Tavaly decemberben 2, idén februárban 7 személynek adományozott Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetést a képviselő-testület. Az elismeréseket a február 24-én rendezett bensőséges ünnepségen vehették át a kitüntetettek.

(Terjedelmi okokból múlt heti számunkban csak négy méltatást közöltünk, ezúttal a további öt kitüntetett pályafutását ismertetjük.)

thumb totherikaTóth Erika
tanító
1986-ban szerzett általános iskolai tanító diplomát könyvtár specializációval a Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán.
Hivatását 1984-ben kezdte az akkori 5. számú Általános Iskolában képesítés nélkül. 2022. decemberében innen, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolából vonult nyugdíjba, ahol majd’ 4 évtizeden át végzett lelkiismeretes oktató-nevelő munkát Tiszaújváros közneveléséért.
Tanítói tevékenységét kimagasló hivatástudat és gyermekszeretet jellemezte. Kreatív személyiségével tanóráin termékeny légkört teremtett, ahol a gyerekek alkotó módon szerezhették meg tudásukat. Szívesen alkalmazta a különböző tanulásszervezési eljárásokat, a kooperatív technikákat a tanulók képességeinek kibontakoztatása érdekében. Pedagógiai munkájában a kompetencia alapú oktatás megvalósítására törekedett. Tanítási óráit széleskörű motivációs bázisa, a digitális tábla alkalmazása, a gyerekek képességeire épülő változatos feladatok és a folyamatos tevékenykedtetés tette élményszerűvé.
Tehetséggondozó oktató-nevelő munkájának köszönhetően tanítványaival számos kimagasló eredményt ért el a különböző városi, megyei, tankerületi tanulmányi versenyeken. Szívügyének tekintette a tanulásban lemaradó gyerekek segítését is, felzárkóztató és fejlesztő foglalkozásokat tartott számukra. Az alsós gyerekeknek szervezett kreatív szakkörén készült munkadarabok számtalan alkalommal díszítették az iskolát.
Kiemelkedő osztályfőnöki tevékenysége összetartó közösséggé formálta a rá bízott csoportokat. Rendszeresen szervezett számukra tanórán kívüli programokat, melyekbe a szülőket is bevonta. Pedagógiai tapintattal, körültekintő módon működött együtt tanítványai szüleivel, akik tisztelték, tapasztalatait, tanácsait igényelték, elfogadták.
Kollégáival harmonikus kapcsolatot ápolt. Munkaközösség-vezetőként is precíz, megbízható, igényes munkát végzett. Jelentős szerepet vállalt a Hunyadi iskola helyi tanterv-követelményrendszerének kidolgozásában.
Szívesen kapcsolódott be az iskolai rendezvények, versenyek szervezésébe. Műsorai színvonalasak, emlékezetesek maradtak. Kezdeményezője, szervezője és lebonyolítója volt a Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia nyelvÉSZ nemzetközi anyanyelvi tanulmányi verseny iskolai válogatójának és megyei fordulójának.
Önképzéssel, továbbképzéseken való részvétellel folyamatosan törekedett szakmai megújulásra, ismereteinek bővítésére.
2018-ban „Tiszaújváros Közneveléséért” életműdíj kitüntetést kapott.

thumb nagybarnabasneNagy Barnabásné
tanító
1983-ban szerzett diplomát a Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán általános iskolai tanító szakon, testnevelés szakkollégium specializációval. A diploma megszerzése évétől dolgozik jelenlegi munkahelyén, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában.
Tanítványaival mindig bensőséges volt a kapcsolata. Tanítási óráin és tanórán kívüli foglalkozásain is különös figyelmet fordított a hátrányos helyzetű, tanulási nehézséggel küzdő diákjaira. Évtizedeken át tartott fejlesztő és felzárkóztató foglalkozásokat. Empatikus személyisége, biztató szavai segítették a szorongó, visszahúzódó gyerekek képességeinek kibontakozását. Tanítóként és napközis feladatot ellátó tanítóként is nagyfokú hivatástudat és gyermekszeretet jellemezte tevékenységét.
Szívesen vett részt tanítványai tanórán kívüli programjainak szervezésében és lebonyolításában. Szabadidőben sokféle kézműves tevékenységgel ismertette meg a csoportjait, amit a gyerekek örömmel sajátítottak el. A közösen készített munkadarabok számtalan alkalommal díszítették az iskolát. Ő maga is rendszeresen készített dekorációt az iskolai ünnepségekre, programokra, melyeken színvonalas műsorokkal gyakran szerepeltek tanítványai.
Éveken keresztül táboroztatott, szervezett sportversenyeket, vetélkedőket. Rendszeres résztvevője volt az Iskolakóstolgató programsorozatnak.
Diákjai szülei tisztelték szakmai tudását és tapasztalatát, elfogadták tanácsait.
Folyamatosan fejlesztette szakmai-módszertani ismereteit. A vállalt és a rá bízott feladatokat körültekintően, a legnagyobb odafigyeléssel végezte.
Szívesen kapcsolódott be pályázati programokba is. Lelkiismeretesen, lelkesen vett részt a megvalósításukban.
Az iskolai kollektíva aktív tagja volt. Személyére, munkájára mindig számíthatott a közösség.
Kimagasló szakmai munkája elismeréseként 2020-ban Miniszteri Elismerő Oklevél, 2022-ben a „Tiszaújváros Közneveléséért” életműdíj kitüntetésben részesült.

thumb szendreySzendrey István Tibor
tanár
A Marosvásárhelyi Testnevelési Főiskola testnevelő tanári szakán diplomázott 1980-ban, majd 1982-ben középfokú kosárlabdaedzői minősítést szerzett. A diploma megszerzése után szülővárosa, Szatmárnémeti közelében kapott állást.
1992-ben Magyarországra költözött, 1996 augusztusában elvállalta Tiszaújváros NB II-be feljutott férfi kosárlabdacsapatának vezetését, valamint testnevelő tanári állást kapott az Eötvös József Gimnázium és Ipari Szakközépiskolában.
Nagyra értékelhető szakmai alázata, hozzáértése, kollegialitása és nem utolsó sorban humora miatt a tantestületbe könnyen beilleszkedett, hamar a pedagógus közösség értékes és aktív tagjává vált. Tanítványai és kollégái gyorsan megszerették és értékelték szakmai hozzáértését, valamint emberségét. Nagy teherbírású, minden feladatot szívesen elvállalt. Teljes mellszélességgel vett részt az iskola életében, sportversenyek és egyéb rendezvények szervezésében. 2014-től elnöki szerepet vállalt az Eötvös Gimi Diáksport Egyesület élén. Munkája mindig precíz és naprakész volt.
Testnevelő tanárként a gimnáziumban hamar kivívta a diákok tiszteletét és szeretetét, emberséges nevelési elveivel és gyakorlatorientált oktatásával. Fontos volt számára a támogató fejlesztési, tanulási környezet biztosítása. Szerette a diákjait, játékosait. Tanáruk, edzőjük, barátjuk, és ha kell, olykor apjuk helyett apjuk volt. Szigorú, tekintélyt parancsoló, ugyanakkor a diákot mindig figyelmesen meghallgató tanár. Tanítványaival, de az iskola többi diákjaival is mintaértékű, vidám, jó hangulatú volt a kommunikációja. Osztályfőnökként négy osztályt vitt végig az érettségiig. Ezek mellett minden évben érettségiztetett testnevelésből mind emelt, mind közép szinten.
Közvetlen kollégáival, nem csak munkatársi, hanem baráti kapcsolatot is ápolt. Bármilyen kéréssel, vagy kérdéssel bátran lehetett hozzá fordulni, mindenre talált megoldást. Jelleme egyenes, nem rejti el véleményét, mindig őszinte és kiáll az elveiért.
Kiemelkedő tevékenységéért számos elismerésben részesült az évek során. Két alkalommal (2009, 2012) részesült „Tiszaújváros Sportjáért” évi díjban, 2022-ben „Tiszaújváros Sportjáért” életműdíjat kapott.

thumb andrasiilonaAndrási Ilona
tanár
A Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1982-ben szerezte meg tanári diplomáját, és pályakezdőként Kazincbarcikán az Irinyi János Vegyipari Szakközépiskolában helyezkedett el.
1985-ben a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium magyar-történelem szakos tanára lett.
Pragmatikus beállítottságú, gyakorlatias ember, szaktanárként a hasznosuló és hasznosítható tudást, tanulást pártolta, távol állt tőle a tanórai monologizáló esztétizálás. Önismerete fejlett, alkalmazta az önreflexió módszerét, folyamatosan törekedett az önfejlesztésre.
2004-ben a Miskolci Egyetem közoktatási vezetői szakán megszerezte a pedagógus szakvizsgát. Leginkább a projektmódszerrel, médiapedagógiai stratégiákkal, a felfedezéses tanulási technikákkal ismerkedett meg. Tanítványai közül többen választották a pedagógus pályát.
Osztályfőnöki megbízatása folyamatos volt, 25 évig az intézményben munkaközösség-vezetői feladatokat is ellátott. Aktívan közreműködött az intézményi új képzési modellek tanterveinek elkészítésében. A kilencvenes években részt vett az Országos Pedagógiai Intézet által szervezett tankönyvfejlesztő programban és az Apáczai Tankönyvkiadó 9. és 10. osztályos irodalom tankönyvei megjelentek nyomtatásban is.
Diákjait eredményesen készítette fel az érettségi vizsgákra. Tehetséggondozó tevékenysége folyamatos: éveken keresztül tartott fakultációt magyar nyelv és irodalomból, illetve versenyre készített fel diákokat. Anyanyelvhasználatból, balladamondásból megyei szintű versenyeredményekkel büszkélkedhetnek. Az Arany Jánosról elnevezett irodalmi versenyen országos ezüst fokozatot szereztek. Tanítványai rendszeresen indultak az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken, legjobb eredményük a 2000-ben és 2001-ben elért országos V. helyezés.
Pozitív beállítottság, rugalmasság, terhelhetőség, pedagógusi elhivatottság jellemzi, ezért éveken keresztül érettségi elnöki feladatokat látott el. Utolsó pedagógusi éveiben mesterprogramját valósította meg, melynek célja „A társadalmi normákra fókuszáló fejlesztési feladatok kidolgozása, jó gyakorlatok adaptálása a tantárgyköziség lehetőségeire építve”.

thumb kantorjuditNagyné Kántor Judit
főigazgató
Középiskolai tanulmányai után az ózdi kórházban dolgozott 3 évig aneszteziológiai asszisztensként, majd az akkori leninvárosi IV. és V. számú bölcsődékben gondozóként.
1991-ben kezdett dolgozni a Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben állandó helyettes körzeti ápolóként az alapellátásban. 1994-től a szakrendelőben állandó helyettes asszisztens, 1997. és 2011. között minőségbiztosítási vezető volt. A rendszerkiépítés során lehetősége volt egy speciális rendszerszemlélet, következetesség és egységlátás elsajátítására és fejlesztésére. Mivel a minőségügyi rendszernek a szakrendelői ellátáson túl része mind a felnőtt és gyermek háziorvosi szolgálat, mind a védőnői és fogászati tevékenység, rálátása volt e területek működésére, mind orvosi, mind szakdolgozói vonatkozásban. 2001-ben a tanúsítást kiterjesztették a fiziko- és balneoterápiás részlegre is.
1999-től a fiziko- és balneoterápiás részleg vezető asszisztense lett, a részleg elindításában, működtetésében tevékenykedett.
A rábízott feladatokat mindig kiemelt figyelemmel, nagy szorgalommal és szakszerűen látta el.
2011. és 2022. között a rendelőintézet főigazgatója volt. Munkájához tartozott többek között a NEAK-kal, kormányhivatallal történő kapcsolattartás, engedélyeztetések, orvosokkal való szerződéskötés, szakmai beszámoló készítése, betegpanaszok kezelése, felújítási munkák tervezésében és ellenőrzésében való részvétel, vezetői és dolgozói értekezletek megtartása, orvostovábbképzések szervezése, szabályzatok felülvizsgálata, új szakrendelések indítása (gyermek UH, gyermek pszichológia), egynapos sebészet indítása, fejlesztése, szükséges szakmai beszerzések kezdeményezése, felügyelete.
2020-tól a koronavírus világjárvány miatt az ellátórendszer leállítása, majd fokozatos újraindítása, a védelmi intézkedések meghozatala, védőeszközök beszerzése jelentett nagy kihívást az intézmény számára, melyet szakmai tudása legjavát nyújtva koordinált.
Vezetése alatt a szakorvosi alkalmazotti létszám folyamatosan bővült, széles ellátási palettát sikerült kialakítani. A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet olyan szakmákkal is rendelkezik, melyek országos szinten is hiányszakmának bizonyulnak, pl. endokrinológia, onkológia, angiológia, bőrgyógyászat.
Főigazgatói munkakörét mindenkor a fenntartó előírásait követve, a páciensek érdekeit figyelembe véve látta el.


Content of popup