A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy évente egyszeri alkalommal iskolakezdési támogatásban részesülhet az a gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki alap- vagy középfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át (85.500 Ft-ot), egyedülállók,

gyám által nevelt gyermek esetén a 320%-át (91.200 Ft-ot), feltéve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek és az egyik törvényes képviselője a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve a gyermek és törvényes képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön él. A támogatás összege tanulónként 10.000 Ft.
A támogatás megállapításához csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A formanyomtatvány beszerezhető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2022. augusztus 15-től 2022. szeptember 30-ig.
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási határidő betartására.
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja a balatoni kirándulásra (Balatonszemes) jelentkezetteket, hogy az indulás időpontja és helyszíne: 2022. augusztus 13. (szombat) 7,00 óra, Tiszaújváros, Rákóczi út 81. szám.
Farkas Sándor
elnök

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat iskolakezdés előtt idén is támogatni kívánja a rászoruló roma családokat 1-10. osztályig füzetcsomagokkal. A füzetcsomag igényeket 2022. augusztus 15-éig lehet jelezni Tiszaújváros, Rákóczi út 81. szám alatt. Farkas Sándor
elnök

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár következő időpontja 2022. augusztus 12. (péntek).
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.


Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: helyi rendelet) 9. § (1) bekezdése alapján az ön-kormányzat természetbeni ellátásként a - Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt gyermekeken kívül - a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben, 2022. június 16-tól 2022. augusztus 31-ig valamennyi, azaz 55 munkanapon keresztül a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium éttermében (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.), Tiszaszederkény városrészben élők esetében az „Esély” Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztással biztosított. Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte akadályozza, a részére biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, törvényes képviselő által megbízott személy számára lehetővé kell tenni. A szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel csak írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2022. június 15. napjáig, ezt követően a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan benyújtható.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges. Ha a Szülő/Törvényes képviselő a gyermek számára a szünidei gyermekétkezetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a 431/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 2016. január 1-jétől módosította a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezéseit. Intézményünk az étkeztetési térítési díjkedvezmények (ingyenes/kedvezményes étkezés; szociális díjkedvezmény) igénybevételével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot.

2022/2023. tanítási/nevelési évre igénybe vehető normatív kedvezmény (ingyenes/kedvezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén ingyenes étkezésre jogosult a gyermek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (200.000 Ft) személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át (2022-ben 172.900 Ft)
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés esetén az ingyenes étkezés megállapítása iránt nyilatkozatot kell benyújtani. 

 

1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
• gyámhatóság által nevelésbe vették.
2. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.

 

1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló: 
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették, vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.

 

Szociális díjkedvezményre jogosult az a kérelmező:
• akinek gondozásában élő gyermeke tiszaújvárosi állami fenntartású köznevelési intézményben étkezést vesz igénybe, valamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a 62.701 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 71.251 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vonatkozó kérelmet kell kitöltenie minden olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes képviselőjének, illetve 18. életévét betöltött fiatal felnőttnek, aki:
• a 2022/2023. nevelési/ tanítási évben étkezést igényel bölcsődében, óvodában, általános iskolában, középiskolai kollégiumban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rászorultság alapján kedvezményre nem jogosult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulónak, gondviselőnek az ingyenes/kedvezményes étkezés, a szociális alapú gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény, valamint a személyi térítési díj megállapítása iránt kérelmet kell benyújtania, melyhez csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat. 

 

A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
hétfőn 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, szerdán 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, pénteken 8.00 - 12.00, 13.00 - 14.00,
- a nyomtatvány letölthető a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ honlapjáról
www.tik.tiszaujvaros.hu
Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan információ kérhető az alábbi telefonszámokon: 49/548-328,  49/548-306,  49/548-305, 49/548-382.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása folyamatos, de amennyiben a 2022/2023. nevelési/tanév szeptemberétől igénybe kívánja venni az ingyenes vagy kedvezményes étkezést, a kérelmet 2022. augusztus 20-ig le kell adni, illetve a tanév alatt folyamatosan.  Szeptember 1. után benyújtott kérelmek/nyilatkozatok esetében a kedvezményeket a beadást követő naptól állapítjuk meg.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása személyesen a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban (Kazinczy Ház, Kazinczy út 3. I.em. 73/3. iroda) lehetséges.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a térítési díjkedvezményt, illetve napi térítési díjat, maximum egy tanévre áll módunkban megállapítani. Étkezési igényét, valamint kedvezményre vonatkozó jogosultságának igazolását minden tanév elején újra be kell nyújtani, ellenkező esetben a teljes térítési díjat számítjuk ki.

 

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az intézmények alkalmazottait és a külsős étkezőket, hogy a 2022/2023. nevelési/tanítási évre vonatkozóan új étkezési kérelmet szükséges kitölteni.

A köztisztviselők, a nyugdíjas közalkalmazottak és köztisztviselők, az önkormányzati intézmények, az állami fenntartású köznevelési intézmények, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok dolgozói a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központba benyújtott kérelemre, az intézmény igazgatójának előzetes írásbeli engedélye alapján étkezhetnek.
Az étkeztetés az engedélyben megjelölt intézmény éttermében vehető igénybe.
Nyugdíjas közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek igazolást kell mellékelniük, hogy melyik intézménytől vonultak nyugdíjba.
A nyomtatvány leadásával engedélyezés után lehet az étkezést megrendelni az élelmezési ügyintézőknél.
Az étkezési kérelmek formanyomtatványa letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu oldalon, a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ élelmezési csoportjánál.
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/4. H: 8.00-12.00, 13.00-16.00, SZ: 8.00-12.00, 13.00-17.00 és P: 8.00-12.00, 13.00-14.00)

 A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az érintett szülőket, törvényes gondviselőket, hogy a 2022/2023. nevelési/tanítási évre vonatkozóan az eltérő/diétás táplálkozást igénylő étkezés biztosításához minden régi és új diétás étkezést igénylőnek kérelmet kell benyújtania.
A kérelemhez érvényes szakorvosi igazolás csatolása szükséges.

A kérelem benyújtásának címe:
Molnárné Tóth Anita igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Helye:
Ferencz-Molnár Judit
Kazinczy Ház
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/2. iroda


Content of popup