Tiszaújváros közneveléséért

Pásztorné Csontos Márta
tanító
Jelenlegi munkahelyén, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás Iskolájában 1984-től dolgozik. Napközis nevelőként, tanítónőként és osztályfőnökként is minden tevékenységét áthatja a gyermekszeretet. Kiemelt feladatként kezeli a közösségépítést, valamint a tehetséges tanulókkal való foglalkozást, de szívügyének tekinti a tanulásban lemaradók felzárkóztatását is. Egyértelmű, jól követhető értékrendszert közvetítve, következetes oktató-nevelő munkát végez. Elkötelezett híve a tömegsport, az egészséges életmód népszerűsítésének. Aktív tagja a nevelőtestületnek, lehet rá számítani a programok, rendezvények megszervezésében, véleményével, ötleteivel hozzájárul az iskolában folyó munka sikerességéhez.
Az oktató-nevelő munka területén végzett több évtizedes kimagasló és lelkiismeretes szakmai munkája elismeréseként Tiszaújváros Közneveléséért Életműdíj kitüntetésben részesült.

Tompa Klára Ilona
tanító
1994-től tagja a Hunyadi Mátyás iskola tantestületének. Pedagógiai munkásságát példaértékű módszertani gazdagság és gyermekszeretet jellemzi. Nagy figyelmet fordít a hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között nevelkedő gyerekek felzárkóztatására. Rendszeresen szervez szabadidős programokat, kirándulásokat, színház- és mozilátogatásokat, sport- és kulturális vetélkedőket, iskolai műsorokat. Magatartása és kommunikációja hiteles, meggyőző, tetteit nagyfokú felelősségérzet, lelkiismeretesség, következetesség és empátia hatja át, egész lényével nevel. Nagyfokú kreativitás jellemzi a rendezvények megszervezésében, összeállításában és lebonyolításában. Aktív, kezdeményező tagja a közösségnek, a nehézségek, problémás feladatok megoldása sem okoz gondot számára.
Lelkiismeretes, kimagaslóan magas szakmai munkája elismeréseként Tiszaújváros Közneveléséért Évi Díj kitüntetésben részesült.

Szendi Adrienn
tanító
2008 óta dolgozik a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskolában. A kezdetektől nagy hangsúlyt fektet arra, hogy színvonalas, elismerésre méltó munkát végezzen. Egyrészt azért, mert mindig komoly felelősségtudattal viszonyult a rábízott gyermekekhez, másrészt az önmagával szemben támasztott elvárások is megkövetelték ezt. Feltérképezi a tanulók lemaradásának okait, fejleszti, felzárkóztatja őket. Kiemelkedő oktató-nevelő munkát végez, kiváló szakmai ismeretek és képességek birtokosa. Munkáját magas színvonal, kreativitás és elegancia jellemzi, mindig precíz, pontos és alapos, emellett aktív és értékes tagja a tantestületnek.
Kiemelkedő színvonalon végzett oktató-nevelő munkája elismeréseként Tiszaújváros Közneveléséért Évi Díj kitüntetésben részesült.

thumb kr kitunt 3Oláh Bertalan Józsefné
tanító
Az akkor még leninvárosi 1. sz. Általános Iskolában kezdte pályafutását, majd 29 éven keresztül a Vásárhelyi Pál Általános Művelődési Központban tanított. Ma a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola tantestületének tagja. Pedagógusi munkájára az alaposság, a rendkívüli precizitás, felelősségteljes hozzáállás és áldozatkészség a jellemző. Nevelő-oktató munkáját magas színvonalon végzi. Alapos szakmai felkészültsége mellett folyamatosan képzi magát. Pályáját végigkíséri a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése, felzárkóztatása. Szerénység és őszinteség jellemzi, emberi magatartásában is példamutató pedagógus. 2010-ben pedagógiai tevékenységéért és a szociálisan hátrányokkal küzdő tanulók segítése területén végzett munkájának elismeréseként Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett kitüntetésben részesült.
Nagyfokú hivatástudattal végzett, lelkiismeretes és magas szintű szakmai munkája elismeréseként Tiszaújváros Közneveléséért Évi Díj kitüntetésben részesült.

thumb kr kitunt 2Martonné Majoros Éva
tanító
1986-tól tagja az Arany János Általános Iskola, a mai Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola tantestületének, ahol 2014-től intézményvezetői helyettesi feladatokat lát el. Vezetői és pedagógusi munkájára az alaposság, a rendkívüli precizitás, a felelősségteljes hozzáállás és az áldozatkészség jellemző. Oktató-nevelő munkáját magas színvonalon végzi. Szociálpedagógus végzettséget is szerzett, de nem mulasztja el a lehetőségeket tudásának további fejlesztésére sem. Szakmailag elhivatott, gyermekszerető és gyermektisztelő tevékenysége kitartó következetességgel párosul. Szakmai és emberi kapcsolataiban nyitott, szerénység, őszinteség jellemzi, emberi magatartásában is példamutató pedagógus.
Több évtizedes nagyfokú hivatástudattal, lelkiismeretesen végzett, magas szintű szakmai munkája elismeréseként Tiszaújváros Közneveléséért Évi Díj kitüntetésben részesült.

Papp Zsuzsanna
tanító
Pályáját 1979-ben Tiszaújvárosban kezdte. Tanító, testnevelés és pedagógiai szakkollégium, drámajáték-vezető szakképesítéssel rendelkezik. Jól képzett, szakmai munkáját magas színvonalon végző pedagógus. Gazdag módszertani kultúrával rendelkezik, munkáját tervszerűen, következetesen végzi. Nagyon lelkiismeretes, alapos, a nevelés és az oktatás összhangja jellemzi pedagógiai munkáját. Drámajáték vezetőként évekig szervezte, irányította a városban megrendezett színjátszó találkozókat. A különleges bánásmódot igénylő gyermekeket nagy empátiával és szakmai tudással, sikeresen képzi, a fejlesztésükhöz pedig új utakat talál. Rendszeresen képzi magát, szakmai alázata kollégáinak is irányt mutat. Jelentős szerepet tölt be aKazinczy Református Általános Iskola közösségformáló tevékenységében.
Negyven éven át kimagaslóan és lelkiismeretesen végzett szakmai munkája elismeréseként Tiszaújváros Közneveléséért Életműdíj kitüntetésben részesült.

Bráz Györgyné
könyvtáros-tanító
Pedagógusi pályáját 1978-ban kezdte, 1979-ben végezte el a tanítóképző főiskolát, testnevelés és könyvtár szakkollégiumi képzésben részesült. Tanítóként, osztályfőnökként, napközis nevelőként, szabadidő-szervezőként és könyvtáros-tanítóként is lelkiismeretesen végzi munkáját. A gyermekekkel kapcsolatos tevékenységet küldetésnek és szolgálatnak tekinti. Tanítói tevékenysége során mindig magas színvonalú oktatásra törekedett. A kultúra terjesztésének nagyköveteként és könyvtárosként legfontosabb feladata, hogy megszerettesse a gyerekekkel az olvasást. Nagy szerepet vállalt a Kazinczy iskola könyvtárában bevezetett elektronikus rendszer megvalósulásában, valamint az állomány református és katolikus irodalmának bővítésében. Pedagógiai pályafutása alatti munkáját a precizitás, pontosság, magas hivatástudat és a nagyfokú gyermekszeretet jellemzi.
Közel negyven éven át végzett sokrétű és kiemelkedően magas színvonalú munkája elismeréseként Tiszaújváros Közneveléséért Életműdíj kitüntetésben részesült.

Böcsödi Éva Erzsébet
tanár
2000-től kollégiumi nevelőtanárként tagja a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium tantestületének. 2006-tól földrajz-francia szakos tanári munkakörben folytatta nevelő-oktató pályafutását az akkor még összevont Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban. Következetes és határozott személyiség, munkájában rendkívül alapos, osztályfőnökként is kiváló munkát végez. A francia nyelv népszerűsítésében élenjáró pedagógus. Rendszeresen versenyezteti tanítványait, akik előkelő helyezéseket érnek el megyei és országos szinten is. Évek óta szervezője a nagysikerű Frankofón fesztiválsorozatnak, 2018 őszétől a német-francia munkaközösség vezetője.
Az oktató-nevelő tevékenység területén végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként Tiszaújváros Közneveléséért Évi Díj kitüntetésben részesült.
thumb kr kitunt 4Kiss Éva
tanár
1996-ban került a tiszaújvárosi kollégiumba nevelőtanárként, ahol 1998-ban helyettessé nevezték ki. 2000-ben szakvizsgázott Budapesten, majd 2003-ban Debrecenben szerzett történelemből egyetemi oklevelet. 2002-től a Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában dolgozik, ahol történelmet, etikát és társadalomismeretet tanít. Sokrétű ismereteit, tapasztalatait precízen, széles látókörűen adja tovább. Aktívan részt vesz az iskola közösségi életében, önálló gondolataival, ötleteivel a közösség összetartásban is aktív szerepet játszik, valamint nagy segítséget nyújt a Brassai Alapítvány munkájában. Szívügye a felnőttoktatás is, melyben a Digitális Középiskolában szerzett évtizedes tapasztalata segíti.
A diákok körében végzett elhivatott tanári munkája, valamint a történelem tantárgy mellett elkötelezett életpályája elismeréseként Tiszaújváros Közneveléséért Évi Díj kitüntetésben részesült.

Bodri Sándorné
óvodapedagógus
1981-ben kezdte el óvónői pályafutását a Katica óvodában. 1992-től az akkor szakmai innovációnak számító START csoport óvodapedagógusai közé választották. 2000-től, az óvodák szakmai integrációját követően a Tündérkert óvodában folytatta tevékenységét. Kedves, szerény, visszafogott, de hivatásában magabiztos, a gyermekközpontú nevelés iránt elkötelezett pedagógus. Fontos számára a szakmai megújulás, a legfrissebb pedagógiai módszerek ismerete. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel bíró gyermekek felzárkóztató nevelése témakörben szerzett ismereteit sikeresen alkalmazta a gyermekek felzárkóztatásában, akiket hihetetlen türelemmel, értő és elfogadó szeretettel nevelt. Jó humorú, ötletes, nyitott, toleráns ember, aktív, stabil tagja a nevelőtestületnek, feladatait lelkiismeretesen, pontosan látja el.
Közel négy évtizedes, kiemelkedő szakmai munkája, emberi helytállása, a közösség érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Tiszaújváros Közneveléséért Életműdíj kitüntetésben részesült.

Simon Imréné
óvodapedagógus
Óvodapedagógusi pályafutását 1985-ben kezdte az akkori 5. sz. Napközi Otthonos Óvodában, majd átkerült a Sün Balázs óvodába. Munka mellett szerzett óvónői diplomát 1997-ben. Személyiségét és szakmai munkáját nagyfokú gyermekszeretet, empátia, türelem jellemzi. Sokirányú és széleskörű pedagógiai tapasztalattal rendelkezik. Munkavégzésére a pontosság, az átgondoltság és alaposság jellemző. Hivatásában folyamatos megújulásra törekvő, nyitott. 2008-ban szakvizsgát szerzett, melyet fejlesztőpedagógusként kamatoztatott intézményében. 2015-től vezeti a Környezeti nevelés munkaközösséget, számtalan programot szervez a gyermekek számára. Munkatársaival segítőkész, tiszteletteljes, toleráns. Aktív tagja a nevelőtestületnek és a közösségi életnek, hosszú évek óta a Pedagógus Szakszervezet titkára.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai, közösségi munkája, pedagógusi elhivatottsága elismeréseként Tiszaújváros Közneveléséért Évi Díj kitüntetésben részesült.

Majoros Valéria
óvodapedagógus
Óvodapedagógusi munkáját 1981-ben a 2. sz. Napközi Otthonos Óvodában kezdte, a mai napig a Tiszaújvárosi Református Óvodában dolgozik. A gyermekeket együttműködésre, egymás elfogadására és tiszteletére neveli. Munkavégzésére a pontosság, átgondoltság és alaposság a jellemző. Mindennapi nevelőmunkáját a gyermekszeretet, a hivatástudat és a családok iránti tisztelet hatja át. Több éven át mentori feladatokat vállalt, szakmailag és emberileg segítette, támogatta a pályakezdő pedagógusokat. Munkatársaival és a szülőkkel is kiegyensúlyozott kapcsolatot ápol.
Több évtizedes, kiemelkedően magas színvonalú szakmai munkája, pedagógusi elhivatottsága elismeréseként Tiszaújváros Közneveléséért Életműdíj kitüntetésben részesült.

Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért

Sándor Erzsébet Anna
fizioterápiás szakasszisztens
1984-ben helyezkedett el az akkor még Leninvárosi Rendelőintézetben, mint állandó helyettes asszisztens. Az állandó helyettesi feladatok ellátásán túl a reumatológiai szakrendelésen is segédkezett a betegellátásban, a fizioterápiás asszisztensi szakképesítés megszerzése után 1992-től folyamatosan ebben a munkakörben dolgozik. 1999-ben a Fiziko- és Balneoterápiás Részleg nyitása óta a kezdő szakdolgozói team tagjaként itt folytatta munkáját. Az évek során megszerzett szakmai tapasztalata lehetővé tette, hogy pályakezdő fizioterápiás asszisztenseknek átadja tudását és hozzáértését, ezzel hozzájárulva a betegek magas színvonalú ellátásához. Szakmaszeretete és a fejlődés iránti vágya arra ösztönözte, hogy fizioterápiás szakasszisztensi képesítést szerezzen. A kollégákkal és a társszakmákban dolgozókkal is kiegyensúlyozott munkakapcsolatot tart fent.
Több évtizedes, megbízható, kimagasló szakmai tevékenysége, segítőkészsége elismeréseként Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért Életműdíj kitüntetésben részesült.

thumb kr kitunt 7Dr. Hito Fawaz
fogorvos
Tiszaújváros lakosainak ellátását 1989-ben kezdte körzeti fogorvosként. 1996-tól vállalkozói szerződéssel látja el a fogászati rendelést. 2010-től bekapcsolódott az óvodás- és általános iskolás korú gyermekek iskolafogászati ellátásába is. Hivatástudata kiemelkedő, tevékenységét mindig áthatja a betegek és a szakmája iránti szeretet és elkötelezettség. Feladatai során mindig nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre, a tanácsadásra. Célja, hogy a száj és fogápolás jelentőségét mindenkivel megismertetve minél hosszabb ideig maradhasson meg a betegek egészsége. Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kimagasló szakmai munkájáért 2015-ben címzetes főorvosi címben részesítette.
Három évtizedes kiváló munkavégzése, szakmaszeretete, a fogászati prevenció területén elért eredményei, kimagasló teljesítménye, példamutató helytállása elismerésként Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért Életműdíj kitüntetésben részesült.

Tegzes György
gépkocsivezető
1993-ban lépett be az Országos Mentőszolgálathoz. Egyéves mezőcsáti munkavégzés után átkerült a Tiszaújvárosi Mentőállomásra, azóta is itt teljesít szolgálatot. A közösség aktív tagja, továbbképzések, mentési bemutatók és egyéb a mentőszolgálattal kapcsolatos rendezvények állandó résztvevője, segíti az új dolgozók kiképzését. Munkája pontos, megbízható, betegorientált. Eddig 450.000 kilométert vezetett balesetmentesen. Az Országos Mentőszolgálat kötelékén kívül a Borsod-Mentő Betegszállító Szolgálat Kft.-nél is teljesít szolgálatot.
Hosszú évek óta végzett eredményes, példamutató munkája elismeréseként Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért Évi Díj kitüntetésben részesült.

Tiszaújváros Közművelődéséért

Tompáné Mészáros Hedvig
általános igazgatóhelyettes
1983-tól dolgozik a jelenlegi Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Hamvas Béla Városi Könyvtárában. 2003-tól az intézmény szakmai igazgatóhelyettese, 2005-től általános igazgatóhelyettese, valamint a könyvtári és muzeológiai terület szakmai irányítója. Vezetőként a könyvtári szolgáltatások fejlesztését és magas színvonalú működtetését tűzte ki célul. Ismereteit folyamatos önképzéssel, továbbképzéseken való részvétellel bővíti. Megszerezte a közgyűjtemény-vezetői képesítést, valamint elvégezte a kistérségi projektmenedzser továbbképzést is. 2004-től vezetői feladatai közé tartozik a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer irányítása a térség 11 településén. 2016-ban irányításával a Hamvas Béla Városi Könyvtár elnyerte a Minősített Könyvtár címet. 2006-ban Tiszaújváros Közművelődéséért Évi Díj kitüntetésben, 2018-ban Pro Bibliotheca emlékérem kitüntetésben részesült.
Közel négy évtizedes, kiemelkedően magas színvonalú, innovatív és lelkiismeretes munkája, hivatástudata, következetessége, valamint vezetői tevékenysége elismeréseként Tiszaújváros Közművelődéséért Életműdíj kitüntetésben részesült.

Tiszaújváros Sportjáért

Ujlaky Ildikó
tanár
1989-től dolgozik jelenlegi munkahelyén, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás Iskolájában. Szakmailag jól felkészült szakvizsgázott pedagógus, végzett közoktatási vezető és okleveles testnevelő tanári mesterfokozatot szerzett. Munkájával, szakértelmével hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény eredményesen szerepeljen a sportversenyeken. Oktató-nevelő tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a tehetséges gyerekekre. Osztályfőnökként sokat tesz osztályai közösségformálásáért, a gyerekek önértékelésének fejlesztésével, empatikus problémamegoldással. Magatartása határozott és meggyőző, tetteit nagyfokú felelősségérzet, lelkiismeretesség és következetesség hatja át. Kiváló szervezőkészségét kamatoztatja a városi versenyek szervezőjeként. 2002-ben Tiszaújváros Sportjáért Oklevél kitüntetésben részesült.
A sport népszerűsítése érdekében végzett lelkiismeretes munkája és a sport terén végzett kimagasló szakmai tevékenysége alapján Tiszaújváros Sportjáért Évi Díj kitüntetésben részesült.

Fodor Ágnes
úszóedző
Már 16 évesen olimpiai résztvevő volt, ahol 100 és 200 méteres hátúszásban 16. és 19. helyezést ért el. Az 1984-es moszkvai Barátság Versenyeken a női 4x100 méteres gyorsváltó tagjaként bronzérmet szerzett, amit olimpiai éremnek ismer el a Magyar Olimpiai Bizottság. 1999-től dolgozik Tiszaújvárosban, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub úszóedzője. Kezdettől fogva hozzá tartozik az úszóedzések tervezése, irányítása. Edzői tevékenysége mellett úszóoktatóként is dolgozik. Aktív közreműködője a helyi úszórendezvények, edzőtáborok, egyéb programok lebonyolításának. Edzői eredményei jelentősek, számtalan triatlon korosztályos és felnőtt magyar bajnoki cím és helyezés fűződik a nevéhez. Világversenyeken 14 versenyzővel ért el dobogós helyezést. Nem csak az egyesületben, de városszerte az egyik legnépszerűbb sportszakember.
A triatlon- és az úszósport, a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítésében végzett több mint két évtizedes kiemelkedő tevékenysége, a versenysport és a szabadidősport területén nyújtott kimagasló teljesítménye, példamutató helytállása elismeréseként Tiszaújváros Sportjáért Életműdíj kitüntetésben részesült.

Tiszaújvárosért a Közszolgálatban

thumb kr kitunt 6Jászovicsné Makrai Mária
városfejlesztési munkatárs
2006-ban kezdett el dolgozni a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, 2013-tól a Fejlesztési, Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Csoportban, mint városfejlesztési munkatárs. Munkája során ellátja a településrendezéssel, településfejlesztéssel, településrendezési tervek előkészítésével kapcsolatos feladatokat is. Gondot fordít szakmai fejlődésére: magasépítő üzemmérnök diplomája mellé szakipari szaküzemmérnöki oklevelet szerzett, majd építésügyi vizsgát tett, valamint elvégezte a közbeszerzési referensi tanfolyamot is. Kiválóan képzett, nagy munkabírású, hivatása iránt elkötelezett szakember. Feladatait szakmai megalapozottsággal, nagy pontossággal és felelősséggel végzi. Emberi tulajdonságaira a szerénység, az együttműködő készség és a tenni akarás jellemző.
Tiszaújváros településrendezése, -fejlesztése, a közterületek és az intézmények rekonstrukciója során nyújtott kiemelkedő teljesítménye, szakmaszeretete, példamutató helytállása elismeréseként Tiszaújvárosért a Közszolgálatban Évi Díj kitüntetésben részesült.

thumb kr kitunt 1Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban

Molnár Katalin
adminisztrátor
2006-tól, szinte megalapításától dolgozik a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-nél, adminisztrátorként. Motorja, lelke a Társaságnak. Feladatai sokrétűek és szerteágazóak. Munkájára bármikor számítani lehet, rendkívüli munkavégzések és egyéb nem várt események során is azonnal rendelkezésre áll. Javaslataival hasznos segítője az ügyvezetésnek. A munkaköréhez kapcsolódó szakmai feladatokat önállóan, szakszerűen látja el, ennek során segítőkész, szorosan együttműködik munkatársaival. Precíz, pontos, megbízható munkaerő.
Magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban Évi Díj kitüntetésben részesült.

Veréb Gábor
recepciós
Munkaviszonya 2005-ben jött létre az akkori Tiszaújvárosi Invest Rt.-nél, mely a cég jogelődje, majd a gazdasági társaságok átalakulását követően 2006-tól a TiszaSzolg 2004 Kft.-nél recepciós munkakörben dolgozik, jelenleg a Termál Kempingben. Munkáját mindig a pontosság, az udvariasság és a vendégek iránti figyelem jellemzi. Fontos számára a szálláshelyek jó hírnevének megőrzése, hogy a vendégek minél többször visszatérjenek hozzánk. Készséggel vállal többletfeladatokat, nem csak a recepción, hanem egyéb feladatok ellátása során is lehet rá számítani. Aktívan részt vesz a karbantartási és felújítási munkák koordinálásában. Pozitív személyiségének köszönhetően munkahelyi környezetében csapatösszetartó szerepet tölt be.
Kimagasló, lelkiismeretes szakmai munkája elismeréseként Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban Évi Díj kitüntetésben részesült.

Markóczi Andrásné
takarító
Közalkalmazotti munkaviszonya 1989-ben kezdődött a mai Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Hamvas Béla Városi Könyvtárában takarító munkakörben, melyet mindenkor a legjobb tudása szerint lelkiismeretesen végzett, más intézményben történő feladatellátás esetén is lehetett számítani rá. Az intézményi programokon résztvevőket mindig tiszta, gondosan takarított könyvtár várja. Feletteseivel és munkatársaival közvetlen, segítőkész. Munkájában következetes, rendszerető, határozott egyéniség. Magatartásával elősegítette az intézményi feladatok mindennapi gördülékeny megoldását.
A köz szolgálatában végzett több mint 30 éves lelkiismeretes és színvonalas munkája elismeréseként Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban Életműdíj kitüntetésben részesült.

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
Központi Étterem konyhájának közössége
Az étterem konyhájának dolgozói elsősorban a szociális ellátottak részére készítenek jó minőségű ételeket. Az összeszokott csapat évek óta több városi rendezvényen is megjelenik kiváló főztjével, a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató rendezvényein, például Kocsonya bál, Majális, Tisza-parti juniális, Idősek Hete, Tiszaújvárosi Városnapok - Szent István-nap, Hajdúk a szigeten. Munkájuk során vendégeik magas színvonalú kiszolgálására, elégedettségére törekednek és ennek érdekében mindent meg is tesznek.
Színvonalas és lelkiismeretes munkája, a közszolgálatában végzett munkássága elismeréseként a közösség Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban Évi Díj kitüntetésben részesült.
Tiszaújváros Közbiztonságáért

thumb kr kitunt 9Porkoláb Lajos
rendőr alezredes
1986-ban került a rendőrség hivatalos állományába. Pályafutását a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságon a Közrendvédelmi Osztály, Őr- és járőrszolgálati Alosztályán kezdte járőrként. 1997-ben a Bűnügyi Osztály állományába került, később tiszthelyettes nyomozó lett. Kiemelkedő munkavégzése eredményeként kiemelt főnyomozónak nevezték ki. 2008-tól a Bűnügyi Osztály munkáját vezeti. Magas szintű szakmai tudását, tapasztalatát kiválóan kamatoztatja osztályvezetői munkája során. Az általa vezetett bűnügyi osztály felderítési mutatója a megyében is kiemelkedő. Megbízhatóság, szorgalom és lelkiismeretesség jellemzi. Problémamegoldó képességével, hatékony kommunikációjával és közösségi kapcsolattartásával a rendőrség iránti bizalmat erősíti.
Tiszaújváros és térsége közbiztonsága érdekében végzett kiemelkedően magas színvonalú munkája elismeréseként Tiszaújváros Közbiztonságáért Életműdíj kitüntetésben részesült.

Pintér Ferenc Díj

Olejné Markovics Szilvia
műszaki biztonsági tiszt
Több mint 22 éve teljesít szolgálatot a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon. Éveken keresztül könyvelőként, majd 2012-től műszaki biztonsági tisztként végzi munkáját. Az ehhez szükséges ismeretek, képességek birtokában van, azokat képes alkotó módon alkalmazni, tudását eredményesen átadni. Nyitott, folyamatosan képzi magát, részt vesz a szakmai tevékenységet megalapozó oktatásokon, képzéseken. Munkáját hatékonyan pontosan, precízen végzi, emellett önzetlenül segíti rászoruló kollégáit. Magatartása és kommunikációja hiteles, határozott és meggyőző. Fontos szerepet vállal a közösségépítésben is, rendszeresen részt vesz a csapatépítő programok szervezésében. Szabadidejében a „Tűzoltók a lakosság biztonságáért alapítvány” szervezőmunkájában működik közre.
Több mint két évtizedes, lelkiismeretes és kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként Pintér Ferenc Díj Életműdíj kitüntetésben részesült.

Dobos László
tűzoltó
Tűzoltópályafutását 1995-ben a Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft.-nél kezdte, melyet 2013-ban a FER Tűzoltóság Kft.-nél folytatott. Munkája során folyamatosan képezte magát, számos szerkezelői, kisgépkezelői, illetve ADR vizsgát tett. Hivatásszeretetét folyamatosan bizonyítja, munkáját mindig megfontoltan, alaposan, és nagy gondossággal végzi. Híradó ügyeletesként megbízható, kiválóan kezeli a tűzoltóság magasból mentő járművét. A tűzoltó készülékek karbantartását és a tűzoltó vízforrások felülvizsgálatát önállóan, nagyfokú precizitás mellett végzi. Szakmai felkészültsége, gyakorlati tapasztalata kiemelkedő. Tudásával és szakmai tapasztalatával jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a létesítményi tűzoltóság személyi állománya teljes értékű csapatként állhasson készenlétben az ipari üzemek védelmére.
Több mint két évtizedes kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Pintér Ferenc Díj Életműdíj kitüntetésben részesült. Lovas Lajos Díj

Dr. Kákóczki Balázs
tudományos kutató
2007-ben végzett a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Hadtörténeti speciális képzésben részesült, 2013-ban a bölcsészettudományok területén történelemtudományokban doktori (PHD) tudományos fokozatot szerzett. 2015-től dolgozik a városi könyvtárban tudományos kutatóként, jelenleg muzeológus munkakört tölt be. A Tiszaújváros történetét feldolgozó Képes Krónika szerkesztésében jelentős szerepet vállalt. Stevanyik András: A 66. város című könyvénél, valamint a Szederkényi Füzetek néprajzi kiadványnál lektorként működött közre. 2016-ban megírta „A szederkényi uradalom történeti földrajza” című hiánypótló, összefoglaló monográfiáját. Jelenleg legújabb, „A megtervezett város” című kötetén dolgozik. Írói munkásságát tudományos igényesség és közérthetőségre törekvés jellemzi. Történészként múzeumi és könyvtári ismeretterjesztő programokon, kiállításmegnyitókon előadóként is szerepet vállal.
Tiszaújváros és Tiszaszederkény városrész történetének felkutatásában és feldolgozásában, városunk értékeinek bemutatásában és széleskörű megismertetésében szerzett elévülhetetlen érdemei, kimagasló teljesítménye elismeréseként Lovas Lajos Díj Évi Díj kitüntetésben részesült.

Tiszaújvároséert a Szociális Ágazatban

Tóthné Erdődi Edina
ápoló-gondozó
2003-tól dolgozik a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központban ápolóként, majd gondozónői munkakörben, 2007-től pedig az Ezüsthíd Gondozóházban, ahol jelenleg csoportvezető ápoló-gondozó. Feladatait minden területen lelkiismeretesen végzi, munkája megbízható és precíz, a szakmai feladatok elvégzésében tervszerű és céltudatos. Empatikus, toleráns és humánus magatartásával nagyban elősegíti az idősek gondozóházi közösségbe való beilleszkedését. Csoportvezetőként koordinálja a gondozónők munkáját és az ápolási feladatokat. Tevékeny szerepet vállalt az Ezüsthíd Idősek Otthona szakmai programjának kidolgozásában, a szolgáltatás beindításában. Szakmai felkészültsége példamutató, feladatkörét elhivatottság és alaposság jellemzi. 2001-től az intézményi Közalkalmazotti Tanács elnöki feladatait is ellátja, aktívan tevékenykedik a munkahelyi közösség érdekében.
Magas színvonalú szakmai munkavégzése, az Ezüsthíd Idősek Otthona szolgáltatásának beindításában végzett kimagasló munkája elismeréseként Tiszaújvárosért a Szociális Ágazatban Évi Díj kitüntetésben részesült.

Miniszteri Elismerő Oklevél

thumb kr kitunt 11Korona Györgyné
nyugalmazott ápolónő
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének felterjesztésére Prof. Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere március 15-e, nemzeti ünnepünk alkalmából az egészségügyi és szociális területen végzett négy évtizedes kiemelkedő szakmai munkavégzése, elkötelezettsége, emberi helytállása elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesítette.

thumb kr kitunt 10Fülöp Ágnes
szakmai vezető
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének felterjesztésére Prof. Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere március 15-e, nemzeti ünnepünk alkalmából a szociális területen végzett kiemelkedő szakmai és vezetői munkája, a kistérségi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszervezésében, kialakításában szerzett érdemei elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesítette.

thumb kr isk 1Az óvodások gyülekeztek először a Március 15-e parkban a Petőfi szobornál csütörtök délelőtt. Saját készítésű nemzeti zászlókat helyeztek el a szobor körül. Majd megérkeztek az általános iskolások is. A Himnusz után Lidák Eszter a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium tanulója mondott ünnepi beszédet.
Tisztelt Ünneplő Közönség!
„Az ünnep a szív legfőbb gazdagsága.”- mondta Csorba Győző, és valóban, az ember életében meghatározó szerepet töltenek be az ünnepek. Miért is annyira különlegesek? Mert a kisebb közösségek mellett nagyobb közösségeket is összekovácsolnak. A családi ünnepek a rokonságot hozzák közelebb egymáshoz, a nagyobb ünnepek pedig nemzetek összetartozását teremthetik meg.
Ma is ünnepre készülünk, hiszen 171 évvel ezelőtt 1848. március 15-én, egy szerdai napon összegyűlt néhány talpraesett ember, és a Pilvax kávéházban tartott gyülekező után elindultak, hogy végrehajtsák tervüket. Arra készültek, hogy az egyetemi diákság támogatásával érvényt szerezzenek a sajtószabadságnak, kinyomtattassák a 12 pontot, illetve Petőfi versét a Nemzeti dalt. Az egyre növekvő menet az „Éljen a szabadság! Éljen a testvériség! Éljen Kossuth!” jelszavakat skandálva vonult Landerer nyomdájához, majd délután a szakadó esőben a Nemzeti Múzeum kertjében találkoztak, onnan a városházára, majd a helytartótanács elé a budai várba indultak. Pontban 18.00-kor Táncsics börtönének ajtaját is feltárták, és a következő napok tanácstalan, ámde reménykedő hangulatát forradalmi tettek követték.
Kik voltak ezek a lelkes és bátor emberek? Ők a márciusi ifjak, akiknek az állhatatossága, kitartása, hevülete hozzájárult ahhoz, hogy ma egy nemzetként ünnepeljük ezt az eseményt.
Kedves Diáktársaim!
thumb kr isk 2Ma mi lehetünk a márciusi ifjak. Mi folytathatjuk a küzdelmet, mi vihetjük tovább mindazt, amiért küzdöttek elődeink, a hazaszeretetet, az összetartozás érzését. Itt és most kell tennünk a dolgunkat: tanulnunk, fejlődnünk, eredményeket elérnünk, segítenünk másokat. A következő, Kiss Judit Ágnes Szó című verséből kiemelt sorok is erre bátorítanak.
„Hazádból, hogyha még bírod,
Ne menj el, ó, magyar.
Hogy menekülj, lesz mindig ok,
És mindig, hogy maradj.”
A költőnő verse a menni vagy maradni kérdését boncolgatja, azt a kérdést, ami a leginkább érint bennünket, mert a mai 21. századi világunkban sokan hagyják el szülőföldjüket, szeretteiket a jobb boldogulás reményében. Míg a forradalom és szabadságharc nagyjai számára a haza szent volt, a hazaszeretet pedig erkölcsi kötelesség, a ma embere számára a haza, a hazaszeretet kérdése bizonytalanná vált.
Gyakran elfelejtjük, hogy a haza nem más, mint a lakóhelyünk környéke, az iskola, amelybe járunk, az utcák, ahol a rokonaink, barátaink, ismerőseink laknak, a tavak, a folyók, az erdők, amelyek körbe vesznek minket. A hazánk a körülöttünk lévő emberek: a szüleink, a testvéreink, a rokonaink, a szomszédaink, a barátaink, az iskolatársaink. A haza a nyelv, amit beszélünk, a történelem, amit közösen átélünk, a kultúra, amit mindannyian létrehozunk. Minden élethelyzet nehéznek tűnik, ami addig ismeretlen volt számunkra, ez azonban nem szabad, hogy okot adjon arra, hogy mindent feladva meneküljünk a megoldás helyett. Ez az otthonunk, minden ide köt. Itt nőttünk fel, megvannak a kedvenc helyeink, ahol sok szép emlékkel gazdagodtunk; itt vannak a barátaink, a családunk. Tiszaújváros remek hely arra, hogy számtalan élménnyel gazdagodhassunk. Kiss Judit Ágnes költő megemlíti a hazában megélt kamaszkort is, ami szintén erős köteléket biztosít saját magunk és a haza között.
„Légy fül, ha semmit nem tehetsz,
Ki hallja még a jajt.
Ez frontvonal, ez harcmező,
S még így is otthonod,
Rád simul minden rég bejárt
Tered, kamaszkorod.”
Különösen fontos, hogy támogassuk egymást. Akár mi magunk érünk el eredményeket, akár másokat segítünk abban, hogy kibontakozhassanak, azzal a magyarság, a saját közösségünk hírnevét öregbítjük, támogatjuk nemzetünket. Legfőképpen pedig legyünk büszkék minden sikerre és mindenkire, aki hozzájárul ahhoz, hogy büszkeség töltsön el minket, ha kimondjuk: magyar vagyok.
„De itt van szükség rád nagyon,
Sötétben lenn fényi,
Hogy fölemeld ki megrogyott,
És bátorítsd, ki fél .” – figyelmeztet az idézett vers.
Kedves Diáktársaim!
Ma díszbe öltöztettük a szívünket a holnapi ünnepre készülődve, de fontos, hogy próbáljuk megőrizni ezt az érzést a mindennapokban is, legyen életünk része!
Ne csak nemzeti ünnepnapjainkon jusson eszünkbe magyarságunk, hanem az év minden napján törekedjünk arra, hogy cselekedeteinkkel méltó emléket állítsunk a március ifjaknak, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc valamennyi hősének!
Az ünnepi beszéd után a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanulóinak műsora következett. Zenével, tánccal és versekkel elevenítették fel március 15-e jeles eseményeit.
ema

thumb kr sajtonapMárcius 15-én ünneplik a magyar sajtó napját. Ilyenkor köszöntik országszerte, így városunkban is a média munkatársait.
Dr. Fülöp György alpolgármester történelmi visszatekintéssel kezdte köszöntő beszédét a Városházán rendezett ünnepségen.

Sajtószabadság, hitelesség

- Történelmi tanulmányainkra visszaemlékezve tudjuk, hogy Táncsics Mihályt sajtóvétség miatt zárták börtönbe az 1848-as forradalom és szabadságharc idején. Majd március 15-én kora este eltörölték a cenzúrát, így Táncsicsot szabadon bocsátották - mondta az alpolgármester. - Nincs nehéz dolgunk, ha az 1848-as eseményeket akarjuk felkutatni, vizsgálni, hiszen sok adat áll rendelkezésünkre. Például, ha megvizsgáljuk a 12 pontot, akkor azt látjuk, hogy a legelső az, hogy legyen sajtószabadság és töröljék el a cenzúrát. A második, hogy legyen felelős kormány, legyen felelős minisztérium Pesten, legyenek népképviseleti szervek. Tehát azt a következtetést vonhatjuk le, hogy nagyon fontos volt a forradalmároknak a sajtó szabadsága, minden más követelés csak utána következett. Azt persze én sosem gondoltam volna, hogy 30 évvel a rendszerváltás után, 171 évvel a forradalom után ezeknek a mondatoknak és szavaknak lesznek még jelentőségük, hogy arról érdemben még most is beszélni kell, hogy legyen szabad a sajtó. Nem a helyi újságra és televízióra gondolok, hanem országos szinten. Pontosan ezért fontosnak tarom, hogy ilyenkor a sajtó napján összejöjjünk és megköszönjük a helyi média képviselőinek azt a hiteles és sokoldalú munkát, amit a városban és a város környékén élőkért végeznek.
Bráz György polgármester a helyi média keletkezéséről és egyre nagyobb jelentőségéről beszélt.
- Azok közé az emberek közé tartozom, aki első pillanattól kezdve figyelemmel kísérhette, hogy ebben a városban hogyan kelt életre a helyi sajtó - mondta a polgármester. - Egy vállalati lappal kezdődött minden, amiben akkor még csak a gyárak életéről szóltak a hírek. Aztán néhány év elteltével a városba érkező emberek fontosnak tartották, hogy legyen itt helyi sajtó, ami már nem csak a vállalati eseményekről adott hírt, hanem a város életéről is. Majd az idő előre haladtával megjelent a helyi televíziózás is. Ez is bizonyította, hogy egyre nagyobb igény volt arra, hogy az itt élő emberek megismerjék a helyi híreket, tájékoztatást kapjanak arról, mi történik a városban, és körülötte. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a biztonságérzetünkhöz hozzátartozik az, hogy ismerjük a tényeket, tájékozottak legyünk. Ez egyfajta magabiztosságot ad.

Elismerés a kutatómunkáért

Idén az ágazati kitüntetést, a Lovas Lajos Évi Díjat dr. Kákóczki Balázs történész kapta a város történetének feltérképezéséért.
- Mit jelent számodra a Lovas Lajos díj? Hogyan fogadtad a hírt, hogy idén te veheted át a kitüntetést?
- Meglepődtem, és természetesen nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy enyém a megtiszteltetés, hogy átvehetem ezt a díjat. Nagyon fontos ez az elismerés, hiszen azt mutatja, hogy a város vezetése elismeri a munkámat. Nagyon fontos a hiteles informálása az embereknek, hogy az emberek elolvassák és megértsék azt, amit a sajtó munkatársai vagy éppen egy magamfajta kutató megír, feldolgoz. Véleményem szerint a város múltjának a megismerése fontos, hiszen aki a múltját nem ismeri, annak jövője sincsen.
- Mikor döntöttél úgy, hogy Tiszaújváros, illetve Tiszaszederkény történelmével részletesen foglalkozol, és kutatásaid eredményét a városlakók elé is tárod?
- Én eredetileg hadtörténész vagyok, a doktori védésem után kerültem vissza ide Tiszaújvárosba. Először felkértek „A szederkényi uradalom történeti földrajza” című könyv megírására. Teljes állást kaptam a Helytörténeti Gyűjteményben, amivel még nagyobb lendületet vett a kutató- munkám, még inkább beleástam magam a helyi történelem kutatásába, és persze, ha már vannak eredményeim mindenképpen érdemes megosztani Tiszaújváros lakóival.
- Van kedvenc időszakod a történelemben?
- 1952-ben született meg a döntés, hogy megépül a Tiszapalkonyai Erőmű. Én ezt az időszakot, az ’50-es,’ 60-as éveket szeretem a legjobban.
- Jól látom, hogy számodra a jövő is történelem? Mik a terveid?
- Egy új helytörténeti kiadványon dolgozom, „ A megtervezett város” lesz a címe. A város építésével fogalakozik a Tiszapalkonyai Erőmű alapításától fogva a rendszerváltás időszakáig. Levéltári kutatásaim során igyekeztem olyan tényeket feltárni, amit még mások nem tettek meg, vagy nem publikáltak. A könyvben a lehető legrészletesebben feldolgoztam az erőmű és a TVK alapításának történetét. Nem gyártörténettel foglalkozom, csak az üzemek alapításával. Külön kitértem a város kijelölésére, ami rendkívül tanulságos, és teljesen ismeretlen információ mindenki számára.
- Azt hiszem sokan tudják, hogy a történelem szerelmese vagy. Vannak olyan napok, amikor nem a múlttal foglalkozol? Mivel töltöd például a szabadidődet?
- Szabadidőmben nagyon szeretek a természetben járni, kirándulni. Kikapcsol, feltölt. Talán a természetjárásból indult el a gombák iránti érdeklődésem is. Akik ismernek, tudják, hogy nagyon szeretek a gombákkal foglalkozni. A tiszaújvárosi piacon én szoktam az odahozott gombákat leellenőrizni. Nagyon szeretem a tudománynak ezt a területét is, hiszen teljesen más agyterületet mozgat meg, és jólesik kikapcsolódásként más szakterülettel foglalkozni. A sok tudomány mellett azonban a mozgás is fontos. Korábban versenyszerűen atletizáltam, így teljesen nem tudom szögre akasztani a szöges cipőmet. Bár most már csak hobbi szinten, de a sport még mindig ott van az életemben.
ema


Content of popup