A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a 431/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 2016. január 1-jétől módosította a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezéseit. Intézményünk az étkeztetési térítési díjkedvezmények (ingyenes/kedvezményes étkezés; szociális díjkedvezmény) igénybevételével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot.

 

2022/2023. tanítási/nevelési évre igénybe vehető normatív kedvezmény (ingyenes/kedvezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén ingyenes étkezésre jogosult a gyermek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (200.000 Ft) személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át (2022-ben 172.900 Ft)
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés esetén az ingyenes étkezés megállapítása iránt nyilatkozatot kell benyújtani. 

 

1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
• gyámhatóság által nevelésbe vették.
2. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.

 

1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló: 
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették, vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.

 

Szociális díjkedvezményre jogosult az a kérelmező:
• akinek gondozásában élő gyermeke tiszaújvárosi állami fenntartású köznevelési intézményben étkezést vesz igénybe, valamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a 62.701 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 71.251 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vonatkozó kérelmet kell kitöltenie minden olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes képviselőjének, illetve 18. életévét betöltött fiatal felnőttnek, aki:
• a 2022/2023. nevelési/ tanítási évben étkezést igényel bölcsődében, óvodában, általános iskolában, középiskolai kollégiumban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rászorultság alapján kedvezményre nem jogosult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulónak, gondviselőnek az ingyenes/kedvezményes étkezés, a szociális alapú gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény, valamint a személyi térítési díj megállapítása iránt kérelmet kell benyújtania, melyhez csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat. 

 

A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
hétfőn 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, szerdán 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, pénteken 8.00 - 12.00, 13.00 - 14.00,
- a nyomtatvány letölthető a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ honlapjáról
www.tik.tiszaujvaros.hu
Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan információ kérhető az alábbi telefonszámokon: 49/548-328,  49/548-306,  49/548-305, 49/548-382.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása folyamatos, de amennyiben a 2022/2023. nevelési/tanév szeptemberétől igénybe kívánja venni az ingyenes vagy kedvezményes étkezést, a kérelmet 2022. augusztus 20-ig le kell adni, illetve a tanév alatt folyamatosan.  Szeptember 1. után benyújtott kérelmek/nyilatkozatok esetében a kedvezményeket a beadást követő naptól állapítjuk meg.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása személyesen a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban (Kazinczy Ház, Kazinczy út 3. I.em. 73/3. iroda) lehetséges.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a térítési díjkedvezményt, illetve napi térítési díjat, maximum egy tanévre áll módunkban megállapítani. Étkezési igényét, valamint kedvezményre vonatkozó jogosultságának igazolását minden tanév elején újra be kell nyújtani, ellenkező esetben a teljes térítési díjat számítjuk ki.

 

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ


Content of popup