorálását, szépítését szabadidejének terhére is. Pedagógusmunkáját az elismerő, dicsérő szavak mellett több kitüntetéssel is díjazták, 2012-ben Eötvös József Emlékérmet, 2019-ben Miniszteri Elismerő Oklevelet, 2023-ban „Tiszaújváros Közneveléséért" Életműdíjat, 2023-ban Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést kapott. Tiszaújváros köznevelésében kiemelkedő, magas szintű felelősségérzettel és hivatástudattal végzett közel harmincnyolc éves szakmai munkája elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj" kitüntetésben részesült.

VOLYÁNSZKI-BÁN VIKTÓRIA ANNA tanító 

1986-ban szerzett diplomát a Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán általános iskolai tanító szakon rajz szakkollégium specializációval. Munkáját 1982-ben kezdte el az akkor még leninvárosi 2. Számú Általános Iskolában. Jelenlegi munkahelyén, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 1984 óta dolgozik. Kezdetben napközis nevelőként, majd 1992-től osztályfőnöki megbízatással végezte tanítói tevékenységét. Tanítási óráit példaértékűen tervezte meg. Színes óravezetése barátságos, derűs légkört teremtett, melyen örömmel dolgoztak tanítványai. Változatos munkaformákban, sokféle eszközt használva, folyamatos motiváció alkalmazásával segítette elő a hatékony ismeretszerzést. Gyakran alkalmazott drámajátékot, mellyel hozzájárult a szociális kompetenciák kialakításához, elmélyítéséhez. Épített a gyerekek meglévő ismereteire, ösztönözte önművelési, önálló ismeretszerzési tevékenységüket. Kreatív személyisége elősegítette az egyedi megoldások, a többféle problémamegoldás lehetőségének feltárását. Minden eszközt megragadott a tantárgyak közötti integráció megvalósítására. Figyelemmel fordult a tehetséges és a tanulásban lemaradó diákok felé is. Tanítványait lelkiismeretesen készítette fel a megyei, városi és iskolai tanulmányi versenyekre, melyeken szép sikereket értek el. Éveken át tartott fejlesztő és felzárkóztató foglalkozásokat. A tanulók szüleivel jó kapcsolatot ápolt, akik tapasztalatait, tanácsait mindig szívesen fogadták. Aktív szervezője és megvalósítója volt a színvonalas iskolai rendezvényeknek és versenyeknek. Rendszeresen részt vett a tanórán kívüli iskolai programokon. A rábízott feladatokat megbízhatóan, a legjobb tudása szerint végezte. Folyamatosan képezte magát, bővítette szakmai és módszertani eszköztárát, hogy megfeleljen a kor kihívásainak és elvárásainak. Véleményével gyakran segítette az iskolai szakmai munka fejlődését. Kommunikációja határozott és meggyőző. 2018-ban Miniszteri Elismerő Oklevél, 2023-ban Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesült. Tiszaújváros köznevelésében kiemelkedő, magas szintű felelősségérzettel és hivatástudattal végzett közel negyven éves szakmai munkája elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj" kitüntetésben részesült.

RUSZKAI GIZELLA általános iskolai tanár 

1983-ban matematika-fizika, 1996-ban számítástechnika szakos tanári végzettséget szerzett a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. A főiskola elvégzését követően a leninvárosi 3. sz. Általános Iskolában kezdte a tanítást, és a névváltozásoktól, átszervezésektől eltekintve ugyanabban az intézményben dolgozott nyugdíjazásáig. Negyvenéves tanári pályája során a reáltárgyak magas szintű ismerőjeként gyermekek sokaságával szerettette meg a matematika, fizika és a számítástechnika szépségeit, biztosan megalapozva középiskolai tanulmányaikat. Pedagógiai módszerei sokrétűek, a modern kor kihívásaihoz és a gyerekek igényeihez alkalmazkodóak voltak. Tanítványai megyei és országos versenyek sokaságán bizonyítottak, rendre dobogós helyezéseket értek el. Szakmai munkáját az alaposság, a gyermekszeretet, a rendszeretet és a következetesség jellemezte. Osztályfőnökként szeretettel terelgette a rábízott gyermekeket, kialakítva bennük a magas szintű tudásra való igényt, s közben törődve a tinédzserlélekkel is. A reál munkaközösség vezetőjeként irányította kollégáit. Magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként 2005-ben Tiszaújváros Közoktatásáért Oklevél Évi díj, 2023-ban Tiszaújváros Közneveléséért Életműdíj kitüntetésben részesült, a Belügyminisztérium Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott számára. Tiszaújváros köznevelésében kiemelkedő, magas szintű felelősségérzettel és hivatástudattal végzett negyvenéves szakmai munkája elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj" kitüntetésben részesült.

OLÁH DEZSŐNÉ óvodapedagógus 

Felsőfokú óvodapedagógusi diplomáját 1983-ban szerezte a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézetben. Pályafutását 1983 augusztusában kezdte, az akkori Leninvárosi 1. sz. Óvodában (ÁMK), amely 2008- tól a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda tagóvodájaként működött tovább. Csendes, szerény természetű, zenét kedvelő és művelő pedagógus. A Bokréta Citerazenekar alapító tagja. Óvodapedagógusi munkáját nagy szorgalommal és hozzáértéssel végezte. Önzetlen gyermekszeretet és hivatástudat jellemezte. A szülők szeretettel és bizalommal fordultak felé, mert érezték, hogy a gyermekük olyan pedagógus kezében van, aki szakmailag és emberileg is a legjobbat nyújtja számukra. Példamutató szakmai tevékenységének köszönhetően kivívta vezetői szakmai elismerését. 2016-ban szakmai koordinátori feladattal bízták meg a Szederinda óvodában. Munkájában körültekintő, alapos és megbízható volt, folyamatos segítséget nyújtott vezetőtársainak. A rábízott feladatokat mindig körültekintően és maradéktalanul látta el. Szaktudását folyamatosan fejlesztette, rendszeresen vett részt szakmai továbbképzéseken. Munkáját a mindennapok során lelkiismeretesen, felkészülten végezte. Segítőkészségével, lelkes együttműködésével, színvonalas szakmai munkájával elősegítette a Szederinda óvoda hatékony és eredményes működését. Egyenes jellemének, nyitott személyiségének, kreatív pedagógusi hozzáállásának köszönhetően megbízható és értékes tagja volt a közösségnek. Pedagógiai munkássága követendő példa lehet a következő nemzedék számára. Magas szintű szakmai munkájának elismeréseként 2006-ban Tiszaújváros Közoktatásáért Oklevél Évi díj, 2023-ban Tiszaújváros Közneveléséért Életműdíj kitüntetésben részesült. Tiszaújváros köznevelésében töltött több mint negyvenéves kiemelkedő szakmai munkája, emberi helytállása, a közösségi életben betöltött aktív szerepe alapján „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj" kitüntetésben részesült.

0
Tiszaújváros sikeres tudott maradni
Elismerések sportolóinknak a gálán

Kapcsolódó hozzászólások