Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § alapján pályázatot hirdet a
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.) gazdasági igazgatóhelyettesi (magasabb vezető) beosztásellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év
A megbízás kezdő időpontja: 2021. október 1.
Megszűnésének időpontja: 2026. szeptember 30.
A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Felelős az intézmény által ellátandó gazdasági feladatok végrehajtásáért, az intézmény éves költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással, továbbá az intézményi vagyon használatával, védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért.
Feladata az intézményhez tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatainak irányítása, szervezése, ellenőrzése.
Pályázati feltételek:
- Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi végzettség, mérlegképes könyvelői képesítés.
- Büntetlen előélet.
- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
- A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A betöltendő közalkalmazotti munkakör a pályázó legmagasabb iskolai végzettségének és képzettségének megfelelően kerül megállapításra.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: költségvetési szervnél vagy gazdasági társaságnál szerzett legalább 5 év vezetői gyakorlat.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a vezetői pótlékra a Kjt., valamint a törvénynek a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történő végrehajtását szabályozó 77/1993. (V. 12.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.
A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:
- iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatai,
- részletes szakmai önéletrajz,
- a beosztás ellátására vonatkozó szakmai elképzelés,
- 90 napnál nem régebbi, eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány (a kérőlap V. mező B, C, D pontjának megjelölésével) a büntetlen előéletnek és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll közügyektől és foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt,
- nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek vállalásáról,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
- nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 26.
A Kormányzati Személyügyi Központ honlapján történő megjelenés időpontja: 2021. április 15.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázat Tiszaújváros Város Önkormányzata Polgármesteréhez történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a „Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ gazdasági igazgatóhelyettesi pályázata” szöveget.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálása a pályázati határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen, várhatóan 2021. szeptember 30-án lesz.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.
A magasabb vezetői beosztás a képviselő-testület döntését követően 2021. október 1. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztálya (06-49/548-031).


Content of popup