A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján pályázatot hirdet járóbeteg-szakellátásért felelős orvosigazgató beosztás (magasabb vezetői megbízás) ellátására.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: szakorvos.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: megállapítására nincs szükség, ha a közalkalmazott a kinevezéskor legalább 5 éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ellenkező esetben a próbaidő mértéke 3 hónap.
A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója.
A munkavégzés helye: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az orvosigazgatói feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a jogszabályokban előírtak, a munkáltató belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri leírás alapján, így különösen a járóbeteg-szakellátás orvosszakmai feltételeinek biztosítása, a gyógyító-megelőző tevékenység tervezése, szervezése, ellenőrzése, irányítása, különös figyelemmel az egészségügyi szolgáltató szakmai követelményeknek megfelelő folyamatos és gazdaságos működtetésére, illetve a rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott további feladatok ellátása, a 43/2003. (VII.29.) ESzCsM Rendelet 10. § (2)-ában meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tövény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítés, legalább öt év gyakorló orvosi tevékenység,
• mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, vagy egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés, vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés,
• legalább hároméves vezetői gyakorlat,
• büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság,
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás, illetve a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján jogosultság három hónapot meghaladó tartózkodásra.
• vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg a fentebb megjelölt közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz,
• végzettséget, (szak)képzettséget igazoló dokumentumok másolata,
• kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata,
• működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata,
• szakmai program a vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és hatáskörben, illetve kompetenciakörben,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek (ideértve különösen a munkáltató szervezet véleményező bizottságát, Szakmai Vezető Testületét) megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelentkező a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2), (2c), (2d), (2e) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel,
• nyilatkozat vezetői gyakorlat meglétéről.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• egészségügyi alapellátási és/vagy járóbeteg-szakellátási (legalább rendelőintézeti) szakmai profilú egészségügyi szolgáltató működtetésében szerzett szakmai tapasztalat,
• járóbeteg-szakellátás egészségügyi intézmények és szolgáltatók közötti szervezésében, betegút menedzsmentjében szerzett szakmai tapasztalat,
• angol és/vagy német nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
• egészségügyi intézményben szerzett vezetői tapasztalat,
• egészségügyi hatósági eljárásokban szerzett tapasztalat.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet címére történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/50144/2020. valamint a munkakör megnevezését: járóbeteg-szakellátásért felelős orvosigazgató
• Személyesen a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet székhelyén: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13., II. emelet, 206. szoba.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 20.
A pályázat elbírálásának rendje: 356/2008. (XII.31.) Kormányrendelet 4. §-ában foglaltak szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.
A munkakör betölthetőségének várható időpontja: 2020. április 1.
A KÖZIGÁLLÁS honlapján való megjelenés dátuma: 2020. február 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 49/544-600-as telefonszámon kérhető.


Content of popup