Pozitív változások a szociális és gyermekvédelmi támogatási rendszerben

Tiszaújváros önkormányzata a szociális biztonság helyi megteremtése érdekében, a kötelezően nyújtandó szociális és gyermekvédelmi támogatásokon túl számos önként vállalt támogatással segíti a városban élő rászorulókat. Tekintettel arra, hogy a támogatási rendszer változó gazdasági, társadalmi körülményekhez rugalmasan alkalmazkodó működtetésére az önkormányzat mindenkor nagy hangsúlyt helyez, az elmúlt időszakban a pénzbeli és a természetbeni szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátásokban számos pozitív hatású módosítás történt. 

Pénzbeli és a természetbeni szociális ellátások 

Az előző években jelentkező drasztikus energiaár-emelkedések és a magas infláció kompenzálásaként 2022. december 1-jétől 2023. július 31-ig a rendkívüli települési támogatás keretén belül új jogcímként vezették be az eseti villamos energia díj támogatást, a földgázenergia díj támogatást, valamint a tűzifa vásárlásához nyújtott támogatás. A támogatások jogosultsági jövedelemhatára egyedül élő, vagy egyedülálló kérelmező esetén 142.500 Ft/fő, családos kérelmező esetén 131.100 Ft/fő összegben határozták meg. A támogatás a villamos energia díj esetében legfeljebb havi 5.000 Ft, a földgázenergia díj támogatásánál legfeljebb havi 15.000 Ft, a tűzifa vásárlásához nyújtott támogatás esetén legfeljebb 120.000 Ft (8 hó x 15.000 Ft) volt. A lakhatással járó lakossági terhek nem enyhültek, ezért legfeljebb 6 hónapra megállapítható támogatásként a villamos energia, a földgázenergia díj, valamint a tűzifa vásárlását segítő támogatást 2023. szeptember 1-jétől határozatlan időre ismételten bevezették. A nyugellátások, a minimálbér és a garantált bérminimum összegének megemelése ellenére, az élelmiszerárak és az energiadíjak drasztikus emelése, valamint az infláció növekedése rendkívül megnehezítette a lakosság életét, különösen azokét, akik már egyébként is szükségben éltek. 

A városlakók minél szélesebb körben történő támogatása, illetve a támogatotti kör szűkülésének elkerülése érdekében a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátások szabályai 2023. július 1-jétől szinte minden ellátásnál módosultak. A módosítás érintette a rendkívüli települési támogatást, mely eseti jelleggel és havi rendszerességgel (6 hónapra) nyújtható, ezen kívül megállapítható gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatásként, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez történő hozzájárulásként, és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként is. Eseti jelleggel megállapítható rendkívüli települési támogatás esetén az egy főre jutó jogosultsági jövedelemhatár családban élők esetén 62.700 Ft-ról 76.950 Ft-ra, egyedül élők vagy egyedülállók esetében 71.250 Ft-ról 85.500 Ft-ra emelkedett. 

A havi rendszerességgel nyújtott rendkívüli település támogatásnál az egy főre jutó havi jogosultsági jövedelemhatárt családban élők esetén 48.450 Ft-ban (korábban 37.050 Ft), míg egyedül élők vagy egyedülállók esetén 59.850 Ft-ban (korábban 48.450 Ft) határozták meg. Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatásként biztosított rendkívüli település támogatás esetében a jogosultsági jövedelemhatár családban élők esetén 65.550 Ft-ról 74.100 Ft-ra, míg egyedül élők vagy egyedülállók esetén 74.100 Ft-ról 82.650 Ft-ra emelkedett. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott rendkívüli települési támogatásnál az egy főre jutó jogosultsági jövedelemhatár a magasabb összegű támogatás esetén családban élőknél 42.750 Ft-ról 48.450 Ft-ra, egyedül élők vagy egyedülállók esetén 57.000 Ft-ról 62.700 Ft-ra, míg az alacsonyabb összegű támogatás esetén egységesen 85.500 Ft-ról 91.200 Ft-ra emelkedett. 

A gyermekvédelmi támogatásként nyújtott rendkívüli települési támogatás igénybevételének jogosultsági jövedelemhatára családban élők esetén 62.700 Ft/fő-ről 76.950 Ft/fő-re, gyermekét egyedül nevelő vagy nagykorú gyermek esetén 71.250 Ft/főről 85.500 Ft/fő-re emelte meg a képviselő- testület. A módosítás érintette az önként vállalt települési támogatáson belül nyújtott ellátásokra vonatkozó szabályokat is, hiszen ezen ellátások esetén nyílik lehetőség a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez történő hozzájárulás biztosítására, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek, és a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személyek támogatására. 

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez hozzájárulásként nyújtott települési támogatás jövedelemhatárát egyszemélyes háztartás esetén 102.600 Ftban (korábban 71.250 Ft és 85.500 Ft), kétszemélyes háztartás esetén 156.750 Ft-ban (korábban 142.500 Ft), háromszemélyes háztartás esetén 185.250 Ft-ban (korábban: 171.000 Ft), míg a négy- vagy többszemélyes háztartás esetén 222.300 Ft-ban (korábban 199.500 Ft) határozták meg. A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott adósságcsökkentési települési támogatás esetében korábban egyedülálló esetén 62.700 Ft-ban, egyedül élő esetén 71.250 Ft-ban meghatározott egy főre jutó jogosultsági jövedelemhatárt egységesen 85.500 Ft-ra emelték, míg egyéb esetekben az 57.000 Ft-os jövedelemhatár 71.250 Ftra emelkedett. 

A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás egy főre jutó jövedelemhatára 62.700 Ft-ról 79.800 Ft-ra nőtt. A jogosultsági jövedelemhatárok emelésén túl néhány támogatás esetében a támogatási összeg megemelése is indokolttá vált. A rendkívüli települési támogatás az egy család részére nyújtható támogatás együttes összege 85.500 Ft-ról 99.750 Ft-ra módosult. A gyógyszerkiadások viseléséhez, valamint a gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás együttes összegét egy család esetében személyenként 57. 000 Ft-ban határozták meg (korábban 48.450 Ft). 

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott rendkívüli települési támogatás összege 39.900 Ft-ról 45.600 Ft-ra, illetve 28.500 Ft-ról 39.900 Ft-ra módosult. 2023. szeptember 1-jétől az év végi támogatásoknál szintén jogosultsági jövedelemhatár emelés történt. Az egyszeri év végi támogatást családosok esetén 159.600 Ftban (korábban 131.100 Ft), míg az egyedül élők vagy egyedülállók esetén 199.500 Ft-ban (korábban 159.600 Ft) határozták meg az egy főre jutó jövedelemhatárt. A gyermekes családok év végi támogatásánál 159.600 Ft/fő (korábban 128.250 Ft/fő) összegre emelkedett a jövedelemhatár.

Gyermekvédelmi ellátások, fiatalok támogatása 

A gyermeket nevelő családokra nehezedő, egyre növekvő terhekre tekintettel, annak érdekében, hogy minél több gyermek kedvezményesen részesülhessen bölcsődei ellátásban és étkeztetésben, a bölcsődei gondozási díj, valamint a gyermekétkeztetési térítési díj esetében a szociális kedvezmény alapját képező jövedelemhatárokat 2023-ban megemelték. A bölcsődei gondozásért a fizetés alapját képező jövedelemhatár egyedülállók esetén 54.150 Ft-ról 114.000 Ft-ra, míg családosok esetén 48.450 Ft-ról 108.300 Ftra emelkedett, ugyanakkor azon családok esetében, ahol az egy főre jutó havi jövedelem a fenti jövedelemhatárokat nem haladta meg, az ellátás továbbra is térítésmentes. Tiszaújváros önkormányzata annak a tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező tanulónak, aki életvitelszerűen lakóhelyén él, természetbeni ellátásként, egyéni rászorultság alapján intézményi gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményt biztosít. 

A kedvezmények jogosultsági jövedelemhatárai a korábbi szabályozáshoz képest átlagban 72%-kal emelkedtek. Az önkormányzat évek óta részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázatán, melynek célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára a felsőoktatásban való részvétel támogatása. 2022 szeptemberében az ösztöndíjban részesülők számának bővítése érdekében az egy főre jutó jogosultsági jövedelemhatár 85.500 Ft-ról 142.500 Ft-ra, a támogatás mértéke 5.000 Ft/hó/fő összegről 10.000 Ft/hó/fő összegre emelkedett. Tiszaújváros lakosságszámának, valamint népességmegtartó képességének növelése érdekében a Tiszaújvárosban élő, valamint a városunkban letelepedni kívánó fiatalok otthonuk megteremtéséhez a fiatalok lakás, valamint lakóház vásárlásának támogatása, továbbá az önkormányzati tulajdonú lakótelkek megvásárlásához, valamint azok lakóépülettel történő beépítéséhez történő támogatás révén az önkormányzat részéről jelentős segítséget kapnak. A fiatalok lakás, valamint lakóház vásárlásának támogatási összege azon kérelmező esetében, aki 

- a kérelem benyújtását megelőzően legalább 2 év folyamatos tiszaújvárosi lakó- , vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 2.000.000 Ft kamatmentes visszatérítendő és 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás,
- a kérelem benyújtását megelőzően legalább 5 év folyamatos tiszaújvárosi lakó- , vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 4.000.000 Ft kamatmentes visszatérítendő és 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás,
- lakó-, vagy tartózkodási helye nem Tiszaújváros közigazgatási területén van, vagy a kérelem benyújtását megelőzően legalább 2 év folyamatos tiszaújvárosi lakó-, vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, de Tiszaújváros közigazgatási területén kíván lakást, vagy lakóházat vásárolni, 4.000.000 Ft kamatmentes visszatérítendő támogatás. 

A támogatás egy főre jutó jogosultsági jövedelemhatára egyedül élők, vagy egyedülállók esetén 399.000 Ft, családban élők esetén 342.000 Ft. A támogatás egyre népszerűbb a fiatalok körében. A 2022. július 1-jei bevezetése óta éves szinten jelentősen emelkedett az igénybevevők száma. 2023-ban 63 fő élt ezzel a lehetőséggel, a megállapított támogatás összege 350.400.000 Ft volt. 

Az önkormányzati tulajdonú lakótelkek megvásárlásához, valamint azok lakóépülettel történő beépítéséhez történő támogatásra jogosult 

-az egyedülálló, vagy egyedül élő kérelmező, ha a kérelem benyújtását megelőzően legalább 1 év folyamatos tiszaújvárosi lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy lakó-, vagy tartózkodási helye nem Tiszaújváros közigazgatási területén van, de a kérelem benyújtását megelőzően legalább 10 év tiszaújvárosi lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezett,
- a házastársával, élettársával együtt élő kérelmező, ha egyikük a kérelem benyújtását megelőzően legalább 1 év folyamatos tiszaújvárosi lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy lakó-, vagy tartózkodási helye nem Tiszaújváros közigazgatási területén van, de a kérelem benyújtását megelőzően legalább 10 év tiszaújvárosi lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezett. 

A támogatás összege az önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásához 2.000.000 Ft kamatmentes visszatérítendő, valamint annak lakóépülettel történő beépítését követően 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás. Az eddigi 6 támogatási ütemben összesen 22 támogatott részére 88.000.000 Ft összegű támogatást fizettek ki.

0
Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások
Jelentős változások az egészségügyben

Kapcsolódó hozzászólások