A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a 431/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 2016. január 1-jétől módosította a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezéseit. Intézményünk az étkeztetési térítési díjkedvezmények (ingyenes/kedvezményes étkezés; szociális díjkedvezmény) igénybevételével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot.
A 2019/2020-as tanítási/nevelési évre igénybe vehető normatív kedvezmény (ingyenes/kedvezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén ingyenes étkezésre jogosult a gyermek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (149.000 Ft) személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át (2019. évben 128.810 Ft).
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés esetén az ingyenes étkezés megállapítása iránt nyilatkozatot kell benyújtani.
1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
• gyámhatóság által nevelésbe vették.
2. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló:
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették, vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
Szociális díjkedvezményre jogosult az a kérelmező:
• akinek gondozásában élő gyermeke tiszaújvárosi állami fenntartású köznevelési intézményben étkezést vesz igénybe, valamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a 48.450 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az 54.150 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vonatkozó kérelmet kell kitöltenie minden olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes képviselőjének, illetve 18. életévét betöltött fiatal felnőttnek, aki:
• a 2019/2020-as nevelési/ tanítási évben étkezést igényel bölcsődében, óvodában, általános iskolában, középiskolai kollégiumban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rászorultság alapján kedvezményre nem jogosult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt -vevő tanulónak, gondviselőnek az ingyenes/kedvezményes étkezés, a szociális alapú gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény, valamint a személyi térítési díj megállapítása iránt kérelmet kell benyújtania, melyhez csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
munkanapokon: hétfő, kedd és csütörtök 8.00 – 16.00-ig, szerdán 8.00 – 17.00-ig, pénteken 8.00 – 14.00-ig
- a nyomtatvány letölthető:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ honlapjáról www.tik.tiszaujvaros.hu
Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan információ kérhető az alábbi telefonszámokon:
49/548-328, 49/548-306, 49/548-305
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása folyamatos, de amennyiben a 2019/2020-as nevelési/tanév szeptemberétől igénybe kívánja venni az ingyenes vagy kedvezményes étkezést, a kérelmet 2019. augusztus 20-áig le kell adni. A szeptember 1. után benyújtott kedvezményeket a beadást követő naptól állapítjuk meg.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása személyesen a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban (Kazinczy Ház, Kazinczy út 3. I.em. 73/1. iroda).
FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET, HOGY A TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEMÉNYT, ILLETVE A NAPI TÉRÍTÉSI DÍJAT MAXIMUM EGY TANÉVRE ÁLL MÓDUNKBAN MEGÁLLAPÍTANI. ÉTKEZÉSI IGÉNYÉT, VALAMINT KEDVEZMÉNYRE VONATKOZÓ JOGOSULTSÁGÁT MINDEN TANÉV ELEJÉN ÚJRA BE KELL NYÚJTANI. ELLENKEZŐ ESETBEN A TELJES TÉRÍTÉSI DÍJAT SZÁMÍTJUK KI.
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az intézmények alkalmazottait és a külsős étkezőket, hogy a 2019/2020. nevelési/tanítási évre vonatkozóan új étkezési kérelmet szükséges kitölteni.

• A köztisztviselők, a nyugdíjas közalkalmazottak és köztisztviselők, az önkormnyzati intézmények, az állami fenntartású köznevelési intézmények, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok dolgozói a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központba benyújtott kérelemre, az intézmény igazgatójának előzetes írásbeli engedélye alapján étkezhetnek.
• az étkeztetés az engedélyben megjelölt intézmény éttermében vehető igénybe.
Engedélyezés után a nyomtatvány leadásával lehet az étkezést megrendelni az élelmezési ügyintézőknél.
Az étkezési kérelmek formanyomtatványa
• letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu
• beszerezhető a térítési díjszedési napokon az élelmezési ügyintézőknél
• illetve a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ élelmezési csoportjánál
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/4.
H: 7.20-16.00, SZ: 8.00-17.00 és P: 7.20-14.00)

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az érintett szülőket, törvényes gondviselőket, hogy a 2019/2020. nevelési/tanítási évre vonatkozóan az eltérő táplálkozást igénylő étkezés biztosításához minden régi és új diétás étkezést igénylőnek kérelmet kell benyújtania. 

A kérelemhez érvényes szakorvosi igazolás csatolása szükséges.
A kérelem benyújtásának címe:
Kósa-Tóth Zoltán igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Helye:
Molnár Judit
Kazinczy Ház
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/2. iroda.

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot július 21-ig (vasárnapig) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), majd július 22-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952) látja el. 

A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17 8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17 - -
Remény Gyógyszertár 8-17 8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20 8-20 8-15

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Tokaji Edit a 4. sz. választókerület képviselője 2019. július 24-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2019. 09. 02- 2021. 12. 31.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Munkaköri feladatait az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épített Helyi Pedagógiai Program, valamint az óvoda éves munkaterve alapján, az óvodavezető útmutatásai szerint, önállóan és felelősséggel végzi.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus.
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Egészségügyi alkalmasság.
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 02. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 29.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (264/2019.), valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
• Bejegyzésmentes, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. (A nyilatkozat letölthető az óvoda honlapjáról)
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen lehet.
Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1 fő óvodatitkár munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2019. 09. 02- 2021. 12. 31.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Az intézménnyel kapcsolatos adminisztrációs és ügyviteli teendők ellátása.
• KIR felület kezelése.
• Gyermekekkel kapcsolatos ügyek kezelése.
• Nevelő-oktató munka segítése.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., rendelkezései, valamint a(z) végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium.
• Szakmai tapasztalat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások).
• Gyakorlott szintű levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook).
• Felhasználói szintű internetes alkalmazások.
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Egészségügyi alkalmasság.
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 02. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 29.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (264-3/2019.), valamint a munkakör megnevezését: 1 fő óvodatitkár.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
• Bejegyzés mentes, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. (A nyilatkozat letölthető az óvoda honlapjáról)
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen lehet.
Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1 fő pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű, 2019. 09. 02-től.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• A pedagógiai munka segítése.
• A gondjára bízott gyermekek testi épségének megőrzése.
• A gyermekek fejlesztésében való közreműködés az óvodapedagógus iránymutatásai szerint.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet rendelkezései az irány-adók.
Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium, pedagógiai asszisztensi szakképesítés.
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés, gyógypedagógiai asszisztensi szakképesítés.
• Pedagógiai végzettség, vagy annak megszerzésére irányuló tanulmányok folytatása.
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 02. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 29.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (264-2/2019.), valamint a munkakör megnevezését: 1 fő pedagógiai asszisztens.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
• Bejegyzésmentes, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. (A nyilatkozat letölthető az óvoda honlapjáról)
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen lehet.
Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet parkgondozó munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónap próbaidő kikötésével 1 év határozott időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség
Előnyt jelent:
- B kategóriás jogosítvány
- Gépkezelői jogosítvány 37 Kw feletti traktorra
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevelet, jogosítványmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 30.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illetve elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636
Kerékgyártó István
ügyvezető

Tiszaújváros helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladatainak ellátására

Tiszaújváros Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § rendelkezései alapján Tiszaújváros város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat ellátására pályázatot ír ki.
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma
Tiszaújváros Város Önkormányzata
3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
Telefon/fax: 06-49/548-000, 06-49/548-001
Kapcsolattartó: Baráti Zsolt, Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály városüzemeltetési munkatárs, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. II. em. 226. ajtó, telefon: 06-49/548-070.
2. Az eljárás tárgya, illetve mennyisége
Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi közösségi közlekedés ellátása Tiszaújváros város vonatkozásában közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a szükséges menetrend, jegyek és bérletek biztosítása. A személyszállítást meghatározott számú és helyű megállóhelyet tartalmazó menetrend szerint kell végezni.
3. A szerződés meghatározása: közszolgáltatási szerződés.
4. A szerződés időtartama: 10 év.
5. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2020. január 1.
6. A teljesítés helye: Tiszaújváros város közigazgatási területe.
7. Ajánlattételi határidő: 2019. szeptember 16. 9:00 óra.
8. Az ajánlatok elbírálásának időpontja: 2019. november 28. (képviselő-testületi ülés).
9. Az eredményhirdetés időpontja: Az elbírálást követő 8 napon belül.
10. Szerződéskötés tervezett időpontja: Az eredményhirdetést követő 8 napon belül.
11. Elbírálás módja: Ajánlatkérő a pályázati kiírás II/6. pontjában meghatározott bírálati szempontok alapján dönt, és az összességében legkedvezőbb ajánlatot benyújtó pályázóval köt szerződést.
12. A pályázati dokumentáció (jelen pályázati kiírás és mellékletei együttesen) beszerzésének időtartama: a felhívás első megjelenésétől az ajánlattételi határidő lejártáig.
A rendelkezésre bocsátás módja: a pályázati dokumentáció az 1. pontban meghatározott címen, hétfő-csütörtök 8-16 óra, illetve pénteken 8-12 óra között személyesen beszerezhető, illetve kérésre elektronikus úton kerül megküldésre az ajánlattevők részére. A pályázati dokumentáció ajánlatkérőtől történő beszerzése, feltétele az eljárásban való részvételnek.
13. Egyéb információk: Csak a szolgáltatás egészére lehet ajánlatot tenni. A pályázó alternatív ajánlatokat is tehet, egyértelműen jelölve az egyes ajánlatok közti különbségeket.
A pályázat nyelve: magyar.
14. A pályázók (szolgáltatók) köre: A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, vagy azok konzorciumai, melyek megfelelnek a pályázati dokumentációban foglalt feltételeknek. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.
Tiszaújváros Város Önkormányzata

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet parkgondozó munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónap próbaidő kikötésével 1 év határozott időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség
- C kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:
- Gépkezelői jogosítvány 37 Kw feletti traktorra
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevélmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok
- A Társaság gépjárműveinek vezetése
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 30.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illetve elektronikusan a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636
Kerékgyártó István
ügyvezető


Content of popup