thumb kr szolgalatabanNyugállományba vonulása alkalmából újabb 20 fő vehette át a képviselő-testület által adományozott Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetést. A bensőséges ünnepséget december 21-én tartották a Városházán. A díjakat dr. Fülöp György polgármester és dr. Juhos Szabolcs jegyző adta át.

TAKÁCS ERZSÉBET
ügyviteli csoportvezető

Takács Erzsébet 1981-ben kezdett el dolgozni az akkori Leninvárosi Városi Tanács VB Művelődési Osztályán leíró munkakörben, azóta folyamatosan a Polgármesteri Hivatalban tevékenykedett.
1982-től a Szervezési és Jogi Osztály munkatársa volt, majd 2001-től szociális és egészségügyi munkatársként dolgozott. 2006-tól a Szociális és Egészségügyi Irodán csoportvezetői megbízást kapott, 2013-tól újra szervezési munkatárs lett, majd 2014-től ügyviteli csoportvezető.
A munka mellett folyamatosan képezte magát és 1990-ben igazgatásszervezői diplomát szer-zett az Államigazgatási Főiskolán.
Csoportvezetőként legfontosabb feladata a képviselő-testületi és bizottsági ülésekkel kapcsolatos szervezési feladatok ellátása volt. Jelentős szerepe volt az Ügyfélterminál, az Önkormányzati Tájékoztató Rendszer, valamint az Iratkezelő Program működtetésében. Állandó résztvevője és koordinátora volt az országos, és a helyi választásokkal és népszavazással kapcsolatos feladatoknak.
Munkáját nagy szakmai felkészültséggel, körültekintően és lelkiismeretesen végezte. Feladatait gyorsan, kifogástalanul, naprakész jogszabályismerettel oldotta meg. Vezetőivel, kollégáival, a képviselő-testület és bizottságok tagjaival jó munkakapcsolatot épített ki. Emberi magatartását a kötelességtudat, az őszinteség és segítő szándék jellemzi.
Munkája elismeréseként 2003-ban címzetes főtanácsosi címet kapott. Kiváló szakmai tevékenysége elismeréseként 2006-ban Tiszaújváros képviselő-testülete „Tiszaújvárosért a Köz-szolgálatban” Évi díj, 2016-ban Életműdíj kitüntetésben részesítette. 2021-ben a B-A-Z Megyei Közgyűlés elnökétől „Köztisztviselői Díjat” vehetett át.
Tiszaújváros közigazgatásban végzett négy évtizedes kiemelkedő és lelkiismeretes munkavégzése, kimagasló szakmaszeretete, példamutató helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

MICSKINÉ BODÓ ERZSÉBET
óvodavezető

Micskiné Bodó Erzsébet középfokú óvónői végzettséggel 1980-ban, az akkori Leninvárosi 5. sz. Napközi Otthonos Óvodában kapott kinevezést. A Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézetben 1986-ban szerzett diplomát, 2000-ben közoktatási vezető szakirányú szakképzettséget szerzett.
Pedagógiai rátermettségének és empatikus készségének elismeréseként 2004-ben óvodavezető-helyettes kinevezést kapott. Gyermekközpontú egyénisége, szakmai sokoldalúsága több tevékenységében is megnyilvánult, éveken át szerkesztője és szerzője volt egy óvodáskorú gyermekek számára készült képességfejlesztő magazinnak. Tanulmányokat folytatott és tapasztalatokat szerzett a fejlesztőpedagógia területén is.
Óvodai és városi szinten is vállalt munkaközösség-vezetői feladatokat, szakmai tudását mentor óvónőként több alkalommal igyekezett átadni a hallgatóknak. Színvonalas, kiemelkedő szakmai vezetői munkája alapján 2006. szeptember 1-jétől a Tiszaújvárosi Kistérségi Társulás Hivatalában óvodai szaktanácsadási feladatra kérték fel.
2011. július 1-jétől kiváló pedagógusi kompetenciái, vezetői rátermettsége elismeréseként az öt telephelyen integrált intézményként működő Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda vezetője lett.
Pályafutására mindvégig jellemző a változásokhoz való alkalmazkodás, a megújulás iránti igény. 2014-ben sikeres vizsgát tett a pedagógus minősítési és pedagógus tanfelügyeleti szakértő képzésen, 2015-től mesterpedagógus és közoktatási szakértő a köznevelés rendszerében.
Kiváló szakmai tevékenysége elismeréseként 2010-ben Tiszaújváros képviselő-testülete „Tiszaújváros Közoktatásáért” Évi díj, 2021-ben Szent István Emlékérem kitüntetésben részesítette.
Tiszaújváros köznevelésében végzett négy évtizedes kiemelkedő szakmai és vezetői munkája, elhivatottsága, gyermekközpontú tevékenysége, emberi, pedagógusi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

KOVÁCS JÓZSEFNÉ
óvodapedagógus

Kovács Józsefné óvodapedagógusi munkáját 1979-ben kezdte a Leninvárosi 4. sz. Napközi Otthonos Óvodában, képesítés nélküli nevelőként.
Felsőfokú szakképesítését a Hajdúböszörményi Óvóképző Intézetben szerezte 1983-ban. 1986-ban került a 3. sz. Napközi Otthonos Óvodába, ahol nyugdíjba vonulásáig dolgozott.
Szakmai munkájában előrelépést jelentett, amikor megismerkedett a Freinet-pedagógiával. Számos alkalommal vett részt nemzetközi és hazai szervezésű Freinet-találkozókon. Ismereteit Franciaországban és Németországban is elmélyítette.
A Magyarországon megalakult Országos Freinet Egyesület tagja lett, 1995-ben az országos találkozó egyik szervezője volt.
Szakmai fejlődése érdekében az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán hagyományoktató szakvizsgát tett. Az itt megszerzett ismereteit mindennapi munkájába eredményesen be tudta építeni.
Óvónőként elkötelezett volt a gyermekek szeretetteljes, sokoldalú fejlesztése mellett. A szü-lők és a kollégái is elismerték magas színvonalú szakmai munkáját.
Tiszaújváros szolgálatában töltött közel négy évtizedes kiemelkedő gyermekközpontú szak-mai munkája, emberi helytállása, a közösségi életben betöltött aktív szerepe alapján „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.
TÓGYERNÉ RÉVÉSZ MÁRTA
óvodapedagógus

Tógyerné Révész Márta óvónői pályafutását a miskolci Kossuth Gimnázium és Óvónőképző Szakközépiskola elvégzése után 1980-ban az akkori Leninvárosi 3. sz. Napközi Otthonos Óvodában kezdte. Felsőfokú óvodapedagógusi képesítést a Hajdúböszörményi Óvóképző Intézetben szerzett 1986-ban.
Személyisége munkába állása óta meghatározó volt a közösség életében. Magatartásában szerény, szakmai munkájában magabiztos, a gyermekközpontú nevelés mellett elkötelezett pedagógus.
Nagy hangsúlyt fektetett a szakmai megújulásra, folyamatosan képezte magát. 1994-ben drámajáték-vezető képesítést szerzett, elsajátított ismereteit a gyermekek személyiségfejlesztése érdekében alkalmazva beépítette mindennapi munkájába. Éveken keresztül munkaközösség-vezetőként adta át kollégáinak a dráma-módszertan óvodában való alkalmazásának lehetőségeit.
Bemutató módszertani foglalkozások során magas színvonalú munkájával öregbítette az óvoda hírnevét.
2013-tól volt a Bóbita óvodában működő Hétszínvirág tehetségműhely egyik vezetője.
Munkatársai bizalmából 2011-től volt a Közalkalmazotti Tanács tagja. Empatikus emberi magatartásával, szakmai elkötelezettsége révén kivívta munkatársai és a szülők megbecsülését is.
Kiváló szakmai munkája elismeréseként Tiszaújváros képviselő-testülete 2016-ban „Tiszaújváros Közneveléséért” Évi díj kitüntetésben részesítette.
Több mint négy évtizedes, a tiszaújvárosi óvodás korosztály érdekében kifejtett kiváló szak-mai munkája, emberi, pedagógusi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

SZŐCS-JÓZSÁNÉ
TÓTH KATALIN
óvodapedagógus

Szőcs-Józsáné Tóth Katalin óvodapedagógusi tanulmányait a miskolci Kossuth Gimnázium és Óvónőképző Szakközépiskolában kezdte el. Nemesbikken helyezkedett el óvónőként 1980-ban. 1981-től dolgozott az akkori 6. sz. Napközi Otthonos Óvodában, egészen nyugdíjba vonulásáig.
Felsőfokú óvónői képesítést a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézetben szerzett 1985-ben.
Magas színvonalú szakmai felkészültséggel rendelkező pedagógus. Az önként vállalt és rábízott feladatokat nagy szakértelemmel és felelősséggel végezte. Szakmai munkaközösség-vezetőként kiemelkedő munkát végzett az intézmény nevelő-fejlesztő tevékenységében.
1996-ban óvodai menedzser szakirányú képesítést szerzett a Budapesti Tanítóképző Főiskolán. Részt vett a helyi nevelési program elkészítésében.
Véleménynyilvánításában megalapozott, körültekintő, szakmai munkájára a folyamatos megújulás, a korszerűsítés iránti igény volt jellemző. A „Minőségbiztosítás az óvodában” óvodai team tagja volt, majd az óvodai belső ellenőrzési csoport vezetőjeként tevékenykedett és támogatta, szervezte az óvodában folyó ellenőrzéseket.
Színvonalas szakmai munkája, példamutató emberi magatartása a közösség megbecsült tagjává tette.
Kiváló szakmai munkája elismeréseként Tiszaújváros képviselő-testülete 2017-ben „Tiszaújváros Közneveléséért” Évi díj kitüntetésben részesítette.
Tiszaújváros köznevelésében végzett négy évtizedes kiemelkedő szakmai munkája, elhivatottsága, gyermekközpontú tevékenysége, a pedagógus életpálya melletti elkötelezettsége elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

NAGY GYULÁNÉ
dajka

Nagy Gyuláné tiszaújvárosi pályafutását 1991. szeptember 5-én kezdte az akkori 4. sz. Napközi Otthonos Óvodában. Az összevonást követően, az akkori 6. sz. Napközi Otthonos Óvodában folytatta dajkai munkáját nyugdíjba vonulásáig. Örömmel végezte el a dajkaképző tanfolyamot, ahol gyakorlati ismeretei mellé az elméleti ismereteket is elsajátította.
Munkáját mindig nagy odafigyeléssel, gyermekszeretettel, türelemmel és kedvességgel végezte. Közreműködése segítséget jelentett a vele dolgozó óvodapedagógusok számára nevelő, fejlesztő tevékenységeik végzésében.

Nagyfokú empátiát, megértést és segítőkészséget tanúsított a különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátásában is. A gyerekek viszonozva ezt, mindig szeretettel és nyitottan fordultak felé.
Kedves, türelmes, empatikus és segítőkész emberi tulajdonságai alapján az alkalmazotti közösség körében is elismert és közkedvelt személyiség lett. Önzetlenül és önként vállalt olyan tevékenységeket, amelyek a mindennapi óvodai élet hatékony működését segítették és a zavartalan együttélést szolgálták.
A közösség aktív tagjaként bekapcsolódott az óvodai rendezvényekbe is, mindig számíthattak megbízható, pontos munkájára.
Vezetői felkérésre szívesen vállalt mentori feladatokat a dajkai gyakornoki képzésben résztvevők számára.
Tiszaújváros óvodai nevelésében résztvevő több mint három évtizedes, szorgalommal és gyermekszeretettel végzett dajkai munkája, nagyfokú hivatástudata, önzetlen és áldozatos tevékenysége elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

KISS FERENCNÉ
dajka

Kiss Ferencné 1994 szeptemberétől kezdett el dolgozni a Vásárhelyi Pál ÁMK Óvodában. 2000-től 2019 áprilisáig ugyanott, a mai Szederinda épületben segítette az óvodapedagógusok munkáját. 2019 áprilisától a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Bóbita óvodájában folytatta dajkai munkáját, egészen nyugdíjba vonulásáig.
Örömmel végezte el a dajkaképző tanfolyamot, ahol gyakorlati ismeretei mellé az elméleti tudásanyagot is elsajátította.
Munkáját mindig nagy odafigyeléssel, gyermekszeretettel, türelemmel és kedvességgel végezte. Közreműködése segítséget jelentett a vele dolgozó óvodapedagógusok számára nevelő, fejlesztő tevékenységük végzésében.
Nagyfokú empátiát, megértést és segítőkészséget tanúsított a különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátásában. A gyerekek érezve ezt, mindig szeretettel és nyitottan fordultak felé.
Kedves, vidám, empatikus és segítőkész emberi tulajdonságai alapján az alkalmazotti közösség körében is elismert és közkedvelt személyiség lett. Önzetlenül és önként vállalt olyan tevékenységeket, amelyek a mindennapi óvodai élet hatékony működését segítették és a mindennapi együttélést szolgálták.
A közösség aktív tagjaként bekapcsolódott az óvodai rendezvényekbe is, mindig számíthattak megbízható, pontos munkájára.
Tiszaújváros szolgálatában végzett közel három évtizedes, szorgalommal és gyermekszeretettel végzett dajkai munkája, elhivatottsága, szakmaszeretete elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

TAMÁSNÉ BÁLINT PIROSKA
csoportvezető gyógymasszőr

Tamásné Bálint Piroska 1985-ben kezdett dolgozni a Leninváros Városi Tanács Egyesített Bölcsődei Intézményében. Egészségügyi szakdolgozóként pályafutását a Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben folytatta 1989-től.
A rendelőintézetbe kerülve először a TIFO-ban üzemápolói feladatokat látott el, majd egy év után a sebészeti szakrendelőbe került. A sebészeti asszisztensi munkája mellett rendszeresen látott el helyettesítési feladatokat a többi szakrendelésen is.
Munkáját mindig a betegközpontúság és a szakmai fejlődés iránti igény jellemezte, ezért a fiziko- és balneoterápiás részleg megnyitása előtt megkezdte gyógymasszőri tanulmányait, azzal a szándékkal, hogy a részleg átadását követően ezzel a szakterülettel foglalkozzon.
A fiziko- és balneoterápiás részleg megnyitásakor csoportvezetői gyógymasszőri megbízást kapott és aktívan részt vett az újonnan felvett kollégák betanításában. Nagy szerepet vállalt a részleg gyógymasszőri eljárásrendjének kialakításában és a többi munkacsoporttal való öszszehangolt működtetés kialakításában.
Kimagasló szakmai tudásának köszönhetően több alkalommal vett részt gyógymasszőr hallgatók gyakorlati oktatásában és vizsgára való felkészítésében. Kimagasló szakmai tevékenységét elismerve 2006-ban Tiszaújváros képviselő-testülete a „Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért” Évi díj kitüntetésben részesítette.
2012-ben rehabilitációs tevékenység-terapeuta képesítést szerzett. A megszerzett tudást a bé-nult betegek mozgás-rehabilitációjában kamatoztatta. A betegekkel empatikus és mindig segítőkész volt. A munkatársakkal együttműködő, a csoport munkáját kiválóan koordinálta és szervezte.
Tiszaújváros egészségügyi ellátásában végzett több mint három és fél évtizedes kiemelkedő szakmai munkája, elhivatottsága, betegközpontú szakmai tevékenysége, emberi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

SÁNDOR ERZSÉBET ANNA
fizioterápiás szakasszisztens

Sándor Erzsébet Anna 1984-ben létesített munkaviszonyt a Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben, mint helyettesítő asszisztens. Helyettesi feladatait ellátva lehetősége nyílt arra, hogy megismerkedjen a rendelőintézet szakrendeléseivel, így több szakterületen kipróbálhatta tudását.
1992-ben szerezte meg fizikoterápiás asszisztensi képesítését. Ettől kezdve a szakrendelő területén kialakított elektroterápiás kezelőegységben kezelte a mozgásszervi panaszokkal érkező betegeket.
1999-ben a fiziko- és balneoterápiás részleg nyitását követően a kibővült létszámú fizioterápiás asszisztensi csoporttal fogadta az ellátásra jelentkezőket. Jelentős szerepet vállalt az újonnan felvett kollégák beilleszkedésének segítésében, a munkafolyamatok megismertetésében. Nagy érdemei voltak az évek során szerzett szakmai tapasztalatok átadásával a betegek minőségi ellátásának meghonosításában.
Feladatát mindig felelősségteljesen és a szakma iránti alázattal, a betegek felé empatikus magatartást tanúsítva végezte. Fontos volt számára a szakmai fejlődés, ezért 2011-ben fizioterápiás szakasszisztensi képesítést szerzett. Kollégáival is együttműködő és segítőkész volt. A betegellátásban eltöltött évtizedek alatt higgadtan és következetesen oldotta meg a felmerülő problémákat és segítette a betegeket a nehézségek leküzdésében.
Kiváló szakmai tevékenysége elismeréseként 2019-ben Tiszaújváros képviselő-testülete „Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért” Életműdíj kitüntetésben részesítette.
Tiszaújváros egészségügyi ellátásában végzett közel négy évtizedes kimagasló és áldozatos szakmai munkája, kiemelkedő szakmaszeretete, példamutató helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

MEZEI MÁRIA ERZSÉBET
klubvezető

Mezei Mária Erzsébet 1982-től 1995-ig a Széchenyi Általános Iskola pedagógusa volt, majd 1999-től szociális munkásként, szociális gondozóként dolgozott a Városi Gondozási Központ Gondozóházában. 2000-től egészen nyugdíjba vonulásáig klubvezetőként tevékenykedett a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központban.
Az eltelt két évtized alatt klubvezetőként az Őzsirózsa Idősek Klubjában látta el feladatát, meleg, szeretetteljes gondoskodással, maximális segítőkészséggel és magas színvonalú szakmai tudással. Mindig gondot fordított szakmai munkájának tökéletesítésére, folyamatosan részt vett szakmai továbbképzéseken. Jelenlegi beosztásában és munkahelyén az idős-korúak fizikai, mentális és egészségügyi gondozását, ellátását szervezte.
Munkatársaival együttműködve az ellátottak szociális, egészségi és mentális állapotának megfelelően nagy odafigyeléssel alakította napirendjüket. Mindig derűsen, szeretettel fordult a gondozottakhoz, segítséget nyújtott életvezetési problémáik megoldásához, krízishelyzeteik feldolgozásához, személyi higiéniájuk biztosításához.
Szabadidős és szórakoztató programokat szervezett, munkája révén számos nagy sikerű kirándulás, színházlátogatás, összejövetel színesítette az idősek életét.
Kiváló szakmai munkája elismeréseként Tiszaújváros képviselő-testülete 2021-ben Szent István Emlékérem kitüntetésben részesítette.
Tiszaújváros köznevelésében és szociális ellátásában nyújtott több évtizedes kiemelkedő, nagy szorgalommal és empátiával végzett szakmai munkája, elhivatottsága és emberi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

JUHÁSZ ISTVÁNNÉ
kisgyermeknevelő

Juhász Istvánné 1989-től kezdett dolgozni az akkori 5. sz. Bölcsődében kisgyermeknevelőként és 2000. július 1-jétől a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ „Napsugár” Bölcsődéjének volt munkatársa ugyanebben a munkakörben.
Az eltelt időszak alatt kisgyermeknevelőként mindig meleg, szeretetteljes gondoskodással, maximális segítőkészséggel és kezdettől fogva magas színvonalú szakmai tudással látta el feladatát.
A gyermekek gondozása során rendkívül következetes volt, nem csak a gyermekek élettani szükségleteinek ellátására fordított nagy hangsúlyt, hanem a bölcsődés életkornak és egyéni sajátosságoknak megfelelő mentális fejlesztésre is.
A csoportjából kikerült gyerekek elérték a koruknak megfelelő fejlettséget és problémamentesen illeszkedtek be az óvodai közösségekbe. A feletteseivel, a munkatársaival és a szülőkkel egyaránt jó kapcsolatot alakított ki. Fiatal kollégáival szívesen osztotta meg több évtizedes tapasztalatait és ismertette meg a gyermekszereteten és empátián alapuló bölcsődei nevelés módszertanát.
Kiváló szakmai munkája elismeréseként Tiszaújváros képviselő-testülete 2020-ban „Tiszaújvárosért a Szociális Ágazatban” Életműdíj kitüntetésben részesítette.
Tiszaújváros bölcsődei nevelésében végzett több mint három évtizedes magas színvonalú és gyermekközpontú munkavégzése, szakmaszeretete és emberi helyállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

KŐVÁRI KATALIN
tanár

Kővári Katalin 1981-ben szerzett diplomát a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán, népművelő-földrajz szakos általános iskolai tanárként, azóta a mai Tiszaújvárosi Hu-nyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa.
1998-ban és 1999-ben „Néptánc, népi játékok, történelmi társastánc” továbbképzésen vett részt, ettől kezdve szívügyének tekintette a tánctanítást. Minden évben lelkesen készítette fel a végzős diákokat a farsangi nyitótáncra. Kihasználta a tánc személyiségfejlesztő lehetőségeit is, s évente új, színvonalas produkciókat tanított be a gyerekeknek. Ezekkel az előadásokkal sikerrel léptek fel alapítványi bálokon, a tiszaújvárosi Show Tánc Fesztiválokon, és tankerületi rendezvényeken.
2014-ben diákjaival benevezett az Abigél Minősítő Táncfesztiválra, ahol „ezüst” minősítést érdemeltek ki. 2015-ben már három tánccal indultak, s mindhárom tánc „ezüst” minősítést és koreográfusi különdíjat kapott.
Lelkiismeretes felkészítő munkájának köszönhetően tanítványai eredményesen szerepeltek tanulmányi versenyeken is. Több éven keresztül csapatai első helyet szereztek a School-túra online versenyein. Pedagóguspályája során a tehetséggondozást mindvégig kiemelt feladatának tekintette.
Évtizedekig osztályfőnökként is sokat tett osztályai közösségformálásáért tanórán kívüli programok szervezésével.
Önképzéssel, továbbképzéseken való részvétellel folyamatosan törekedett szakmai megújulásra, ismereteinek bővítésére. 2006-ban közoktatási vezető szakirányú szakvizsgát tett. Hosszú időn át megyei szaktanácsadóként tevékenykedett földrajz tantárgyból. 2014-ben mesterpedagógus címet szerzett, szaktanácsadó lett. 2015-től pedagógiai szakértőként részt vett a pedagógusok minősítési rendszerében, tanfelügyeletében.
Tiszaújváros köznevelésében végzett négy évtizedes kimagasló szakmai munkája, kiemelkedő szakmaszeretete, a társastánc megszerettetésében szerzett érdemei elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

VERES ANDRÁSNÉ
könyvtáros-tanár

Veres Andrásné 1981 óta a mai Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa. Kezdetben alsó tagozatos tanulók napközis tanítójaként, majd osztályfőnök tanítóként dolgozott.
A felelősségteljes szakmai munkavégzése érdekében folyamatosan képezte magát. Több munkaközösség aktív tagja volt. Pedagóguspályája során szerzett tapasztalatát kamatoztatva szervező feladatokat is vállalt.
1992-től az iskolai könyvtár könyvtáros-tanára. Munkaköri feladatának ellátása és szakmai fejlődése érdekében 1996-ban elvégezte a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola könyvtáros-tanári szakát.
Munkaközösség-vezetőként kidolgozta az intézmény könyvtárára vonatkozó szabályzatokat, munkaterveket, éves beszámolókat készített, szakmai programokat szervezett.
1999-től 2012-ig körzeti munkaközösség-vezető is volt, melynek során bizonyította magas szakmai tudását, tudásmegosztó és innovatív képességét. Kistérségi munkaközösség-vezetőként is kiválóan teljesített.
Könyvtárosi munkája során színvonalas könyvtári órákat, szabadidős programokat szervezett. Szívesen és eredményesen vett részt a tehetséggondozásban. Feladatainak ellátása során együttműködött a munkaközösségekkel, aktívan részt vett az intézményi rendezvényeken. Az iskola 40 éves fennállására készített évkönyv szerkesztésében, az adatgyűjtésben is kiemelkedő feladatot vállalt és végzett. Rendszeresen és eredményesen készített fel tanulókat a Bod Péter könyvtárhasználati versenyre, továbbá a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár által meghirdetett versenyekre is.

2019-ben lett mesterpedagógus, mesterprogramja bizonyította szakmai elhivatottságát, innovativitását. 2020-ban Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült.
Tiszaújváros köznevelésében végzett négy évtizedes kiemelkedő szakmai munkája, elhivatottsága, az olvasás és könyvkölcsönzés megszerettetésében szerzett érdemei elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

KOVÁCSNÉ PINTÉR ÉVA
tanár

Kovácsné Pintér Évát 1982 júniusában nyilvánította matematika-kémia szakos általános iskolai tanárrá a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola. Ugyanitt szerezte számítás-technika szakos tanári oklevelét 1998-ban.
Jelenlegi munkahelyén, a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskolában 1982 augusztusa óta dolgozott.
Tantárgyai tanításához magas szintű ismeretekkel és képességekkel rendelkezik. Tudását alkotó módon alkalmazta és eredményesen adta át tanítványainak.
Munkaközösség-vezetőként a csoportjába tartozó kollégák szakmai munkáját színvonalasan koordinálta, segítette. Együttműködve a tanító kollégákkal, szerepet vállalt az iskola matematikai előnyprogramjának kidolgozásában és bevezetésében, majd az előnyprogram emelt szintű matematikai képzéssé alakításában. Pályája során számos emelt szintű osztályt tanított.
Figyelmet fordított a tanulási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztésére is, de jellemzően a tehetséggondozásra helyezte a nagyobb hangsúlyt. Kimagasló képességű tanítványaival komoly versenyeredményeket is elért.
Jó szellemű közösségi ember. Aktív szerepet vállalt az iskola tanórán kívül életének szervezésében és lebonyolításában.
Kiváló szakmai munkája elismeréseként Tiszaújváros képviselő-testülete 2011-ben „Tiszaújváros Közoktatásáért Oklevél” Évi díj kitüntetésben részesítette.
Tiszaújváros köznevelésében végzett négy évtizedes kiemelkedő szakmai munkája, elhivatottsága, gyermekközpontú szakmai tevékenysége, emberi, pedagógusi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

SZABÓ ÉVA
tanító

Szabó Éva 1982 júniusában szerzett tanítói oklevelet technika és könyvtár szakkollégiumi kiegészítéssel a Debreceni Tanítóképző Főiskolán. A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola - ahol 1982 februárjában kezdett dolgozni - első és egyetlen munkahelye.
Éves munkáját alapos átgondoltsággal, részletesen tervezte, és tudatosan nyomon követte, korrigálta. Munkavégzésére szorgalom és igyekezet volt jellemző, mindig törekedett a határidők pontos betartására. Tudását kiválóan alkalmazta a tanítás-tanulás folyamatában. Tanóráin gyakori volt a szemléltetés, változatos technikákat alkalmazott, nem tekintette kizárólagos eszköznek a tankönyvet.
Kiemelt figyelmet fordított a tanulási nehézséggel küzdők fejlesztésére, felzárkóztatására. Legalább ilyen fontos volt számára a tehetségek gondozása. Már a legkisebbekkel is kiváló versenyeredményeket sikerült elérnie.
A tanulókkal, a szülőkkel és a kollégáival is jó kapcsolatot alakított ki. A tanórákon kívül szabadidős foglalkozásokon is szívesen részt vett.
Tiszaújváros köznevelésében végzett közel négy évtizedes kimagasló szakmai munkája, ki-emelkedő szakmaszeretete, a tanulmányi versenyekre felkészítő munkájával szerzett érdemei elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

UJLAKY ILDIKÓ
tanár

Ujlaky Ildikó 1984-ben szerzett diplomát a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola földrajz-testnevelés szakán. 1984-ben kezdett el dolgozni Leninvárosban az akkori 4. sz. Általános Iskolában. 1989-től a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa volt.
Szakvizsgázott pedagógus, 1999-ben végzett közoktatási vezetőként, 2016-ban a Nyíregyházi Egyetem tanári mesterképzési szakán okleveles testnevelő tanári mesterfokozatot szerzett.
A tanulókat szívesen és nagy hozzáértéssel készítette fel a különböző sportversenyekre. Az évek során tanítványai duatlon, triatlon és úszás sportágban kimagasló eredményeket értek el. Munkájával, szakértelmével jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy intézménye évről évre előkelő helyet foglaljon el a megyében az iskolák közötti sportversenyeken. Fáradhatatlanul edzette a legfiatalabb úszókat a DSE keretén belül. Oktató-nevelő tevékenysége során fokozott figyelmet fordított a tehetséges gyerekekre.
Kiemelkedő munkát végzett az egészséges életmódra nevelés területén is. Nagy szeretettel foglalkozott diákjaival a tanórákon kívül is. Sokat fáradozott osztályai közösségformálásáért tanórán kívüli programok szervezésével, a gyerekek önértékelésének fejlesztésével, empatikus problémamegoldással.
Tanítványaival, kollégáival és a szülőkkel is jó kapcsolatot ápolt. Szabadidős programok, tú-rák rendszeres résztvevője volt, több alkalommal táboroztatott is. Munkáját nagyfokú felelősségérzet, lelkiismeretesség, következetesség hatotta át. Kiváló szervezőkészségét kamatoztatta az intézményen kívüli városi sportversenyek szervezőjeként is.
Kiváló szakmai munkája elismeréseként Tiszaújváros képviselő-testülete 2002-ben és 2019-ben „Tiszaújváros Sportjáért” Évi díj kitüntetésben részesítette.
Tiszaújváros köznevelésében és sportéletében végzett közel négy évtizedes kimagasló szak-mai munkája, a sportversenyekre felkészítő kiemelkedően eredményes munkavégzése és emberi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

PÁSZTORNÉ CSONTOS MÁRTA
tanító

Pásztorné Csontos Márta 1982-ben szerzett diplomát a Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán, ahol pedagógia és testnevelés szakkollégiumi képzésben részesült.
1984-től dolgozott jelenlegi munkahelyén, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában.
Napközis nevelőként, tanítóként és osztályfőnökként is minden tevékenységét áthatotta a gyermekszeretet. Kiemelt feladatként kezelte a közösségépítést, mely érdekében sok és változatos tanórán kívüli programot szervezett tanítványainak.
Kapcsolattartása a szülőkkel kiemelkedő volt. Elmaradhatatlanok voltak a közös délutánok, családi napok tanítványaival és a szülői közösséggel.
Elkötelezett híve a tömegsport, az egészséges életmód népszerűsítésének. Azokkal a gyerekekkel is megszerettette a sportot, akik nem versenyszerűen sportoltak. Pályája elejétől aktív szerepet vállalt az iskolai sportélet szervezésében. Osztályok közötti sportvetélkedők, sor- és váltóversenyek, Hunyadi napok sportrendezvényei fűződnek nevéhez.
Éveken keresztül benevezett tanítványaival a városi kosárlabda szakosztály által meghirdetett „A legjobb szurkoló osztály” versenyre, amelyet több ízben meg is nyertek. A sárkányhajózás megszerettetése érdekében végzett tevékenysége szintén elismerésre méltó. Országos versenyeken szép sikereket ért el az iskola tanulóival.
Kiváló szakmai munkája elismeréseként Tiszaújváros képviselő-testülete 2019-ben „Tiszaújváros Sportjáért” Évi díj kitüntetésben részesítette.
Tiszaújváros köznevelésében és sportéletében végzett közel négy évtizedes kimagasló szak-mai munkája, sportszervezői tevékenysége, a tömegsport megszerettetésében szerzett érdemei elismeréseként a „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

PIPOLY ISTVÁN
tanár

Pipoly István 1979-ben szerzett magyar-orosz szakos általános iskolai tanári diplomát az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán. A későbbiek során a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézetének hallgatójaként német szakos általános iskolai tanári oklevelet is átvehetett.
Leninváros 5. sz. Általános Iskolájában kezdett el dolgozni 1979-ben és még ebben az évben Tiszaszederkényben az ÁMK pedagógusa lett. Jelenlegi munkahelyén, a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskolában 1991 óta dolgozott, egészen nyugdíjba vonulásáig.
Szakmai munkája elismerésre méltó, munkavégzésére a pontosság, szorgalom, igyekezet a jellemző. Következetes hozzáállást mutatott a szabályok betartásában és betartatásában egy-aránt. Tisztában volt az intézményi belső elvárásokkal, nem hagyta figyelmen kívül az általa nevelt, oktatott tanulók fejlesztési céljait sem. Nagy odafigyeléssel segítette a tanulási nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatását, de a tehetségek felkarolását sem hanyagolta el.
Nyitott, pozitív gondolkodású ember, aki a tanulókkal, a szülőkkel és a kollégáival is jó kapcsolatok kialakítására törekedett. A gyermekeket egymás tiszteletére, egymás elfogadására nevelte, arra tanította őket, hogy kölcsönösen támogassák, segítsék egymást.
Tiszaújváros köznevelésében végzett több mint négy évtizedes kiemelkedő szakmai munkája, elhivatottsága, gyermekközpontú szakmai tevékenysége, emberi, pedagógusi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

SZÉPI IMRE
tanár

Szépi Imre 1980-ban fejezte be tanulmányait Ungváron és kapott zeneiskolai trombitatanári és fúvószenekar-vezetői diplomát. 1994-től dolgozott a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolájában trombita-furulya szakos tanárként. A tanulókat szívesen és nagy hozzáértéssel készítette fel a különböző hangversenyekre, hangszeres versenyekre.
Munkájával és szakértelmével hozzájárult ahhoz, hogy az intézmény évről évre előkelő helyet foglalt el a megyében a rézfúvós versenyeken, mivel állandó résztvevője volt a Sárospatakon megrendezett Megyei Rézfúvós Versenyeknek, ahol trombitás növendékei mindig dobogós helyezést értek el. Felkészítő munkáját a verseny zsűrije tanári különdíjjal is jutalmazta.
Népszerűsítette és megszerettette tanítványai körében a magyar népzenét és a komolyzenét. Növendékei közül többen zenei pályán folytatták tanulmányaikat, zenetanárok, illetve amatőr műkedvelő zenészek lettek.
Hosszú éveken keresztül volt tagja a Trendy Trió nevű zenekarnak. Színvonalas, szórakoztató zenét játszottak a közönség nagy megelégedésére, ezért éveken keresztül rendszeres fellépői voltak a város kulturális rendezvényeinek.
Népi zenekarban nagybőgőzött, országos nótaversenyeken kísért versenyen induló nótaénekeseket. Ezzel a zenekarral is járta az országot és fellépett különböző kulturális eseményeken.
Kiváló szakmai munkája elismeréseként Tiszaújváros képviselő-testülete 2009-ben „Tiszaújváros Közművelődéséért” Életműdíj kitüntetésben részesítette.
Tiszaújvárosban a zenepedagógia területén végzett közel három évtizedes kimagasló szakmai munkája, a hangszeres versenyekre felkészítő, kivételesen eredményes zenetanári tevékenysége, a népdal és komolyzene megszerettetésében szerzett érdemei elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

ILOK ANDRÁSNÉ
takarító

Ilok Andrásné 1970-ben fejezte be általános iskolai tanulmányait a kenézlői általános iskolában. 1987-től 2021-ig, nyugdíjba vonulásáig a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában dolgozott takarító munkakörben.
A munkaköréhez szükséges ismereteknek, képességeknek birtokában volt, azokat munkája során hatékonyan alkalmazta. Munkáját mindig nagy odafigyeléssel, pontosan és körültekintően végezte. A sokéves tapasztalata révén minden helyzetben megtalálta a megfelelő megoldást. Az új belépő takarítóalkalmazottakkal mindig kollegiális volt, segítette a munkájukat és a beilleszkedésüket.
A rendezvények előkészületeiben mindig lehetett rá számítani. Ilyen volt például az ünnepségeken a vendégasztal díszítése is, amit nagy örömmel végzett.
Minden tevékenységét nagyfokú felelősségérzet és precizitás jellemezte. A számítástechnika terem eszközeinek védelmét szívügyének tekintette.
Nagyszerű közösségi ember. Lehetett rá számítani a nehézségek, problémás feladatok megoldásában is. Önzetlenül segített másokon. Fontos volt számára a csapatmunka, munkatársai megbíztak benne, sokszor kérték a segítségét, tanácsait.
Közel három és fél évtizedes nagy szorgalommal végzett szakmai munkája, szakmaszeretete és emberi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.


Content of popup