A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a civil szervezeteket, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a civil szervezetek számára.
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről nyilatkozni kell.

A nyilatkozat kitöltése minden pályázat esetén kötelező, annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A nyilatkozat a pályázati dokumentáció része.
Amennyiben a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” is kötelezően csatolni kell a pályázathoz.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, a pályázat meghatározott adatait közzétesszük a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.
Pályázat célja:
A pályázat a civil szervezetek 2023. január 1. és 2023. december 31. között megrendezendő rendezvényeit támogatja, valamint az érintett szervezetek 2023. évi működési költségeihez kíván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- civil szervezetek, amelyek az illetékes megyei bíróság tiszaújvárosi székhellyel bejegyzett, és Tiszaújvárosban működnek,
- országos, regionális, megyei civil szervezetek helyi szervezetei.
Nem részesülhet támogatásban:
- az a szervezet, amely az önkormányzat sporttámogatási alapjából, az önkormányzat által létesített közalapítványtól azonos pályázati céllal támogatásban részesült,
- önkormányzati fenntartású költségvetési intézmény,
- azok a szervezetek, amelyek az előző évi támogatással a megállapodásban foglaltak szerint szabályszerűen nem számoltak el,
- azok a szervezetek, amelyek a pályázattal együtt - a pályázati felhívás mellékletében található - a pályázó szervezet bemutatására szolgáló civil adatlapot nem nyújtják be,
- azok a szervezetek, amelyeknél a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában rögzített összeférhetetlenség fennáll.
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása, működése, amelyek tevékenységi köre segíti bizonyos önkormányzati feladatok átvállalását,
• rendezvények, melyek szakmai célokon túl a város hírnevének erősítését, vagy az ifjúság tartalmas szabadidő eltöltését, illetve a helyi identitás fejlesztését szolgálják,
• helyi identitást fejlesztő, erősítő városi kiadványok támogatása,
• közművelődés területén alkotó folyamatok támogatása,
• nemzetközi együttműködés támogatása,
• külföldi tanulmányutak, konferenciák támogatása,
• egészséges életmód elterjesztésére ösztönző akciók,
• életesélyek növelésének támogatása.
A pályázatban megjelölt cél módosítására nincs lehetőség.
Támogatás formája, támogatható kiadások
A támogatás formája: A támogatás a pályázó 2023. január 1. és 2023. december 31. között megvalósuló, a támogatott célok között részletezett tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújt egyszeri, előre folyósított, vissza nem térítendő támogatást, elszámolási kötelezettséggel.
Támogatható kiadások: A pályázati lapon szereplő költségvetés kiadási tételei, amelyek az adott program megvalósításához, a működéshez igazolhatóan kapcsolódnak.
Működési költségek többek között:
- irodabérlet, rezsi, kommunikáció díja,
- bér és járulékai, tiszteletdíj,
- szakértői költségek,
- utazási költségek,
- szállás, étkezés,
- anyag-, eszközbeszerzés.
Nem támogatható: beruházás, reprezentáció.
A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújváros Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által erre a célra kiadott pályázati adatlapon és a kötelező dokumentumok csatolásával, papíralapon nyújthatók be.
A pályázati adatlapnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, a pályázat célját, a tervezett program, illetve tevékenység részletes leírását, a programhoz szükséges anyagi támogatás mértékét, részletes költségvetést, a szervezet fizetési számlaszámát, adószámát, programban résztvevő lebonyolító szakemberek nevét.
A pályázati kiírás évét megelőző naptári év január 1. napját követően bejegyzett civil szervezetek esetében igazolást a bírósági bejegyzésről (bejegyzés másolata a pályázó szervezet képviselőjének hitelesítésével).
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy részesült-e már támogatásban Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testületétől, illetve önkormányzati közalapítványtól, alapítványtól, továbbá arról, hogy van-e jelenleg folyamatban pályázata tiszaújvárosi önkormányzati közalapítványnál, alapítványnál.
Minden esetben kérjük megjelölni a pályázati projektért felelős kapcsolattartó személy nevét, elérhetőségét.
Kérjük, hogy a program részletes leírását maximum 1 oldal terjedelemben csatolják.
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, a pályázó szervezet bemutatását tartalmazó formanyomtatvány (civil adatlap), illetve a közpénz nyilatkozat, közzétételi kérelem letölthető a www.ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu honlapról, illetve személyesen átvehető ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben.
A benyújtás határideje:
2023. február 3.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület 2023. márciusi ülésén dönt.
A pályázókkal Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatási megállapodást köt, melyben meghatározzák a támogatásra biztosított összeget, a kiutalás feltételeit, a felhasználás célját és határidejét, az elszámolás módját és határidejét.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi telefonszámokon kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály: 548-032, 548-066


Content of popup