A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a 431/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 2016. január 1-jétől módosította a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezéseit. Intézményünk az étkeztetési térítési díjkedvezmények (ingyenes/kedvezményes étkezés; szociális díjkedvezmény) igénybevételével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot.
A 2021/2022. tanítási/nevelési évre igénybe vehető normatív kedvezmény (ingyenes/kedvezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén ingyenes étkezésre jogosult a gyermek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (167.400 Ft) személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át (2021-ben 144.171 Ft)
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés esetén az ingyenes étkezés megállapítása iránt nyilatkozatot kell benyújtani.
1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
• gyámhatóság által nevelésbe vették.
2. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló:
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették, vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
Szociális díjkedvezményre jogosult az a kérelmező:
• akinek gondozásában élő gyermeke tiszaújvárosi állami fenntartású köznevelési intézményben étkezést vesz igénybe, valamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a 62.701 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 71.251 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vonatkozó kérelmet kell kitöltenie minden olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes képviselőjének, illetve 18. életévét betöltött fiatal felnőttnek, aki:
• a 2021/2022. nevelési/ tanítási évben étkezést igényel bölcsődében, óvodában, általános iskolában, középiskolai kollégiumban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rászorultság alapján kedvezményre nem jogosult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulónak, gondviselőnek az ingyenes/kedvezményes étkezés, a szociális alapú gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény, valamint a személyi térítési díj megállapítása iránt kérelmet kell benyújtania, melyhez csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) hétfő 8.00-16.00-ig, szerdán 8.00-17.00-ig, pénteken 8.00- 14.00-ig
- a nyomtatvány letölthető:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ honlapjáról
www.tik.tiszaujvaros.hu
Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan információ kérhető az alábbi telefonszámokon:
49/548-328, 49/548-306, 49/548-305, 49/548-382
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása folyamatos, de amennyiben a 2021/2022. nevelési/tanév szeptemberétől igénybe kívánja venni az ingyenes vagy kedvezményes étkezést, a kérelmet 2021. augusztus 20-ig le kell adni, illetve a tanév alatt folyamatosan. A szeptember 1. után benyújtott kedvezményeket a beadást követő naptól állapítjuk meg.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása személyesen a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban (Kazinczy Ház, Kazinczy út 3. I. em. 73/3. iroda).
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a térítési díjkedvezményt, illetve napi térítési díjat, maximum egy tanévre áll módunkban megállapítani. Étkezési igényét, valamint kedvezményre vonatkozó jogosultságát minden tanév elején újra be kell nyújtani, ellenkező esetben a teljes térítési díjat számítjuk ki.

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az intézmények alkalmazottait és a külsős étkezőket, hogy a 2021/2022. nevelési/tanítási évre vonatkozóan új étkezési kérelmet szükséges kitölteni.

• A köztisztviselők, a nyugdíjas közalkalmazottak és köztisztviselők, az önkormányzati intézmények, az állami fenntartású köznevelési intézmények, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok dolgozói a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központba benyújtott kérelemre, az intézmény igazgatójának előzetes írásbeli engedélye alapján étkezhetnek.
• Az étkeztetés az engedélyben megjelölt intézmény éttermében vehető igénybe.

Engedélyezés után a nyomtatvány leadásával lehet az étkezést megrendelni az élelmezési ügyintézőknél.
Az étkezési kérelmek formanyomtatványa:
• letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu honlapról,
• beszerezhető a térítési díjszedési napokon az élelmezési ügyintézőknél,
• illetve a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ élelmezési csoportjánál.
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/4.
H: 7.20-16.00, SZ: 8.00-17.00 és P: 7.20-14.00)

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az érintett szülőket, törvényes gondviselőket, hogy a 2021/2022. nevelési/tanítási évre vonatkozóan az eltérő táplálkozást igénylő étkezés biztosításához minden régi és új diétás étkezést igénylőnek kérelmet kell benyújtania.
A kérelemhez érvényes szakorvosi igazolás csatolása szükséges.
A kérelem benyújtásának címe:
Molnárné Tóth Anita igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Helye:
Szabó Anna
Kazinczy Ház
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/2. iroda

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő intézményi takarító munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.

Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
Feladatok:
• Irodák, folyosók, mellékhelyiségek takarítása.
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
A munkaidő heti 40 óra, osztott műszakban.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot
• a borítékon fel kell tüntetni az 1033-6/2021. számot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021.08.14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021.08.16.
Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: Stefánné Andrea: 06-49/548-308
Bánréviné Zán Tamara: 06-49/548-383
Molnárné Tóth Anita
igazgató

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben augusztus 31-ig valamennyi, azaz 54 munkanapon keresztül a Központi Étteremben (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszaszederkény városrészben élők esetében az „Esély” Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe helyben történő elfogyasztással.

A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető, és a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan benyújtható.
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Ha a Szülő/Törvényes képviselő a gyermek számára a szünidei gyermekétkezetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy évente egyszeri alkalommal iskolakezdési támogatásban részesülhet az a gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki alap- vagy középfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át (85.500 Ft-ot), egyedülállók, gyám által nevelt gyermek esetén a 320%-át (91.200 Ft-ot), feltéve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek és az egyik törvényes képviselője a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve a gyermek és törvényes képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön él. A támogatás összege tanulónként 10.000 Ft.
A támogatás megállapításához csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A formanyomtatvány beszerezhető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
(3580 Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2021. augusztus 9-től 2021. szeptember 30-ig.
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási határidő betartására.
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban személyesen, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. augusztus 11-én (szerda) 10,00 órától ülést tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyiség.
Farkas Sándor elnök

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.) gazdasági igazgató-helyettesi beosztás ellátására.
A megbízás kezdő időpontja:
2021. október 1.
Megszűnésének időpontja:
2026. szeptember 30.
Pályázati feltételek:
- Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi végzettség, mérlegképes könyvelői képesítés.
- Büntetlen előélet.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 26.
A pályázat teljes szövege megtalálható a Polgármesteri Hivatal honlapján (www.varoshaza.tiszaujvaros.hu)

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:
angol-idegen nyelv szakos tanár
A jogviszony határozott idejű munkaviszony, teljes munkaidőben.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
Tiszaújváros, Rózsa út 12.
A munkakör keretében ellátandó feladatok:
Nevelés-oktatás, a munkakörre a jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően.
A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak. A munkaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik.
Pályázati feltételek:
- a jogszabályban előírt szakképesítés
- büntetlen előélet
- teljes cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok
- szakmai önéletrajz
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- plébánosi ajánlás
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. szeptember 1.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koscsó Mónika intézményvezető vagy Baráthné Éliás Tünde gazdasági vezető nyújt, a 49/542-204-es telefonszámon és a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton: Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12.
- Elektronikusan: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot hirdet 1 fő takarítónő munkakör betöltésére határozatlan időtartamra szóló munkaviszonnyal.

Pályázati feltételek:
• általános iskola 8 osztály
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent a hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
A pályázathoz csatolnia kell:
• szakmai önéletrajzot
• bizonyítványmásolatokat
• erkölcsi bizonyítványt
Feladatok:
• A kijelölt takarítási terület napi takarítása, tisztán tartása, fertőtlenítése.
A pályázat benyújtásának módja:
• Elektronikus úton a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám alatti címen
A pályázat benyújtásának határideje 2021. augusztus 16.


Content of popup