Szünidei gyermekétkeztetés

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (1) bekezdése alapján a szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztásának megszervezéséről gondoskodik. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő- testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat természetbeni ellátásként a - Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt gyermekeken kívül - a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén él. Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben 2023. június 17-től 2023. augusztus 31-ig valamennyi, azaz 54 munkanapon keresztül a Központi Étteremben (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszaszederkény városrészben élők esetében az „Esély" Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe. 

A szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztással biztosított. Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte akadályozza, a részére biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, törvényes képviselő által megbízott személy számára lehetővé kell tenni. A szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel csak írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges. A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2023. június 16-ig, ezt követően a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan benyújtható. A formanyomtatvány beszerezhető: 

- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint), - Tiszaszederkényi Szolgáltatóház, (Tiszaújváros, Bocskai út 33.) - Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is: http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu 

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges. Ha a szülő/törvényes képviselő a gyermek számára a szünidei gyermekétkezetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani! Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 

0
Felmennek a víztoronyba
Ezüstérem a világkupán

Kapcsolódó hozzászólások