A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:

Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: helyi rendelet) 9. § (1) bekezdése alapján az ön-kormányzat természetbeni ellátásként a - Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt gyermekeken kívül - a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben, 2022. június 16-tól 2022. augusztus 31-ig valamennyi, azaz 55 munkanapon keresztül a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium éttermében (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.), Tiszaszederkény városrészben élők esetében az „Esély” Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztással biztosított. Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte akadályozza, a részére biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, törvényes képviselő által megbízott személy számára lehetővé kell tenni. A szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel csak írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2022. június 15. napjáig, ezt követően a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan benyújtható.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges. Ha a Szülő/Törvényes képviselő a gyermek számára a szünidei gyermekétkezetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal


Content of popup