A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő pénzügyi előadó munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozott időre szóló kinevezéssel 2021. 08. 31-ig.

Pályázati feltételek:
• mérlegképes könyvelő
• közgazdasági érettségi
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent a költségvetési szervnél szerzett tapasztalat, szakirányú főiskolai végzettség
Feladatok:
• intézményhez beérkező számlák iktatása, rögzítése
• számlák kontírozása
• adatszolgáltatási feladatok
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt, (visszaigazolás megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot
• a borítékon fel kell tüntetni az 1005-2/2020. számot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 08. 22.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 08. 25.
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros,
Bethlen Gábor u. 7.
Telefon:
Bánréviné Zán Tamara: 06-49/548-383
Stefánné Andrea: 06- 49/ 548- 308
Molnárné Tóth Anita
mb. igazgató

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy évente egyszeri alkalommal iskolakezdési támogatásban részesülhet az a gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki alap- vagy középfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át (85.500 Ft-ot), egyedülállók, gyám által nevelt gyermek esetén a 320%-át (91.200 Ft-ot), feltéve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek és az egyik törvényes képviselője a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve a gyermek és törvényes képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön élnek. A támogatás összege tanulónként 10.000 Ft. A támogatás megállapításához csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A kérelmek benyújtási határideje: 2020. augusztus 3-ától 2020. szeptember 30-ig.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (I. em. 111., 113. és 115. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hirdet 1 fő anyakönyvvezető munkatárs munkakör betöltésére.

Munkaköri feladatok:
Az anyakönyvvezetéssel és a hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
- felsőoktatásban szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. augusztus 17.
A pályázat elbírálásának határideje:
2020. szeptember 8.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
A pályázat teljes szövege megtalálható a Polgármesteri Hivatal honlapján
(www.varoshaza.tiszaujvaros.hu)

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Kiss Zoltán a 3. sz. választókerület képviselője 2020. augusztus 19-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet tájékoztatása szerint mostantól a fogászati körzeteket közvetlenül lehet hívni, így a betegeknek nem kell a túlterhelt központi telefonszámokat hívniuk. 

A fogorvosi rendelők telefonszámai:
Dr. Hajnász Beatrix: 0649/548-402
Dr. Kiss Mónika: 0649/548-403
Dr. Bazsányi György: 0649/548-404
Dr. Szabó Gabriella: 0649/548-405
Dr. Nyíri Marianna: 0649/548-406
Dr. Csörgő Szibilla: 0649/548-407
Dr. Hito Fawaz: 0649/548-450

Tiszaújváros önkormányzata pályázatot hirdet lakásszövetkezetek és társasházak részére lakóépületek energiatakarékosságot célzó és gépészeti beruházásainak, felújításainak 2020. évi támogatására.
A támogatás célja:
A támogatás célja a lakásszövetkezetek és társasházak tulajdonában lévő lakóépületek energiatakarékosságot eredményező utólagos hőszigetelési munkáinak, a lépcsőházakban és a közös használatú helyiségekben található külső nyílászárók cseréjének, valamint gépészeti beruházásoknak, felújításoknak a támogatása.
A pályázók köre:
A támogatásra pályázhat a lakásszövetkezetek és társasházak tulajdonostársainak közössége, akik a lakóépületeik homlokzati és végfal-felületeinek, tetőinek, valamint a panellapok dilatációs hézagainak utólagos hőszigetelését kívánják elvégezni, lépcsőházaik külső nyílászáróit hőszigetelt kivitelűre kívánják cserélni, illetve gépészeti felújításokat, beruházásokat kívánnak végezni.
Támogatás 2 témakörben igényelhető:
A./ Szigetelési munkálatokra és közös használatú helyiségek nyílászáróinak cseréjére:
• lakóépületek egy vagy mindkét külső végfal-felületének utólagos hőszigetelési munkáinak elvégzésére,
• a lakóépületek lépcsőházaiban a külső nyílászárók hőszigeteltre történő cseréjére,
• a lépcsőházak bejárati nyílászáróinak hőszigeteltre történő cseréjére,
• a lakóépületek közös használatú helyiségeiben található külső nyílászárók hőszigeteltre történő cseréjére,
• a paneltechnológiával épült lakóépületeknél a panellapok közötti dilatációs hézagok hőszigetelésének felújítására,
• homlokzatszigetelésre azoknál a lakóépületeknél, ahol a külső homlokzati - valamennyi lakás és közös használatú helyiség (lépcsőház, pince, egyéb) - nyílászáró cseréje 100%-ban már megtörtént, vagy olyan hőtechnikailag felújított nyílászárókkal rendelkezik, melyek igazoltan (minőségi tanúsítvánnyal) megfelelnek az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben (továbbiakban: TNM rendelet) foglaltaknak,
• lakóépületek utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes felületének (lapostető) hő- és vízszigetelésére (csak a két feladat együttes elvégzése esetén),
• lakóépületek első fűtött lakószint alatti födém alsó síkjának hőszigetelése, amennyiben az első fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel érintkezik.
B./ Gépészeti, illetve egyéb felújításokra, beruházásokra:
• felvonók felújítására, cseréjére,
• meglévő közös használatú központi fűtési berendezések és rendszerek korszerűsítésére, energiatakarékos berendezésekre való cseréjére,
• hőleadók és/vagy fűtésszabályozók korszerűsítésére, energiatakarékos berendezésekre történő cseréjére (amennyiben az az összes lakásban megvalósul),
• közös használatú hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsítésére, energiatakarékos berendezésekre történő cseréjére,
• kazánok cseréjére, felújítására,
• csőrendszerek cseréjére, felújítására (víz, szennyvíz, gáz),
• épületek közös részei világításának korszerű berendezésekre történő cseréjére,
• központi szellőzőrendszerek felújítására, korszerűsítésére, tisztítására,
• hőtágulási tartályok felújítására, cseréjére,
• csapadékvíz-elvezetési problémák kezelésére.
A szolgáltató cégek tulajdonában lévő rendszerek felújítása nem támogatható.
A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.
Mértéke:
Témakörönként külön-külön a korszerűsítés teljes bruttó (ÁFA-t is tartalmazó) költségének 1/3-a, de lakásonként maximum 20.000.- Ft.
Egy pályázati időszakban egy társasház, illetve egy szövetkezeti épület mindkét témakörben több pályázatot is benyújthat, azonban az időszak alatt nyújtott támogatás mértéke nem haladhatja meg témakörönként a lakásonkénti maximális 20.000.- Ft összeget.
Nem nyújtható támogatás azon lakásszövetkezet és társasház részére:
- amelynek 60 napot meghaladó megállapított köztartozása van.
Megkezdett beruházásra, felújításra támogatás nem igényelhető.
A pályázati kiírásról bővebb információt a a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, valamint a városi honlapon (www.tiszaujvaros.hu) kaphat.
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. november 30-ig folyamatos.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a 431/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 2016. január 1-jétől módosította a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezéseit. Intézményünk az étkeztetési térítési díjkedvezmények (ingyenes/kedvezményes étkezés; szociális díjkedvezmény) igénybevételével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot.
A 2020/2021. tanítási/nevelési évre igénybe vehető normatív kedvezmény (ingyenes/kedvezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén ingyenes étkezésre jogosult a gyermek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (161.000 Ft) személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át (2020-ban 139.185 Ft)
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés esetén az ingyenes étkezés megállapítása iránt nyilatkozatot kell benyújtani.
1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
• gyámhatóság által nevelésbe vették.
2. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló:
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették, vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
Szociális díjkedvezményre jogosult az a kérelmező:
• akinek gondozásában élő gyermeke tiszaújvárosi állami fenntartású köznevelési intézményben étkezést vesz igénybe, valamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a 62.701 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az 71.251 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vonatkozó kérelmet kell kitöltenie minden olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes képviselőjének, illetve 18. életévét betöltött fiatal felnőttnek, aki:
• a 2020/2021. nevelési/ tanítási évben étkezést igényel bölcsődében, óvodában, általános iskolában, középiskolai kollégiumban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rászorultság alapján kedvezményre nem jogosult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulónak, gondviselőnek az ingyenes/kedvezményes étkezés, a szociális alapú gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény, valamint a személyi térítési díj megállapítása iránt kérelmet kell benyújtania, melyhez csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
hétfő 8.00 – 16.00-ig, szerdán 8.00 – 17.00-ig, pénteken 8.00 – 14.00-ig
- a nyomtatvány letölthető:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ honlapjáról.
www.tik.tiszaujvaros.hu
Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan információ kérhető az alábbi telefonszámokon:
49/548-328, 49/548-306, 49/548-305
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása folyamatos, de amennyiben a 2020/2021. nevelési/tanév szeptemberétől igénybe kívánja venni az ingyenes vagy kedvezményes étkezést, a kérelmet 2020. augusztus 20-ig le kell adni, illetve a tanév alatt folyamatosan. Szeptember 1. után benyújtott kedvezményeket a beadást követő naptól állapítjuk meg.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása személyesen a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban (Kazinczy Ház, Kazinczy út 3. I.em. 73/1. iroda).
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a térítési díjkedvezményt, illetve a napi térítési díjat maximum egy tanévre áll módunkban megállapítani. Étkezési igényét, valamint kedvezményre vonatkozó jogosultságát minden tanév elején újra be kell nyújtani. Ellenkező esetben a teljes térítési díjat számítjuk ki.

A könyvtár az augusztus 20-ai hosszú hétvégén zárva tart.

NYITÁS: augusztus 25. (kedd) 10.00 óra

A Hamvas Béla Városi Könyvtár
és a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
2020. AUGUSZTUS 31-éig
SZOMBATI NAPOKON ZÁRVA TART!

A várostörténeti kiállítás a központi könyvtár épületében
AUGUSZTUS 31-ig SZOMBATON ÉS VASÁRNAP IS
NYITVA TART 11.00 – 19.00 óráig!

A tárlat augusztus 20-án 11.00 - 19.00 óráig tekinthető meg!
A belépés díjtalan.
(BEJÁRAT AZ ÜZLETSOR FELŐL!)

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az intézmények alkalmazottait és a külsős étkezőket, hogy a 2020/2021. nevelési/tanítási évre vonatkozóan új étkezési kérelmet szükséges kitölteni.
• A köztisztviselők, a nyugdíjas közalkalmazottak és köztisztviselők, az önkormányzati intézmények, az állami fenntartású köznevelési intézmények, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok dolgozói a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központba benyújtott kérelemre, az intézmény igazgatójának előzetes írásbeli engedélye alapján étkezhetnek.
• az étkeztetés az engedélyben megjelölt intézmény éttermében vehető igénybe.
Engedélyezés után a nyomtatvány leadásával lehet az étkezést megrendelni az élelmezési ügyintézőknél.
Az étkezési kérelmek formanyomtatványa
• letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu
• beszerezhető a térítési díjszedési napokon az élelmezési ügyintézőknél
• illetve a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ élelmezési csoportjánál
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/4.
H: 7.20-16.00, SZ: 8.00-17.00 és P: 7.20-14.00)

Kedves Közönségünk!

A 2020. március 21-ei Fitt-Dance Gála és a 2020. március 25-ei A Pál utcai fiúk című előadás elmaradt.
A Fitt-Dance Gála jegyei 2020. augusztus 24. (hétfő) - augusztus 31. (hétfő) között válthatók vissza.
A Pál utcai fiúk előadás jegyei a 2020. szeptember 23-ai előadásra ÉRVÉNYESEK, vagy visszaválthatók 2020. augusztus 24. (hétfő) - augusztus 31. (hétfő) között a jegypénztár nyitvatartási idejében.
A megadott határidőn túli visszaváltást nem áll módunkban teljesíteni!
Megértésüket köszönjük!
Derkovits Művelődési Központ


Content of popup