thumb kr ules 1Bérfejlesztés, szociális gondoskodás, biztonságos, takarékos gazdálkodás - ezek Tiszaújváros 2020. évi költségvetésének „hívószavai”. A büdzsét első olvasatban február 13-án tárgyalta a képviselő-testület.

A költségvetés alapvetően az igazságosságra és a szolidaritásra épül, ezáltal a társadalom egyes rétegeit érintő hátrányok és különbségek mérsékelhetőek, csökkenthetőek. Mivel a költségvetés közpénzek felhasználásáról és hasznosulásáról szól, ezért végrehajtása során kiemelt figyelmet kell fordítani a transzparens és tisztességes gazdálkodásra, melynek elsődleges cél-ja, hogy a közösség pénzei a közjót, a tiszaújvárosi lakosság érdekeit szolgálják - áll az előterjesztés bevezetőjében.
Kiemelten fontos eleme a 2020. évi költségvetésnek az önkormányzati bérfejlesztés, amely stratégiai lépése egy hosszú távú befektetésnek a helyi humánerőforrásba. A munkabérek emelésénél alapvető szempont az igazságosság, valamint a teljesítmény és az elvégzett munka elismerése, ezzel kifejezve azt, hogy a jövőben is számítanak a dolgozók munkájára. (Lásd Önkormányzati bérintézkedések című írásunkat!)
A költségvetés összeállításánál nagy hangsúlyt kapott a szociális ellátórendszer elért vívmányainak megőrzése, és a jelenlegi társadalmi, gazdasági viszonyokhoz történő igazítása. A cél az, hogy hathatós segítséget nyújtson az önkormányzat a rászoruló családoknak, az egyedül élő időseknek, mindemellett a fiatalok letelepedési szándékát, lakáshoz jutását is támogassa az aktuális lakáspiaci helyzetnek megfelelően.
thumb kr ules 2A város biztonságos működtetése érdekében lényeges, hogy megfelelő pénzügyi tartalék képződjön és átgondolt, takarékos gazdálkodás folyjon az év során, így a következő esztendők kihívásai elé is nyugodtabban, bizakodva tekinthet a város.
Az előző évhez hasonlóan idén is olyan kiadási tételek jelennek meg a költségvetésben, ame-lyek jelentősen befolyásolják a lehetőségeket. Bevételt csökkentő tételek az egyes támogatások elvonása, kiadást növelő tételek a szolidaritási hozzájárulás, a minimálbér, garantált bér-minimum emelése, melyekhez nincs központi forrás.
2020-ban a települési önkormányzatok működésének különböző támogatása jogcímeken az önkormányzatot 319.753.195 Ft állami támogatás illetné meg, de a magas adóerő-képesség okán ezt nem folyósítják. Ezen túl az önkormányzatot szolidaritási hozzájárulás címén további 1.385.704.827 Ft befizetési kötelezettség is terheli. Az állami elvonások miatt tehát 1.705.458.022 Ft-tal csökkennek a város érdekében felhasználható források.
A költségvetési bevételek tervezett előirányzata 7.619.622.656 Ft, melyet az előző évi maradvány 1.423.635.905 Ft-tal, a hosszú lejáratú fejlesztési hitel 462.194.000 Ft-tal, az állampa-pírok visszaváltása 899.950.000 Ft-tal egészít ki. Így a bevételek főösszege 10.405.402.561 Ft.
A költségvetési kiadások tervezett előirányzata 10.375.228.295 Ft - ebből a működési költségvetés kiadásai 8.746.019.606 Ft, a felhalmozási költségvetésé 1.629.208.689 Ft -, az államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 30.174.266 Ft, így a kiadások főösszege 10.405.402.561 Ft.
A bevételek és a kiadások főösszegének egyezősége ellenére a költségvetési hiány (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) 2.755.605.639 Ft.
A középületek, közterületek állagának megőrzésére, műszaki színvonalának emelésére, beruházásokra, felhalmozási célú támogatásokra több mint 1,6 milliárd Ft áll a költségvetésben rendelkezésre.
Tiszaújváros önkormányzata mindig kiemelt figyelmet fordított a lakosság jó színvonalú, biztonságos szociális ellátására. Így lesz ez 2020-ban is.
A februári ülésen módosul az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló rendelet. Emelkedik mind a visszatérítendő támogatás, mind a vissza nem térítendő támogatás maximális összege, és módosul a jogosultsági értékhatár. Az önkormányzat vizsgálja a szociális ellátórendszer valamennyi elemét, így a márciusi képviselő-testületi ülésen a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet is módosul.
A kötelező ellátásokon túl az önkormányzat továbbra is 16 önként vállalt támogatással igyekszik segíteni a szociálisan rászorult, a gyermeket nevelő családok, az időskorúak, az egészségügyi problémákkal küzdő, illetve a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek és családjaik megélhetését. Rászorultság és szükségelvű szociálpolitikai rend-szer működtetésére törekszik az önkormányzat, az a cél, hogy az ellátások és támogatások a lehetőségekhez mérten leginkább biztosítsák a szociális védőhálót a településen élők számára.
A költségvetési javaslat mindemellett 1.006.289.259 Ft általános- és céltartalékot tartalmaz.
Dr. Fülöp György polgármester tisztességesnek, jónak, támogathatónak nevezte a költségvetési javaslatot, amely valamennyi társadalmi rétegnek nyújt szolgáltatásokat és biztosítja azt, hogy a város töretlenül tudjon fejlődni.
Steinerné Vasvári Éva a Fidesz-KDNP és Városért Egyesület frakcióvezetője üdvözölte, hogy néhány javaslatuk beépült a tervezetbe, de csalódott volt, mert ezek kis tételek - ahogy fogalmazott, üveggyöngyök az indiánoknak -, a nagyobb tételek kimaradtak. Nehezményezte továbbá, hogy az állami elvonások lépten-nyomon visszaköszönnek az előterjesztésben, de arról egyszer sincs szó, hogy az iskolák államosításával milyen anyagi terhektől szabadult meg a város.
A napirendi pontot három órán át tárgyalták a képviselők, különösen Csikász Gábor tett fel sok kérdést, s mondott véleményt több alkalommal is konkrét ügyekkel kapcsolatban. Ennek oka - mint mondotta -, hogy a költségvetést megalapozó számításokat, indoklásokat tartalmazó tervezési lapokat nem mellékelték az előterjesztéséhez, így nem látták, mi van az egyes számok mögött. (A tervlapokat terjedelmi okból nem mellékelték, de a hivatalban munkaidőben megtekinthetők voltak.)
A költségvetésről - sok-sok pontból álló határozat formájában - február 27-én lesz végszavazás.
Ferenczi László

thumb kr ules 3Prioritások, feladatok
• Az önkormányzati szférában a szakképzett munkaerő megtartása, megbecsülése úgy, hogy az alkalmazottak juttatásai emelkedjenek, az utóbbi években nyújtott külön juttatások megmaradjanak.
• Meg kell tartani, illetve meg kell erősíteni azon támogatási formákat, amelyekkel elősegíthető a fiatalok Tiszaújvárosban való maradása, illetve a fiatalok Tiszaújvárosba történő vonzása, az itteni családalapítás, valamint az itt élők megélhetése.
• A takarékos és ésszerű gazdálkodás folytatása.
• Folytatni szükséges a távhőszolgáltatás rekonstrukcióját.
• Az önkormányzat tulajdonában lévő épített környezet karbantartása, amikor a lehetőségek biztosítottak felújítása, fejlesztése.
• Olyan európai uniós források megszerzése, amelyek a város építését, komfortosabbá tételét szolgálják, de fenntartható módon, illetve a már elnyert forrásokból megvalósuló beruházások, felújítások lebonyolítása.
• Fokozott városmarketing tevékenységgel, tudatosan megtervezett városarculattal a város még ismertebbé, még szerethetőbbé tétele, ugyanakkor a helyben élő városlakóknak azonosulási felület biztosítása, hogy tovább erősödjön a lokálpatrióta szemlélet.
• Folytatni kell a „Látható Tiszaújváros”, a „Zöldülő Tiszaújváros”, a „Tiszaújváros visszavár”, a „Biztonságos Tiszaújváros”, a „Virtuális/Digitális Tiszaújváros”, a „Tiszaújváros babát vár” programokat, melyek elemei a költségvetésben megtalálhatóak.

 

Önkormányzati bérintézkedések

A minimálbér és garantált bérminimum jelentős emelése, illetve a különböző ágazatok különböző mértékű bérpolitikai intézkedései továbbra is bérfeszültséget okoznak az eltérő végzettségű, továbbá az azonos munkakörben foglalkoztatott munkavállalók körében. E bérfeszültségek csökkentése érdekében 2020-ban az önkormányzati intézmények dolgozóinak bérét az alábbi szempontok figyelembe vételével emelik.
1. A főiskolai, egyetemi végzettséget és szakképzettséget igénylő munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók garantált illetményét legalább 227.000 Ft-ra egészítik ki.
2. 2019. december 31-éhez viszonyítva minden dolgozónak alanyi jogon legalább 6%-kal, a TIK alkalmazottai esetében legalább 8%-kal emelkednek a bérek, vagyis aki a jogszabályok által meghatározott emelésekből (pl.: minimálbéremelés) nem részesült ilyen mértékű emelésben, annak az önkormányzat egészíti ki bruttó bérét erre a szintre.
3. A bérfeszültségek enyhítése érdekében az intézményvezetők egy meghatározott bérkeretből további bérkorrekciót hajthatnak végre a polgármester utólagos tájékoztatásával.
4. Az intézményvezetők, a vezetők általános helyettesei, vezető-helyettesek, vezető beosztású dolgozók bére egységesen 10%-kal emelkedik, amennyiben a jogszabályok által biztosított emelések nem érik el ezt a szintet.
A képviselő-testület az intézmények és a saját tulajdonú gazdasági társaságok dolgozóinak cafetéria keretösszegét bruttó 200.000 Ft-ban határozta meg.
Az illetmények bankszámlára utalásának költségéhez való hozzájárulás mértéke bruttó 12.000 Ft/fő/év.

thumb kr tuz 1Ha egy tömegrendezvényen tűz üt ki, kitör a pánik, mindenki menekül, amerre és ahogy tud. Ilyen esetekre is felkészül a katasztrófavédelem, a tűzoltóknak több gyakorlata is van évente. Mentettek már embereket tűzből, hárítottak már el vegyi katasztrófát, legutóbb a Derkovits Művelődési Központban fellángolt tüzet fékezték meg. Mindez persze csak egy védelmi gyakorlat volt.

Sérülteket kerestek a sötétben. Hatalmas füst és rossz látási viszonyok között 400 embert kellett kimenekíteni a színházteremből. Egy másik egység a színpadon oltotta a tűzet, gázálarcban törtek előre fecskendőikkel, hogy megfékezzék a lángokat. Tragédiába is torkollhat egy tömegrendezvény, ha tűz üt ki, ilyen helyzetekre is készül minden évben a tűzoltóság.
- A színpadon egy kellékgyertya begyújtotta a kellékeket, illetve annak környezetét, ezt a feltételezett tüzet oltották el kollégáink - nyilatkozta lapunknak Németh Viktor, a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltóparancsnoka. - Pánikkezelés, emberéletek mentése, tűzoltás, párhuzamosan zajlik a feladatok végrehajtása. Az életmentés a legfontosabb, hiszen minden esetben arra kell törekedni, hogy az emberi élet ne sérüljön egy éles helyzetben, gondolok itt a civil lakosság és a kollégáink életére is. Jelenleg kint az épület előtt az oltás előkészítése zajlik, bent pedig a civil lakosság mentése van folyamatban. Mivel ez egy gyakorlat, egy kicsit lassabban történik minden, mint élesben, mert olyan szakmai fogásokat gyakorolnak be ilyenkor a tűzoltók, amik igazából résztevékenységek, ezt most „felfűzik”, hiszen egy komplex gyakorlat során lehet ezt megtapasztalni.
thumb kr tuz 2A katasztrófavédelem öt autóval, több ezer liter vízzel teli tartályokkal érkezett a helyszínre.
- Nincs az a tűz, amit ennyi vízzel ne lehetne eloltani - magyarázza megnyugtatóan kérdésemre Macz János, a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltségvezetője.
Tűzoltók futnak, cikáznak az épület körül és bent mindenütt. Kint a tömlőket szerelik, bent már életet mentenek.
- Élesben még szerencsére nem szembesültünk ilyen eseménnyel. - mondja Macz János. - Ez az objektum nagyon szerteágazó, nagyon sok feladat jelenhet meg, hiszen van tükrös terem, színpad, hatalmas nézőtér és az sem kizárt, hogy egyszerre több helyiségben van sok ember, emellett még a kiszolgáló személyzet is elhelyezkedik valahol, a világosító részben, az irodákban. A riasztásoknál fokozatokat határoznak meg. Egy ilyen esemény egy ötös, kiemelt riasztási fokozatot jelenthet, ami azt jelenti, hogy több egységet, magasból mentőt vezényelnek a helyszínre a megye szerei közül, hiszen csak így lehetne megoldani a feladatot. Ez persze nem azt jelenti, hogy a tűzoltásra kellene bevetni ezeket az egységeket, hanem a létszám kezelésére kellene használni.
Az elmúlt hetekben többször is tűzoltóautók sorakoztak a Derkovits körül. A járókelők találgatták, mi történhetett, néhányan megálltak bámészkodni, élőben kísérték figyelemmel a vészhelyzet elhárítását.
- Ez nem az első gyakorlatunk volt a művelődési központban. Rendszeresen visszatérő feladatunk, hiszen itt nagy létszámot kell kezelni, ha az esemény úgy kívánja. A feladatainkat, gyakorlatainkat ismételni kell, hiszen a tudás megkopik, ezért mindig szinten kell tartani, mindig fel kell újítani. Az állományunk cserélődik, nagyon sok fiatal van, a régiek nyugdíjba mentek, elmentek, úgyhogy a fiatalokat is trenírozni kell, ezek pedig nagyon jó alkalmak erre. Egy tömegrendezvénynél az a nagy feladat, hogy nagy tömeggel, sok emberrel kell számolni, és valójában a pánik az, ami kezelhetetlen, vagy legalábbis nehezen kezelhető. Amikor az ember élesben egy ilyen szituációba kerül, igazából akkor derül ki, hogyan reagál az eseményre. Az embereket nem lehet arra felkészíteni, hogyha bajba kerülnek, hogy reagáljanak. Lehet tanácsokat adni, de ott és akkor dől el minden, abban a vészhelyzetben, abban a szituációban, hogy hogyan tudja kezelni, és ha ő nem megfelelően reagál egy adott eseményre, a tűzoltóknak - amellett, hogy feladatot is kell végrehajtani -, az ő pánikjukat és az ő kiszámíthatatlan reakciójukat is valamilyen formában kezelni kell - mondta Macz János.
berta

thumb kr lehmannA Mediaworks kiadóhoz tartozó Észak-Magyarország megyei napilap, és a Borsod Online február 13-án, csütörtökön székházában tartotta meg a „Borsod-Abaúj-Zemplén megye Év sportolója” díjátadó ünnepséget.

A kiadó felkérésére immáron tizenhetedik alkalommal választották meg a megyében sporttal foglalkozó újságírók az előző esztendő legjobb sportolóit, edzőit, csapatait. Idén is tíz szakember adta le voksát.
Tiszaújvárosból négy kategóriában öt sportember és egy csapat volt érdekelt.
thumb kr giadaAz utánpótlás leány kategóriát Bragato Giada, a Tiszaújvárosi KKSE kenusa nyerte 31 ponttal. (Az 5. helyen végzett C-1 500 méteren a szegedi felnőtt olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon. A Pitestiben rendezett U23-as kajak-kenu világbajnokságon női C1 500 méteren ezüstérmes, míg C-2-ben a Kisbán Zsófia, Bragato Giada páros harmadikként ért célba.) E kategóriában a TKKSE másik üdvöskéje, Máró Anna 5. lett a szavazáson 8 ponttal.
- 2019 túlszárnyalta az elvárásaimat - nyilatkozta Giada. - Három világbajnokságon vettem részt, ott voltam az U23-as vb-n Pitestiben, a szegedi felnőtt vb-én, majd a maraton világbajnokságon Kínában. Mindegyikre kvalifikálni kellett, szinte nem is volt az események között pihenő, talán ezért is nem sikerült már annyira jól a harmadik, a kínai verseny. Örülök, hogy elindulhattam pályafutásom első felnőtt egyes vb-jén Szegeden, nagyon büszke vagyok az 5. helyre, a szakemberek szerint ez kiváló belépő volt a felnőtt mezőnybe. Köszönöm a zsűrinek a szavazatokat, a győzelmet! Köszönöm mindenkinek a támogatást, különösen edzőmnek, Krucsay Józsefnek, a TKKSE-nek, a városnak, az iskolámnak, páromnak, a családomnak. És nagymamámnak a finom ételeket!
Az utánpótlás fiú kategóriában is tiszaújvárosi, a TTK triatlonosa, Lehmann Csongor végzett az élen, 44 ponttal. (A Lausanne-ban megrendezett U23-as triatlon világbajnokságon ezüstérmet nyert.)
- Tavaly léptem fel a juniorból az U23-as korosztályba, és azok után, hogy 2018-ban junior világbajnoki címet szereztem, nagyon kíváncsi voltam arra, hogy eggyel feljebb mire leszek képes - mondta Csongor. - Az év elején sokat dolgoztam, és az U23-as korosztályban is sikerült a világbajnokságon dobogóra állnom. Tudtommal nem nagyon volt példa arra, hogy valaki a juniorból felkerülve az első évben az U23-ban is érmet szerez. A vb-n minden összejött, és annak is örülök, Tiszaújvárosban a felnőtt világkupa versenyen is viszonylag jól szerepeltem, csak néhány másodperc választott el attól, hogy igazán jó eredményt érjek el. Akkor nagyon vitt a szívem, lehet, hogy egy picit hamarabb kezdtem hajrázni, mint kellett volna, de a felnőtt mezőny más, itt még tapasztalatot kell, hogy szerezzek. Az idei célokat is kitűztük, az U23-as korosztályban az Eb-n és vb-n állok rajthoz, ezek a versenyeken szeretnék érmet szerezni, valamint a felnőtt férfi versenyeken szeretnék fejlődni.
Az utánpótlás csapatok versengésében a Tiszaújvárosi Triatlon Klub leány UP2-es csapata 24 pontot kapva második lett. (Magyar bajnoki cím a klubcsapat országos bajnokságon.)
Az edzők kategóriájában a TKKSE két mestere, Bethlenfalvi István és Krucsay József volt a legjobbak között, előbbi a 6., utóbbi a 7-8. helyre futott be.
f.l.

Akinek még nincs ügyfélkapuja, és nem is szeretne a digitalizáció útjára lépni és ügyfélkaput nyitni, az idén is kérheti a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) szja-bevallási tervezetének postázását. Ehhez nem kell mást tennie, mint az adóazonosító jelét és a születési dátumát tartalmazó kérelmet SMS-ben vagy egyéb módon eljuttatni a NAV-hoz március 16-áig.

A NAV idén is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti azok szja-bevallási tervezetét, akikről munkáltatói, kifizetői adattal rendelkezik: legyen munkavállaló, őstermelő, áfa fizetésére kötelezett magánszemély vagy egyéni vállalkozó. Az elkészített tervezeteket a NAV március 15-étől elektronikus formában, KAÜ azonosítás (ügyfélkapu, e-személyi igazolvány, telefonos azonosítás) utáni belépést követően elérhetővé teszi. Akinek nincs ügyfélkapuja, az adóbevallási tervezetének postázását március 16-án éjfélig kérheti. Az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen április 30-áig küldi el postán az igénylőknek.
Kérelmet benyújtani az alábbiak szerint lehetséges:
• SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon (ebben a formában:SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn),
• a NAV honlapján elérhető űrlapon,
• levélben vagy formanyomtatványon (BEVTERVK),
• telefonon a 1819-es hívószámon, vagy a 06-80/20 21 22-es telefonszámon (előzetes regisztrációt igényel)
• személyesen az ügyfélszolgálatokon.
Aki lecsúszik a március 16-ai határidőről, május 20-áig személyesen, a NAV ügyfélszolgálatain kérheti adóbevallási tervezetének nyomtatását. Az adózók bármikor nyithatnak ügyfélkaput, mellyel adóbevallási tervezetüket a www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhető eSZJA portálon (március 15-étől) megtekinthetik, és szükség esetén módosíthatják.
Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, a korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni egészen május 20-ig.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal


Content of popup