Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2019. május 30-án, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.
Napirendi javaslat
Zárt ülés:
1. Beszámoló a TiszaSzolg 2004 Kft. tevékenységéről, valamint javaslat a 2018. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, a vezetői jutalom mértékének a meghatározására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata által alapított és adományozható kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
2. Javaslat az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 28/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról, a költségvetés végrehajtásáról
5. Javaslat az önkormányzat 2018. évi maradványának jóváhagyására és pénzügyi tárgyú döntésekre
6. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában indítható óvodai csoportok számának meghatározására
7. Javaslat a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolája épületén történő emléktábla állításhoz szükséges döntés meghozatalára
8. Javaslat Tiszaújváros Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatával kapcsolatos döntés meghozatalára
9. Javaslat energiatakarékosságot célzó és gépészeti, illetve egyéb beruházásokat, felújításokat támogató pályázatok elbírálására
10. Beszámoló a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 2018. évben végzett tevékenységéről
11. Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
12. Beszámoló a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 2018. évi munkájáról
13. Beszámoló a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. tevékenységéről, valamint javaslat a 2018. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, a vezetői jutalom mértékének a meghatározására
14. Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés Tiszaújváros Város Önkormányzatánál 2018- ban végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól
15. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

thumb kr katvedA „Nyitott szertárkapuk” katasztrófavédelmi gyermeknap során a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és annak területi, helyi szervei nyílt napot tartanak az érdeklődő gyermekek és családtagjaik részére. A nyílt nap során a szervezeti egységek bemutatják kiállításaikat, készenléti szereiket, különleges felszereléseiket és betekintést engednek a tűzoltók napi feladatvégzésébe.

A rendezvény ideje: 2019. május 25. (szombat).
A rendezvény helyszíne: Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Tiszaújváros, Tűzoltó út 1.

A rendezvény programja:
• látogatók fogadása 10:00 és 16:00 között,
• a nap során több próbariasztás végrehajtása,
• a gyermekek, gyermekcsoportok folyamatos fogadása, szerek, laktanyák, kiállítások bemutatása, igény szerint előadások tartása,
• a középiskolák figyelmének felhívása a katasztrófavédelemnél teljesíthető közösségi szolgálatra.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány pályázatot hirdet a 2018/2019-es tanév II. félévére a tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező főiskolai, egyetemi hallgatók tanulásának támogatására.
Pályázati célok:
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2018/2019-es tanév II. félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA, BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori képzésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy államilag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 féléves alapképzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a 2018/2019-es tanév I. félévében, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati adatlapon lévő, a felsőoktatási intézmény által hivatalosan igazolt átlagokat tudja elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan adat, amely több félév eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görgetett, halmozott, összesített eredmények).
A pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2019. május 27. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató, vagy ügyfélfogadási időben az I. emelet 110-es szoba.
Kötelezően beadandó mellékletek:
- pályázati adatlap és adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat (beszerezhető: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató, vagy letölthető a www.mecenas.tiszaujvaros.hu; vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu; weboldalak pályázatok menüpontjából,
- a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 2018/2019-es tanév I. félévi leckekönyv/ elektronikus leckekönyv másolata, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt,
- a 2018/2019-es tanév II. félévére szóló hallgatói jogviszonyról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támogatás mértékéről és módjáról.
Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
kuratóriuma

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ( 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) ismételten pályázatot hirdet 1 fő részére óvodai, iskolai szociális segítő munkakör betöltésére, Család- és Gyermekjóléti Központba.
Feladatai:
- 15/1998. NM rendelet 25. §
A jogviszony időtartama:
- határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség - 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész 1. Alapellátások - 1/a. Család- és gyermekjóléti központ - óvodai, iskolai szociális segítőre vonatkozó képesítési előírások valamelyike
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány a Gyvt. 11/A. § (8) a)-d), e) pontjai alapján
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
- nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 11/A. § (8) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn
Bérezés:
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni a Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 627-14/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodai, iskolai szociális segítő.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2019. május 28.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. június 05.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 627-14/2019. azonosító számon 2019. május 13. napján megjelent.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket,
hogy az Európai Parlamenti Választások
eredményes lefolytatása érdekében

2019. május 25-én (szombaton) 8:00 - 14:00 óráig
2019. május 26-án (vasárnap) 6:00 - 19:00 óráig

kormányablakunk
a választáshoz kapcsolódó egyes okmányok:
ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány pótlása,
valamint elkészült okmányok átvétele ügyekben

rendkívüli nyitvatartással működik.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Tiszaújvárosi Járási Hivatal

TISZTELT ADÓZÓ!

A 2018. évi állandó jellegű helyi iparűzési adó bevallásával kapcsolatban a következő általános informá-ciókról tájékoztatjuk:

• BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA ELŐÍRT HATÁRIDŐ

A 2018. adóévről benyújtandó állandó jellegű helyi iparűzési adó bevallásának benyújtási határideje - az eltérő üzleti éves adózók és a KATA tételes adózást választó adózók kivételével - 2019. május 31.

• ELEKTRONIKUS BEVALLÁSRA KÖTELEZETTEK KÖRE

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó - ide értve az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában szereplő EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT is – 2018. január 1-jétől elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. A hivatkozott jogszabályhelyek értelmében a gazdálkodó szervezet a 2018. évi helyi iparűzési adóbevallását az önkormányzati adóhatóság által - a 35/2008. (XII.31.) PM rendelet szerint - rendszeresített nyomtatványon, az ott biztosított elektronikus felületen köteles teljesíteni.Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó - ide értve az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában szereplő EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT is – 2018. január 1-jétől elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. A hivatkozott jogszabályhelyek értelmében a gazdálkodó szervezet a 2018. évi helyi iparűzési adóbevallását az önkormányzati adóhatóság által - a 35/2008. (XII.31.) PM rendelet szerint - rendszeresített nyomtatványon, az ott biztosított elektronikus felületen köteles teljesíteni.

• ELEKTRONIKUS BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJAI

1. 2018. évi helyi iparűzési adóbevallás elektronikus űrlap az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP vagy ELÜGY Portál) felületén /https://ohp.asp.lgov.hu/nyitolap/ alatt Tiszaújváros település kiválasztását követően érhető el. A gazdálkodó szervezet képviselője, illetve meghatalmazottja akkor jogosult ELÜGY Portálon történő iparűzési adóbevallás kitöltésére és a nyomtatvány online beküldésére, ha a beküldő a cég képviseletére jogosult személy, illetve, ha a benyújtást megelőzően az adóhatósági képviseletről szóló érvényes meghatalmazását megküldi az önkormányzati adóhatósághoz és azt rögzítik. Egyéni vállalkozó a KÜNY tárhelye (korábbi nevén: ügyfélkapuja) útján tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal. 1. 2018. évi helyi iparűzési adóbevallás elektronikus űrlap az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP vagy ELÜGY Portál) felületén /https://ohp.asp.lgov.hu/nyitolap/ alatt Tiszaújváros település kiválasztását követően érhető el. A gazdálkodó szervezet képviselője, illetve meghatalmazottja akkor jogosult ELÜGY Portálon történő iparűzési adóbevallás kitöltésére és a nyomtatvány online beküldésére, ha a beküldő a cég képviseletére jogosult személy, illetve, ha a benyújtást megelőzően az adóhatósági képviseletről szóló érvényes meghatalmazását megküldi az önkormányzati adóhatósághoz és azt rögzítik. Egyéni vállalkozó a KÜNY tárhelye (korábbi nevén: ügyfélkapuja) útján tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal. Az OHP vagy ELÜGY Portál használatára vonatkozó részletes leírás a Portálon, illetve a Polgármesteri Hivatal honlapján található. 2. 2018. évi 18HIPA elnevezésű NAV által rendszeresített nyomtatvány, mely annak kitöltési út-mutatójával együtt a NAV honlapjáról tölthető le. A bevallás az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával kitölthető, benyújtása az állami adóhatósághoz elektronikus úton történik. Az adózó meghatalmazottja akkor jogosult az állami adóhatóságon keresztül az iparűzési adóbevallás benyújtására, ha az állami hatóság hatáskörébe tartozó valamely közteherrel kapcsolatos eljárási kötelezettség teljesítéssel összefüggésben érvényes (állandó meghatalmazással) képviseleti jogosultsággal (EGYKE rendszerében nyilvántartott) rendelkezik, azaz az állami adóhatóság előtti eljárásra jogosult.

• ADÓMÉRTÉK

A helyi iparűzési adó mértéke az önkormányzat döntése alapján 2018. évben az adóalap 1,5 %-a.A helyi iparűzési adó mértéke az önkormányzat döntése alapján 2018. évben az adóalap 1,5 %-a.


• ADÓALAP-MENTESSÉG

A helyi iparűzési adóról szóló 26/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet értelmében az elmúlt évekhez hasonlóan - 2018. évben is - az az adózó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja időarányosan nem haladja meg a 2.500.000,- Ft-ot, mentesül az adó megfizetése alól. A 2.500.000,-Ft-nál magasabb vállalkozói szintű adóalap esetében a kedvezmény már nem érvényesíthető! Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a vállalkozó adókötelezettsége nem áll fenn az egész adóévben, akkor a megkezdett hónapjaik alapján időarányosan vehetik figyelembe a kedvezmény összegét! Kérjük, hogy a fenti mentességre jogosultak az adóalap összegét, de maximum 2.500.000,- Ft-ot a bevallás VII/14. számú sorában szíveskedjenek szerepeltetni!
Azon adózóknak (egyéni vállalkozóknak/vállalkozásoknak) is be kell nyújtaniuk a bevallásukat, akik önkormányzati adóalap-mentesség miatt mentesülnek az adó megfizetése alól!

• ADÓELŐLEGEK SZÁMÍTÁSA ÉS BEVALLÁSA

A bevallás VIII. számú blokkjában a 2019 szeptemberében és a 2020 márciusában esedékes adóelőlegeket is be kell vallani! 2019-ben Tiszaújvárosban a helyi iparűzési adó mértéke vá1tozatlanul 1,5%, az előlegek számításánál ugyanezzel az adómértékkel kell számolni!
A 2019. szeptember 16-ig esedékes adóelőleg általános esetben a 2018. évi teljes naptári évre számított adóalap 1,5%-ának és a 2019. március 18-ig esedékessé vált (korábban már bevallott) adóelőleg pozitív különbözete. A 2020. március 16-ig esedékes adóelőleg összege általános esetben a 2018. évi teljes naptári adóévre számított adó összegének a fele.

• BEFIZETÉSI ÉS VISSZAUTALÁSI INFORMÁCIÓK

Az adót az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11734114-15350064-03540000 számú Tiszaújváros Város Önkormányzata helyi iparűzési adó beszedési számlára átutalással kell megfizetni. Postai készpénz átutalási megbízást (sárga csekket) kizárólag kérelemre, a pénzforgalmi számlaszám nyitásra nem kötelezett egyéni vállalkozóknak biztosítunk. Kérjük, hogy az átutalási megbízásokon közleményként az önkormányzati nyilvántartási (mutató) számot vagy az adószámot szíveskedjenek feltüntetni.Az adót az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11734114-15350064-03540000 számú Tiszaújváros Város Önkormányzata helyi iparűzési adó beszedési számlára átutalással kell megfizetni. Postai készpénz átutalási megbízást (sárga csekket) kizárólag kérelemre, a pénzforgalmi számlaszám nyitásra nem kötelezett egyéni vállalkozóknak biztosítunk. Kérjük, hogy az átutalási megbízásokon közleményként az önkormányzati nyilvántartási (mutató) számot vagy az adószámot szíveskedjenek feltüntetni.Az 1000 forintot el nem érő iparűzési adót az adózónak nem kell megfizetnie, és az adóhatóság az 1000 forintot el nem érő adóvisszatérítést nem utalja ki, és nem tartja nyilván. A 2018. évi helyi iparűzési adó túlfizetés visszautalását az adóhatóság a bevallás/kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, de legkorábban az esedékesség napját (május 31.) követően teljesíti.

A bevallási nyomtatvány kitöltésével vagy a helyi iparűzési adóval kapcsolatos bármely problémájával szíveskedjen az ügyintézőhöz fordulni! Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 205. szoba, telefon: 49/548-021, 49/548-044.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal,
Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály,
Adó és Végrehajtási Csoport

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.

A fentieken túl az önkormányzat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: helyi rendelet) 9. § (1) bekezdése alapján természetbeni ellátásként a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt gyermekeken kívül a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben 2019. június 15-tól 2019. szeptember 1-ig valamennyi, azaz 54 munkanapon keresztül a Központi Étteremben (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszaszederkény városrészben élők esetében az Esély Napközi Otthonban (3580 Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe.
A szünidei gyermekétkeztetés során a déli meleg ebédet helyben lehet elfogyasztani. Amennyiben ez nem lehetséges a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte miatt, a részére biztosított étel elvitelét a szülő, más törvényes képviselő vagy a szülő, törvényes képviselő által megbízott személy számára lehetővé kell tenni.
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte esetén az étel ételhordóban történő elviteléhez kérelem benyújtása szükséges, illetve a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel csak írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2019. június 14. napjáig, ezt követően a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan benyújtható.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház ( Tiszaújváros, Bocskai u. 33., kedden és csütörtökön 9.00-13.00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (I. em. 114. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Ha a Szülő/Törvényes képviselő a gyermek számára a szünidei gyermekétkeztetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros Város Önkormányzata tájékoztatja a konyhakertet bérlő lakosságot, hogy a bérleti szerződések megkötésére és a bérleti díjak befizetésére 2019. május 10-étől - 2019. május 24-ig van lehetőség az alábbi helyen és időben. 

Helye: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya (Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. szám, II. emelet 215. szoba).
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13-16
Szerda: 8-12 és 13-18
Péntek: 8-12
A bérleti szerződés megkötéséhez személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges adategyeztetés céljából. A bérlő a területért 2.000 Ft/db bérleti díjat köteles fizetni.
Tiszaújváros Város Önkormányzata

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet 1 fő közterület-felügyelői munkakör betöltésére határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Képesítési előírás:
- A 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 30. pontjában foglaltak szerint.
Bérezés és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény és Tiszaújváros Város Önkormányzatának 9/2014. (III.28.) rendelete szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 7.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.
Az állás 2019. június 17-től tölthető be.
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
A pályázat teljes szövege megtalálható a Polgármesteri Hivatal honlapján: (www.varoshaza.tiszaujvaros.hu).

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Városközponti piac és vásárcsarnok területén a lakossági gombavizsgálat 2019. április 3-ától újból nyitvatart.

Gombavizsgálat időpontja:
• Szerda 18:00 – 20:00 óra
• Vasárnap 18:00 – 20:00 óra
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető


Content of popup