A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 06-80/200-839-es zöld szám határozatlan ideig szünetel.

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beíratások az alábbi időpontokban lesznek:
2020. április 23. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között,
2020. április 24. (péntek) 8.00-19.00 óra között.
A beíratás helyszíne: Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.
A tanköteles korú gyermeket, aki 2020. augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a választott iskola 2020. első évfolyamára beíratni.
Az általános iskola körzeteibe tartozó utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:
Település: TISZAÚJVÁROS
1.TISZAÚJVÁROSI HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
HUNYADI MÁTYÁS ISKOLA ( Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.)
Alkotmány köz, Árpád út, Bolyai köz, Jedlik Ányos út, Mátyás király út, Szent István út 1-11., Szent István út 2-8., Verebély L. út, Bláthy O. út, Bánki D. út, Tiszavirág út, Vasútállomás, Ady E. utca, Arany J. utca, Gát utca, Hunyadi utca, Kossuth L. utca, Lorántffy tér, Irinyi J. út, Kazinczy F. út, Bajcsy- Zsilinszky út, Barcsay tér, Örösi út 2-32., Bethlen G. út 1-15., Bethlen G. út 10-32., Gátőrház, Lévay J. út 2-58., Szemere B. út, Szederkényi út 1-15., Szederkényi út 17-31., Tompa M. út, Tóth Árpád út, Vörösmarty M. út, Petőfi S. utca, Rákóczi utca páros oldal, Bartók B. út, Munkácsy M. út (28-48 kivételével), Széchenyi I. út, Lorántffy út, Liszt F. út, Teleki B. út, Árkád sor.
Markovicsné Szabó Enikő Gál János
intézményvezető-helyettes mb. tankerületi igazgató

Felhívjuk a Kedves Szülők, Gondviselők figyelmét arra, hogy 2015. szeptember 1-jétől az óvodakötelezettség megkezdődik abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek betölti a harmadik életévét.
Fentiek szerint, a 2020/2021. nevelési évben óvodakötelesek azok a gyermekek, akik:
2017. 01.01. – 2017. 08.31. között születtek (3 éves óvodakötelesek)
2016. 01.01. – 2016. 12.31. között születtek (4 éves óvodakötelesek)
2015. 01.01. – 2015. 12.31. között születtek (5 éves óvodakötelesek)
2014. 09.01. – 2014. 12.31. között születtek (6 éves óvodakötelesek).
A szabad férőhelyek függvényében előfelvételt nyerhetnek azok a gyermekek, akik harmadik életévüket 2020. december 31. napjáig töltik be.
A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján történik.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodába a 2020/2021. nevelési évre történő felvételre vonatkozó kérelmek beadása az intézmény székhelyén,
a Szivárvány óvodában (Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
2020. április 22. és 23. napján történik.
Az óvodában 8.00 órától 17.00 óráig fogadják a beiratkozókat.
A szülő az óvodaköteles gyermekét a közleményben meghatározott időpontban köteles beíratni, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alóli felmentését kérni.
A felmentést, a szülő - a tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, az illetékes Járási Hivatal jogosult engedélyezni.
A beiratkozási kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2017. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
A már óvodába járó gyermekeket nem kell újból beíratni!
Mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól annak az óvodaköteles gyermeknek a gondviselője, amely gyermek bölcsődében marad és ellátását a bölcsőde, mini bölcsőde vezetője, illetve a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde fenntartója az Oktatási Hivatal felé lejelentette.
Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a beiratkozás utolsó határnapját, követő 15 napon belül a szülő írásban köteles értesíteni az Oktatási Hivatalt. A bejelentési kötelezettséget az Oktatási Hivatal honlapján (www. oktatas.hu) elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével szükséges teljesíteni.
Az óvodába történő jelentkezés „Óvodai felvételi kérelem” nyomtatványon történik, amelyet az óvodákban lehet beszerezni. Mindhárom korosztályra (kis-, középső és nagycsoport) beadható a kérelem.
Az intézmény felvételi körzete: Tiszaújváros közigazgatási területe.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetében ellátja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű mozgásszervi, érzékszervi (enyhe fokban hallássérült, gyengén látó), vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek nevelésével-oktatásával kapcsolatos szakmai feladatokat.
Az óvoda azt a gyermeket köteles felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, társadalombiztosítási azonosító jelét. (Amennyiben indokolt, a gyermek sajátos nevelési igényéről, illetve beilleszkedési - tanulási - magatartási zavarának megállapításáról szóló szakértői/szakvéleményét.)
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről 2020. május 25-ig írásban értesíti a szülőket. A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a szülő Tiszaújváros Város Jegyzőjének címzett, de az óvoda vezetőjének átadott jogorvoslati kérelmet nyújthat be.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére határozott időre szóló kinevezéssel.
Határozott idő vége: 2022. 05. 31.
Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnázium, mérlegképes könyvelő
• költségvetési szervnél szerzett pénzügyi és költségvetési szakmai tapasztalat
• legalább 3 év szakmai tapasztalat
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (visszaigazolás megléte)
• magyar állampolgárság, egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• felsőfokú képesítés, felsőoktatásban szerzett gazdasági végzettség
• költségvetési szervnél szerzett pénzügyi és költségvetési 5 év feletti szakmai tapasztalat
• CT-EcoSTAT Költségvetési Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer felhasználói szintű ismerete
Feladatok:
• Intézmények közötti tárgyi eszközmozgás dokumentálása, figyelése.
• Tárgyi eszköz- és készletállomány kezelése.
• Főkönyvi kontírozás, könyvelés.
• Analitikus nyilvántartások vezetése.
• Beszámolók, jelentések, adatszolgáltatások készítése.
• Kontrolling feladatokban való közreműködés.
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• kitöltött adatkezelési hozzájáruló-nyilatkozat
• a borítékon fel kell tüntetni az 1005 /2020. számot
• A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 04. 01.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 04. 02
Az állás betölthető: az álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: Stefánné Andrea: 06-49/548-308 vagy Bánréviné Zán Tamara: 06-49/548-383
Kósa-Tóth Zoltán igazgató

ÉRTESÍTI A SZÜLŐKET hogy 2015. szeptember 1-jétől az óvodakötelezettség megkezdődik abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek betölti a harmadik életévét.
Fentiek szerint, a 2020/2021. nevelési évben óvodakötelesek azok a gyermekek, akik:
2017. 01.01. – 2017. 08.31. között születtek (3 éves óvodakötelesek)
2016. 01.01. – 2016. 12.31. között születtek (4 éves óvodakötelesek)
2015. 01.01. – 2015. 12.31. között születtek (5 éves óvodakötelesek)
2014. 09.01. – 2014. 12.31. között születtek (6 éves óvodakötelesek).
A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján történik.
Az egyházi fenntartású intézménybe való jelentkezés körzethatártól független.
Az óvodába történő jelentkezés az „Óvodai felvételi kérelem” elnevezésű nyomtatványon történik, melyet a Tiszaújvárosi Református Óvodában lehet beszerezni.
A beiratkozási kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2017. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
A már óvodába járó gyermekeket nem kell újból beíratni!
Óvodánkba nagy szeretettel hívjuk azokat a családokat, akik elfogadják református értékeinket ,nevelési elképzeléseinket és ezen értékek mentén szeretnék neveltetni gyermeküket
A felvételi kérelem beadása:
2020. április 22. és 23. napján történik a Tiszaújvárosi Református Óvodában (Tiszaújváros, Irinyi János út 4.). Reggel 800-tól délután 1700-ig fogadjuk a beiratkozókat.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
szülő/gondviselő: személyi igazolványát, lakcímkártyáját
gyermek keresztlevelét, lakcím kártyáját,
születési anyakönyvi kivonatát, TAJ- kártyáját.
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről 2020. május 25-ig írásban értesíti a szülőket. A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a szülő az óvoda fenntartójának címzett, de az óvoda vezetőjének átadott jogorvoslati kérelmet nyújthat be.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben gondoskodjanak a gyermekük beíratásáról.
Szeretettel várjuk jelentkezését!
Tiszaújvárosi Református Egyházközség

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a tiszaújvárosi Tisza úti piac és vásár a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel határozatlan ideig zárva tart.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető


Content of popup