kronika

thumb kr ulesAz önkormányzat 2019. évi költségvetéséről tárgyalt első olvasatban a képviselő-testület február 14-én. A mintegy 11 milliárd forint főösszegű büdzsé magasabb a tavalyi eredeti előirányzatnál, de az állami elvonások miatt a pénzügyi egyensúly csak a korábbi évek megtakarításainak részleges felhasználásával érhető el. A költségvetésről február 28-án lesz végszavazás.
Az előző évhez hasonlóan 2019-ben is olyan kiadási tételek jelennek meg a költségvetésben, amelyek jelentősen befolyásolják a lehetőségeket. Bevételt csökkentő tételek az egyes támogatások elvonása, kiadást növelő tételek a szolidaritási hozzájárulás, minimálbér, garantált bérminimum emelés, melyekhez központi forrásban nem részesül az önkormányzat.
A kiadások jelentős tétele a szolidaritási hozzájárulás. Számos feladat, fejlesztési elképzelés megvalósításában gondolkodik a városvezetés, azonban a fenti okok miatt ezek végrehajtása csak a pénzügyi lehetőségekhez mérten, tudatos, fegyelmezett szemlélet mellett ütemezetten történhet. Az elfogadott gazdasági programmal összhangban, a városvezetés legfontosabb célja, hogy Tiszaújváros továbbra is élhető, fenntartható és versenyképes város legyen, kiemelten fontos az önkormányzat pénzügyi stabilitásának megőrzése. Elengedhetetlen, hogy minden forint elköltése ellenőrzötten, törvényesen és etikusan történjen. Fontos a nyugalom, a biztonság, a társadalmi béke megőrzése. A tisztességes és becsületes irányvonalakról nem szabad letérni.

Fő források, kiadások

A költségvetési bevételek tervezett előirányzata 7.758.522.950 Ft, melyet az előző évi maradvány 1.016.770.300 Ft-tal, hosszú lejáratú hitel felvétele 462.194.000 Ft-tal, az állampapírok visszaváltása 1.899.950.000 Ft-tal egészít ki. Így a bevételek főösszege 11.137.437.250 Ft.
A költségvetési kiadások tervezett előirányzata 10.117.199.346 Ft - ebből a működési költségvetés kiadásai 8.201.744.660 Ft, a felhalmozási költségvetés kiadásai 1.915.454.686 Ft.
A forrásokat az óvatosság elve alapján vették számba, de a költségvetés bevételi oldala biztosítja a közszolgáltatások, szolgáltatások megszokott színvonalú ellátását.
A középületek, közterületek állagának megőrzésére, műszaki színvonalának emelésére, beruházásokra, felhalmozási célú támogatásokra több mint 1,9 milliárd Ft áll a költségvetésben rendelkezésre.
Folytatódik a játszótér-felújítási program a Munkácsy Mihály út 42-48. számú épület mögötti játszótér felújításával. Pályázati forrásból energetikai fejlesztés valósulhat meg a két állami általános iskolában, illetve megújulhat a Tündérkert óvoda is. Amennyiben a Kormány engedélyezi infrastruktúra fejlesztési hitel felvételét, abban az esetben a Keleti lakóövezetben a közművek kiépítését követően az építési telkek értékesíthetővé válnak, megvalósulhat a Szent István út 1-11. számú épület mögötti közterület rekonstrukciója, elkészülhet a Vörösmarty út meghosszabbítása.
Az utak állapotát tavasszal áttekintik, és amennyiben szükséges, a pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve a felújításokra a képviselő-testület júniusi ülésére készül javaslat.
Az önkormányzat hosszú évek óta nyújt támogatást a civil szervezetek számára, különös jelentőségű a sportegyesületek biztos működési feltételeinek megteremtéséhez nyújtott rendszeres önkormányzati támogatás, illetve a Sportcentrum létesítményeinek teljes éven át történő használatát segítő, jelentős összegű önkormányzati forrás. A képviselő-testület a Tiszaújvárosban működő történelmi egyházakat is támogatja céljaik megvalósítása érdekében.
Az önkormányzat 16 önként vállalt támogatással is igyekszik segíteni a szociálisan rászorult, a gyermeket nevelő családok, az időskorúak, az egészségügyi problémákkal küzdő, illetve a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek és családjaik megélhetését. Összességében olyan szociálpolitikai rendszer működtetésére törekszik az önkormányzat, amely nem ajándék szemléletű, hanem rászorultság- és szükségelvű.

Költségvetési bevételek

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek tervezett előirányzata 7.758.522.950 Ft, mely a 2018. évi eredeti előirányzattól 11,83%-kal magasabb. Ennek túlnyomó többségét a közhatalmi bevételek (a helyi adók, a helyi adókhoz kapcsolódó egyéb közhatalmi bevételek, továbbá az átengedett közhatalmi bevételek közül a gépjárműadó) adja. A tervezett előirányzat 5.819.200.000 Ft, mely 16,11%-kal magasabb a 2018. évinél.
Építményadóban a 647.000.000 Ft-os előirányzat kialakulását a 2015. óta változatlan 900 Ft/m2-es adómérték, a magánszemélyeket érintő adókedvezmények, adómentességek megtartása, a felszámolási eljárások számának és a behajthatatlan követelésekből eredő tartozások növekedési ütemének csökkenése, valamint a 2015. január 1-jét követően használatba vett új építmények esetében a 3 évig terjedő 200 Ft/m2-es kedvezményes adómérték indokolja.
Az iparűzési adóbevétel előirányzata 4.102.000.000 Ft. Kialakítása az 1,5%-os adómérték, az e-útdíj után járó adókedvezmény, valamint a 2,5 millió Ft összegű önkormányzati adóalap-mentesség alapján történt. A bevétel tervezésénél figyelembe vették a 2017. évi bevallásokban feltüntetett 2019. év első félévi adóelőlegeinek összegét, a MOL csoport adatszolgáltatása és a 2018. évi előlegkiegészítések, illetve azok elmaradásainak becsült hatását.
A gépjárműadó tervszáma 51.200.000 Ft. Kialakítása a 2018. évi teljesítésből, a változatlan adómérték mellett a folyamatosan növekvő gépjárműállomány becsült adatából, valamint a települési önkormányzatot megillető beszedett adó 40%-os mértékének szabályából ered.
Idegenforgalmi adóból 13.000.000 Ft-tal kalkulál a költségvetés. A tervszám 8,33%-kal magasabb az elmúlt évi előirányzatnál. Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 1.006.000.000 Ft. E jogcímen a helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, de főleg a már megfizetett előrehozott adó összegét tervezték meg.
Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek előirányzata 3.378.914.300 Ft.
Az átmenetileg szabad pénzeszközből vásárolt 2019. január 1-jén meglévő, valamint az év elején vásárolt, a Magyar Állam által kibocsátott állampapír-állomány névértéke összesen 1.899.950.000 Ft, melyet az év folyamán várhatóan be kell váltani.
Az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020 keretében az önkormányzatok kedvező feltételekkel, legfeljebb a szerződéskötéstől számított 20 éves futamidőre, a feltételek (pl.: a kormány előzetes hozzájárulása) fennállása esetén hitelt vehetnek igénybe.
Három fejlesztési cél megvalósításának finanszírozása érdekében 462.194.000 Ft hitel igény-bevételét tervezi az önkormányzat (Keleti lakóövezet kialakítása 270.008.000 Ft, Szent István út 1-11. számú épület mögötti közterület rekonstrukciója 152.186.000 Ft, Vörösmarty út meghosszabbítása 40.000.000 Ft). Az ügyleti kamat a maximális hitelintézeti kamatfelárat figyelembe véve alig haladja meg az évi 3%-ot.
Költségvetési maradvány igénybevételéből 1.016.770.300 Ft-tal számol a terv, így megteremthető a költségvetési egyensúly.

Költségvetési kiadások,
bérintézkedések

A működési költségvetés kiadásaira 8.201.744.660 Ft-ot irányoz elő a tervezet. A személyi juttatások tervszáma 2.037.254.935 Ft, mely az előző évi eredeti előirányzathoz képest 6,48%-os növekedést mutat. Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál 566 a tervezett álláshelyek száma.
2019. január 1-jétől a minimálbér 138.000 Ft-ról 149.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 180.500 Ft-ról 195.000 Ft-ra növekedett, melynek finanszírozásához a központi költségvetés nem biztosít forrást.
A minimálbér és garantált bérminimum jelentős emelése, illetve a különböző ágazatok különböző mértékű bérpolitikai intézkedései bérfeszültséget okoznak az eltérő végzettségű, továbbá az azonos munkakörben foglalkoztatott munkavállalók körében. E bérfeszültségek csökkenté-se érdekében az önkormányzati intézmények dolgozóinál a következő szempontok figyelembe vételével történik a 2019. évi béremelés.
A főiskolai, egyetemi végzettséget és szakképzettséget igénylő munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók esetében a garantált illetmény legalább 210.000 Ft-ra kiegészül. 2018. december 31-éhez viszonyítva minden dolgozónak alanyi jogon legalább 5%-kal emelkedik a bére, vagyis, aki a jogszabályok által meghatározott emelésekből (pl.: minimálbér-emelés) nem részesült legalább 5%-os mértékben, annak az önkormányzat kiegészíti bruttó bérét erre a szintre. A bérfeszültségek enyhítése érdekében az intézményvezetők az intézményi bérkeret (törvény szerinti illetmények, munkabérek) 1 %-ának mértékéig további korrekciót hajthatnak végre a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően. A béremelés és bérkorrekció maximum 10%-kal haladhatja meg a 2018. december 31-én érvényes bruttó munkabért.
A képviselő-testület az intézmények és a saját tulajdonú gazdasági társaságok dolgozóinak cafetéria keretösszegét bruttó 200.000 Ft-ban határozta meg.
Az illetmények bankszámlára utalásának költségéhez való hozzájárulás mértéke bruttó 12.000 Ft/fő/év a tervezet szerint.
A szakmai napok, illetve a nőnapi vendéglátás lebonyolítására 8.000 Ft/fő/év keretösszeg áll rendelkezésre az intézmények költségvetésében.
A dologi kiadások előirányzata 1.778.911.798 Ft, mely 1,87%-kal csökkent az előző évi eredeti előirányzathoz képest.
Ellátottak pénzbeli juttatásaiként 251.633.800 Ft van tervezve, mely előirányzat az önkormányzat által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásra nyújt fedezetet.
Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 2.740.879.869 Ft.
Szolidaritási hozzájárulás címen 1.478.866.411 Ft befizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot.
A költségvetési javaslat 936.743.539 Ft általános és céltartalékot tartalmaz.
A felhalmozási költségvetés kiadásai 1.915.454.686 Ft-ot tesznek ki a javaslat szerint. Ebből a beruházások előirányzata 940.720.304 Ft, a felújításoké 881.737.775 Ft. Az egyéb felhalmozási célú kiadásokra 92.996.607 Ft az előirányzat.
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására egymilliárd forint épült be a tervbe, mely az átmenetileg szabad pénzeszközből 2019. elején vásárolt, a Magyar Állam által kibo-csátott Önkormányzati Magyar Államkötvény névértéke.

Módosítás nélkül

A költségvetés tárgyalása különösebb vita nélkül zajlott. Tóth Sándor (Fidesz) indítványozott két módosítást. Javasolta, hogy az egyházi fenntartású köznevelési intézményeknek szánt 90 millió forintot létszámarányosan osszák szét az egyházi és állami iskolák között. Javasolta továbbá, hogy az első iskolaévüket megkezdőknek az önkormányzat biztosítson ingyenes füzetcsomagot, s erre a célra különítsenek el kétmillió forintot. A többség mindkét javaslatot elutasította. Dr. Fülöp György alpolgármester azzal érvelt, hogy miközben az állam semmilyen támogatást nem nyújt, sőt különböző jogcímen jelentős forrásokat von el, nem várható el, hogy az önkormányzat támogatást nyújtson az államnak. Hozzátette, a különböző önkormányzati juttatások (jutalom, kitüntetések, ösztöndíjak, stb.) révén legalább olyan mértékű támogatás érkezik az állami iskolákhoz, mint az egyháziakhoz. Bráz György polgármester véleménye szerint az egyházi iskolák még így is versenyhátrányban vannak, jóval korlátozottabban vehetnek igénybe pályázati forrásokat, miközben az állam akkor „húz elő pénzt a kalapból”, amikor akar. A már említett anyagi juttatásokból pedig - figyelembe véve a létszámot - az állami iskolák munkavállalói, tanulói összességében jóval nagyobb összeget kapnak az önkormányzattól. Az ingyenes füzetcsomaggal kapcsolatban a polgármester leszögezte, az önkormányzat nem az alanyi jogú, hanem a rászorultságot figyelembe vevő támogatás elvét vallja. Ugyanakkor – tette hozzá – az önkormányzat komoly iskolakezdési támogatásban részesíti a rászoruló családokat, és folyamatosan vizsgálja, miként lehet növelni a támogatottak körét.
A költségvetésről, a végrehajtás részletszabályairól február 28-án határoz a testület.
Ferenczi László

 


Gazdálkodási alapelvek
1. Takarékos, biztonságos és átlátható működés.2. A kötelezően ellátandó feladatok elsődlegessége.3. A szociálisan rászorultak támogatása.4. Az önkormányzati vagyon tervszerű karbantartása.5. Tudatos városüzemeltetés és városfejlesztés, különös tekintettel a városrészek egyenrangú kezelésére.6. Indokolt támogatások biztosítása.7. Beruházások kivitelezése akkor indítható, amennyiben a forrás biztosítása nem veszélyezteti az előzőekben megfogalmazott elveket.8. Az önkormányzati tulajdonú társaságok költséghatékony működése.9. Kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

thumb kr mol 1A MOL több közép- és felsőfokú oktatási intézménnyel közösen indította el duális képzését, többek között a tiszaújvárosi Brassaiban is. A felsőfokú képzésben a miskolci és a debreceni egyetem vegyész és vegyipari gépész hallgatói vesznek részt, a most induló képzésre felvételt nyert 6 diákkal együtt immár 16 tanulójuk van. A keresztféléves képzés második évfolyamának ünnepélyes tanévnyitóját a múlt héten tartották.
Régi és új hallgatók, a duális képzésben résztvevő középiskolák vezetői, tanárai, gyakorlati oktatók, az egyetemek dékánjai, hallgatói és a MOL vezetése vett részt a tanévnyitón, amit a Laza-Plaza Klubházban tartottak. Az esemény megnyitóján elsőként Zsinkó Tibor, a MOL Petrolkémia Zrt. (MPK) vezérigazgatója szólt a hallgatókhoz és a hallgatósághoz.
thumb kr mol 2- A MOL Petrolkémia vegyipari gépész-
mérnöki és vegyészmérnöki felsőfokú duális képzésének tanévnyitóján immár a második évfolyamot köszönthetjük. Tavaly indult ez a képzés, egy év van a hátunk mögött, és a lelkesedés nem csökkent, sőt tovább nőtt. Nyolc hallgatóval kezdtük, most újabb nyolc hallgató tanul és dolgozik nálunk, akik a Miskolci Egyetem vegyipari gépészmérnöki és a Debreceni Egyetem vegyészmérnöki mesterképzésén tanulnak. A mi felfogásunk középpontjában a munkavállalóink állnak. A legjobbak akarunk lenni, ehhez a legfelkészültebb munkatársakra van szükségünk, ezért a magyar oktatási rendszer elkötelezett támogatói, szerepvállalói vagyunk. Cégünk öt egyetem hét karával alakított ki partnerséget, a cél, hogy segítsük a piaci igényeknek megfelelő gyakorlatorientált képzési formák kialakítását, ezért is indítottuk el a duális képzési programjainkat. Középfokon jelenleg 38 vegyésztechnikus és villanyszerelő tanul nálunk, akik a cég legmodernebb laborjaiban mélyíthetik el szakismereteiket, a mostani új hallgatónkkal pedig már 16 egyetemi hallgatónk van. A duális képzés lehetőség a hallgatóknak és lehetőség nekünk is, hiszen az elmélet mellett megismerik a legmodernebb eszközöket, gyakorlati jártasságot szereznek, miközben megismerik Európa egyik vegyipari központjának mindennapjait - mondta Zsinkó Tibor.
A vezérigazgató után a két partneregyetem, dékánjai szóltak a vendégekhez.
- Felsőoktatási intézményként mindig arra törekedtünk, hogy hallgatóink versenyképes tudással, piacképes diplomával kerüljenek ki a munkaerőpiacra, hogy ott sikerrel boldoguljanak. Ezt a célt csak úgy tudjuk elérni, hogy az ipar képviselőivel, a vállatokkal szoros kapcsolatokat építünk ki - mondta köszöntőjében dr. Kun Ferenc, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának dékánja. - Az elmúlt 20 évünkben nagyon komoly erőfeszítéseket tettünk arra, hogy a régió, tágabb régiónk minden iparának jeles képviselőjével létrejöjjön ez a bizonyos kapcsolat. Arra törekszünk az egyetemen belül, hogy a vállalati követelményeket ismerve, erős elméleti alapokon nyugvó, gyakorlatorientált képzésekkel készítsük fel hallgatóinkat a cégek elvárásaira.
Ezt követően dr. Siménfalvi Zoltán, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának dékánja szólt az újdonsült hallgatóihoz.
- Azok a hallgatók, akik a duális képzésbe keveredtek, nem csak, hogy tanulmányi eredményeikkel a jó hallgatóink között vannak, hanem mutatóikban, a várható végzési félévszámban, az átlagos tanulmányi teljesítményükben is magasan az átlagos teljesítmény fölött vannak - mondta. - Gondolná az ember, hogy, hogy lehet ez, amikor ők 0-24 órában vagy tanulnak, vagy dolgoznak és pihenésképp azt a néhány napos szabadságot kiveszik. Valószínű, egy olyan szemléletet kapnak önöktől a vállalati környezetből, amely az egész életükre, a motiváltságukra, az elhivatottságukra bélyeget nyom. Ez az egyetlen magyarázat, mert biztos, hogy több idejük nincs, mint a normál hallgatóinknak. Köszönettel kell tartozzam ezért a szemléletért ennek a vállalatnak.
A beszédek után az egyetemek nyolc új diákja ünnepélyes keretek közt aláírta a hallgatói szerződést és a megkapták azt a belépőkártyát, mellyel jogosultak a gyár területén tanulni és dolgozni.
Az ünnepség után a szakmai képzés legújabb helyszínét, a művelettan labort látogatták meg, ahol éppen a középiskolásoknak tartottak gyakorlati órát az oktatók. Az MPK duális vegyipari művelettan laboratóriumát 2018 végén adták át. A diákokat a 2018/19-es tanév második félévétől oktatják itt.
- Tizenkét berendezést gyártattunk le egyedileg, ezeken tanulnak a diákok - tudtuk meg Vígh Ervin minőség-ellenőrzés vezetőtől. - Amit itt látunk, az gyakorlatilag miniatűr változata az iparban használt berendezéseknek, és itt tudják elsajátítani az elméleti, illetve a gyakorlati használatát ezeknek a berendezéseknek a diákok. A Debreceni Szakképzési Centrummal vagyunk kapcsolatban, onnan jönnek a diákok, most is egy teljes osztálynyit oktatunk itt. Az a célunk, hogy kiterjesszük az oktatást a vegyész duális mérnökképzésre, illetve a MPK-nál elindítottunk kezelő, illetve mérnök akadémiát, őket is szeretnénk becsatornázni a művelettan laborba, de van egy olyan tervünk is, hogy a már itt foglalkoztatott kollégák számára ismeretfelújító képzést tartsunk. Az oktatók az MPK munkavállalói, ők erre a pozícióra lettek kinevezve, műszakvezetők voltak és gyakorlatilag most mint műszakvezető mester oktatják a diákokat. Minden tanévben hetente kétszer vannak itt a diákok, vegyipari művelettan tantárgyból az elméletet és a gyakorlatot is mi oktatjuk számukra. A vegyipari képzésben egy másik szakmai tárgyat is oktatunk, ez a műszeres analitika. Van egy műszeres analitika laboratóriumunk, azt másfél évvel ezelőtt adtuk át. Az első évfolyam már ott tette le a technikusi minősítést.
berta

thumb kr mol 3

thumb kr csaladi 1Hét perc. Átlagosan ennyi minőségi időt tölt egy szülő naponta a gyermekével. Sokszor a sok munka, tennivaló mögött vár a gyerek a sorban, de manapság egy gyerek is elvan a saját maga kis világában. Már ha nála van a telefonja. A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola most egy nyertes pályázatnak köszönhetően családi napot szervezett.
Igazi minőségi együtt töltött délelőtt volt ez mindenkinek, a programok közös bemelegítéssel kezdődtek, majd több mint tucatnyi helyszín várta a családokat. A tornateremben például élő csocsó, rodeószörf és kötélhúzás. A délelőtti kalandnak mindenki egy menetlevéllel vágott neki, az egyes helyszíneken pecséteket gyűjtöttek, s ha meglett a hat, akkor már részt vehettek a sorsoláson. Persze itt nem ez volt a fő szempont.
thumb kr csaladi 2- Először is mindent végignézünk - mondta Gyarmati Tamás, aki Balázs fiával épp a logikai játékok terméhez érkezett. - Balázs kíváncsi arra, hogy milyen játékok vannak itt. Voltunk már az ételkóstoláson, sorban megyünk mindenhova. Külföldön dolgozok, három hetet kint vagyok, egyet itthon, pont ma reggel érkeztem haza. Most mindent bepótolunk.
De nem csak Tamás és Balázs gondolta így.
- Anyukámmal jöttem - mondta Szűcs Réka -, nagyon tetszik ez a nap, hétvégi programnak nagyon jó. Anyukámnak is sok a dolga, úgyhogy ez a nap most így tökéletes, hogy együtt lehetünk.
Ez volt a családi nap egyik célja, hogy a gyermekek és szüleik minőségi időt tölthessenek együtt. Azonban nem csak a játékok és a nevetés költözött az iskola falai közé, észrevétlenül azért még némi tanulnivaló is elbújt az élmények között.
thumb kr csaladi 3- Úgy tűnik ugyan, hogy ma nem tanulunk, nem szerzünk ismereteket - mondta Farkas Tivadarné, a Széchenyi iskola igazgatója -, de ez nem pontosan így van. Tavaly számtalan pályázatot nyújtottunk be, melyek egyike ez az EFOP-pályázat, ami az informális tanulás lehetőségeivel foglalkozik. Ennek a pályázatnak az égisze alatt nyújtunk a gyerekeknek élményalapon ismereteket. Ma megismerkedhetnek azzal, hogy hogyan kell újraéleszteni egy embert, hogy a testi-lelki nyavalyákra milyen gyógyteákat fo-
gyasszanak, hogy hogyan kell csapatban együttműködni. Hiszen ha az önös érdekeiket próbálják érvényesíteni, akkor bizony az élő csocsó rúdja semerre nem indul el. Megismerkedhetnek logikai játékokkal, amik fejlesztik a gondolkodásukat, megtudhatják, hogy miért veszélyes az e-cigi, az energiaital. Játszva, szórakozva rengeteg ismeretet szerezhetnek és pont ez a lényege ennek a pályázatnak, hogy ha egy iskola nem ismeri fel, hogy a régi, formális módszerek már nem elegendőek ahhoz, hogy a gyerekeket ismeretekhez juttassuk, akkor annak az iskolának leáldozóban van az élete - mondta az igazgató.
Fodor Petra