Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások

Tiszaújváros az időszak nehézségei ellenére is igyekezett megtartani a pénzbeli ellátások értékállóságát, illetve azonnal reagálni a megváltozott körülményekre, többek között új ellátás bevezetésével (rezsitámogatás). A stabilan és kiegyensúlyozottan működő szociális ellátórendszer rugalmasan reagált a váratlan és kedvezőtlen kihívásokra. Elmozdulás történt az akadálymentes hozzáférés területén, a pandémia okozta krízishelyzetben történő helytállás szervezeti erősödést hozott az ellátásban részesülők biztonságának, elégedettségének megtartása mellett. A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ az ellátások széles spektrumán keresztül biztosítja a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátását. Az intézmény célja kliensközpontú, minőségi és megbízható szolgáltatások nyújtása olyan kínálati palettában, amely minden felmerülő szükségletre életkortól függetlenül hatékony és adekvát válaszokat ad.

Gyermekvédelmi ellátások

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a szociális és mentális problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok számára nyújtott segítő szolgáltatást, valamint veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtetett. A komplex családgondozás keretében nyújtott magas számú segítő beszélgetést, információnyújtást, tanácsadást kiegészítve közvetítő szerepet töltött be a természetben nyújtott támogatásokhoz való hozzájutásban, közreműködött a rendkívüli települési támogatás célszerű felhasználásában, valamint az annak keretében nyújtott tüzelősegély támogatottak felé történő eljuttatásában. 

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületével együttműködési megállapodás keretében ,,Nefelejts" klubfoglalkozást, idősek részére „Mentakör" elnevezéssel mentálhigiénés, az „Esély" Napközi Otthon ellátottai részére fejlesztő csoportfoglalkozást működtetett, összesen 61 alkalommal, 202 fő részvételével. A gondozott személyek és családok száma az előző évhez képest lényeges eltérést nem mutatott. 2023- ban 445 családban, 593 rászoruló részére nyújtott szociális segítő tevékenységet. Az együttműködési megállapodás alapján ellátottak száma 137 fő volt, 65 családból, 456 fő pedig együttműködési megállapodás nélkül vette igénybe a szolgáltatást. 

A Család- és Gyermekjóléti Központ ellátotti köre Tiszaújváros, valamint a tiszaújvárosi járás további 15 települése, közel 5600, 0-17 éves korú gyermekkel. A szakmai egység elsődleges feladata a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek ellátása. 2023-ban 2,3%-kal csökkent a hatósági intézkedéssel érintett személyek száma, ezen belül 14 fővel csökkent a védelembe vett gyermekek száma a járás egészét, 19 fővel Tiszaújvárost tekintve. A nevelésbe vett gyermekek száma a 2022-höz viszonyítva 2023-ban 8 fővel emelkedett (62 fő), amelyből 7 gyermek volt tiszaújvárosi. 

A központ kötelező feladatként végzi a szociális diagnózis készítését, melyre 2023-ban 13 esetben volt szükség. Szintén kötelező feladata a járás területén működő köznevelési intézmények számára nyújtott óvodai és iskolai szociális segítés, melynek elsődleges feladata a szociális és gyermekvédelmi problémák megelőzése a köznevelési intézményekben. Az érintett években az óvodai és iskolai szociális segítők közel 3000 esetben nyújtottak segítséget, évente kb. 1500 tanuló részére. A leggyakoribb munkaforma a konzultáció, a segítő beszélgetés volt, de közreműködtek egyhetes napközis tábor szervezésében, 17 fő, 6-10 éves gyermek részvételével. 

A központ speciális szolgáltatásként biztosított jogi és pszichológiai tanácsadása iránt is egyre nagyobb érdeklődés mutatkozott. Kapcsolattartási ügyeleten 2023 folyamán 33 alkalommal 8 fő jelent meg, a nyitvatartási időn túl működtetett gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálathoz 2023-ban 20 hívás érkezett. A gyermekek nappali ellátását (bölcsődei ellátás) 2023-ban 101 gyermek vette igénybe. Ez az előző évhez hasonlóan 60% körüli kihasználtságot jelent, melynek emelése - figyelembe véve a demográfiai tendenciákat - a következő időszak jelentős kihívása.

Szociális alapszolgáltatások 

Szociális étkeztetést 1243 fő vett igénybe a 2023-ban, 990 fő elvitellel, 235 fő kiszállítással, míg helyben fogyasztással az idősek klubjaiban mindössze 18 fő. A szociális étkezést, ezen belül a házhozszállítást igénybe vevők száma folyamatosan emelkedik, melynek oka a népesség idősödése és az élelmiszerárak drasztikus emelkedése. 2023-ban 149 fővel emelkedett a szociális étkeztetésre megállapodással rendelkező idősek száma az előző évhez képest. Az ebéd lakásra szállítása közel 12%-os emelkedést mutat, mely komoly kihívást jelent mind az intézménynek, mind a kiszállításban közreműködő társintézmény számára. 

A házi segítségnyújtás körébe tartozik a fizikai, egészségügyi, mentális gondozás, egyéb gondozó, segítő tevékenységek, melyeket az igénylő állapota, szociális helyzete szükségessé tesz. Az ellátottak száma az elmúlt évekhez hasonlóan alakult, eltérés a gondozási órák számának emelkedésében volt tapasztalható. 2023-ban 116 személy részesült a szolgáltatásban. Az intézmény a házi segítségnyújtást alapvetően munkanapokon biztosítja, azonban - előzetes igényfelmérés alapján - ünnepnapokon is elérhető. A nappali ellátást biztosító intézményegység - az elsősorban a saját otthonukban élők részére - szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt három idősklubban, 95 férőhelyen. A szolgáltatás iránti érdeklődés változatlan, a nappali ellátást 2022-ben 98 fő, 2023-ban 100 fő vette igénybe.

Az „Esély" Napközi Otthon önellátásra részben képes, felügyeletre szoruló, fogyatékkal élő vagy autista személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A 16 férőhelyes intézményegység szolgáltatásait 2022-ben 16 fő, 2023-ban 17 fő vette igénybe. A Hajléktalanok Nappali Melegedője 25 férőhelyen nyújtott lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra és alapszintű higiénés szolgáltatások elérésére, továbbá időszakos férőhelyet biztosított 12 fő részére. A nappali ellátás igénybevétele 2023-ban 2022-höz képest közel 44%- os emelkedést mutatott, (16 főről 23 főre), míg az éjjeli menedékhelynél 47%-hoz közelített a növekedés mértéke. 2023-ban a szolgáltatásban részesülők 74%-a már egy évet meghaladóan vette igénybe a szolgáltatást. Folyamatosan - 2023-ban 45%-ról 60%-ra - emelkedett azon közterületen élők aránya, akik korábban nem tiszaújvárosi lakosok voltak.

A nappali melegedő kihasználtsága 45%-os volt a 2023-ban, az éjjeli menedékhelyé elérte a 90%-ot. A jelzőrendszeres házi segítésnyújtást az intézmény Tiszaújváros mellett, további 9 településen, 140 jelzőkészülékkel biztosította, feladatellátási szerződés keretében. A szolgáltatást 2022-ben 165 fő, 2023-ban 163 fő vette igénybe (Tiszaújvárosban 102 fő, illetve 97 fő). A diszpécserközpontba érkezett segélyhívások száma 219-ről 298- ra emelkedett, melyből azonnali segítségnyújtást igénylő riasztás 184 volt.

Szakosított szociális ellátások 

A 44 férőhelyes „Ezüsthíd" Gondozóház tiszaújvárosi állandó lakcímmel rendelkező, öregségi nyugdíjkorhatár feletti, egészségügyi problémával rendelkező időskorúak számára nyújt bentlakásos elhelyezést arra az időszakra, amíg saját magukról gondoskodni nem képesek. A szakmai egységben az átlagéletkor meghaladja a 80 évet, a szolgáltatást igénybe vevők nagy része nő. 

Az átmeneti ellátást kérelmezők száma nem változott, 2023-ban 63 fő volt. A szolgáltatást 72 fő vette igénybe, ami az előző évihez képest (62 fő) 16%-os emelkedést mutat. Az éves kihasználtság 2023-ban 77 % volt, ami szintén emelkedő tendenciát jelent. A 20 férőhelyes „Ezüsthíd" Idősek Otthona tartós bentlakással - egy 6 fős demens részleggel - határozatlan időre nyújt teljes körű ápolást-gondozást azon időskorú személyek részére, akik önmaguk ellátására tartósan nem, vagy csak jelentős segítséggel képesek. Az intézményegység egészségügyi ellátást, mentálhigiénés, aktivitás megőrző tevékenységet, gyógytornát, szükség esetén egészségügyi szakápolási tevékenységet is biztosít lakói számára. 

Az ellátottak átlagéletkora szintén emelkedik, többségük 70-80 év közötti. 2022- ben 27 fő, 2023-ban 24 fő vette igénybe a szolgáltatást. A kihasználtság változatlanul csaknem 100%-os. 2022 végén 12 fő, 2023 végén 15 fő várakozott felvételre, a várakozási idő több hónapot is igénybe vett. A Hajléktalanok Átmeneti Szállása 17 férőhelyen, határozott idejű elhelyezést nyújt olyan hajléktalan személyek részére, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. Az ellátást igénybe vevők köre az elmúlt években minimálisan változott, a többség több éve él a szálláson. 2022-ben 17 férfi és 2 nő, 2023-ban 16 férfi és 1 nő vette igénybe az átmeneti ellátást. A női férőhelyek kihasználtsága időszakos, míg a férfiaké folyamatos volt.

Új szolgáltatástervezési koncepció 

Tiszaújváros 2023-ban elkészült új Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának kiindulópontja az, hogy Tiszaújváros mindig többre gondolt, mint a kötelezően előírt szolgáltatások biztosítása, felismerve, hogy a jól működő szociális ellátórendszer erősíti a városban rejlő egyéni és közösségi erőforrásokat, hozzájárul a rugalmasan ellenálló helyi társadalom kialakulásához és támogatja a szolidaritásban rejlő energiákat. A város vezetése olyan környezet kialakítására törekszik, amelyben minden korosztály jól, és biztonságban érzi magát. Igyekszik felhasználni a rendelkezésre álló erőforrásokat, ápolni a hagyományait, de reagálni a kor aktuális igényeire is. 

A 2024-2025. évekre vonatkozó koncepcióban meghatározott stratégiai célcsoportok az idősek, a családok és fiatalok, a hátránnyal élők, valamint a szolgáltatást nyújtók. A Koncepcióban azonosították és komplex célrendszerben mutatták be azokat a területeket, kapcsolódásokat és szinergiákat, ahol tervezéssel megalapozott cselekvés szükséges, és ezek mentén rendezték sorba a humánszolgáltató központ és az önkormányzat, mint fenntartó- irányító részére az aktuális gazdasági, szakmai, jogszabályi kihívások figyelembevételével meghatározott, új operatív programjavaslatokat, úgymint: 

1. A szociális szolgáltatások láthatóságának növelése
2. Komplex cselekvési terv létrehozása az idős célcsoport számára
3. Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézmény létrehozásának vizsgálata
4. Családok erőforrásainak és eszköztárának fejlesztése
5. A szolgáltatási életciklusok meghosszabbítása
6. Szinergiák kihasználása a stratégiai tervezésben
7. Munkavállalók egészségmegőrzése 

Az operatív programok megvalósítása érdekében a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ éves cselekvési terv kidolgozásával kezdte meg az innovatív megoldásokat szükségeltető, elkötelezett tevékenységét egy olyan jövő szolgálatában, ahol minden egyén és család megkapja a szükséges támogatást, ahol a jól működő szociális szolgáltatások erősítik az egyéni és közösségi erőforrásokat.

0
A Sport-Park Kft. beruházásai és a TiszaSzolg 200...
Pozitív változások a szociális és gyermekvédelmi t...

Kapcsolódó hozzászólások