Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 06-80/ 200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez üzenetrögzítő rögzíti.

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt:


06-46/477-104.

A köznevelés önkormányzati támogatása

kr isk_1A 2013 és 2017 januárja közötti időszak igencsak mozgalmas volt városunk köznevelésében. Írásunkban a fenntartói és működtetői változásokat nyomon követve elsősorban azt vesszük górcső alá, hogy Tiszaújváros önkormányzata milyen formában és mértékben támogatta, támogatja az állami és egyházi iskolákat.
2013. január elseje jelentős változást hozott a köznevelésben, valamennyi önkormányzati fenntartású iskola állami fenntartásúvá vált. Városunkban ekkor egy állami fenntartású alapfokú és művészeti iskola, pedagógiai szakszolgálati intézmény és egy középfokú iskola és kollégium, valamint - 2012 szeptemberétől - a Tiszaújvárosi Református Egyházközség által fenntartott Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola végzett köznevelési feladatokat.

Az önkormányzat kiszorítása

Tiszaújváros önkormányzata 2013. január 1-jén az állami fenntartású iskolákban működtetői szerepkörbe kényszerült, a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központon keresztül látta el az ezzel kapcsolatos feladatokat (takarítás, karbantartás, felújítás koordinálása).  Fizette az épületek közüzemi díjait is egészen 2017. január 1-jéig, amikor a jogszabályok a működtetői feladatok ellátásától is megfosztották az önkormányzatot. 

kr isk_2A 2013-tól 2017. január 1-jéig több átszervezés is érintette a helyi köznevelés rendszerét. 2013. szeptember 1-jével megalakult a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola, a Pedagógiai Szakszolgálat - kiválva az általános iskolából - a megyei szakszolgálat tiszaújvárosi tagintézményeként működött tovább. 2014. szeptember 1-jével az Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium szétvált két intézménnyé, létrejött a Brassai Sámuel Szakképző Iskola is. 2015. szeptember 1-jével átalakult a szakképzés, megalakultak a Szakképzési Centrumok, amelyek tagintézményévé váltak a szakképző iskolák. 2016. szeptember 1-jével a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolából kivált és önálló intézménnyé alakult a Széchenyi iskola. 2017. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ helyett új fenntartóként a Mezőkövesdi Tankerületi Központ látja el a fenntartói és működtetői feladatokat is az iskolák tekintetében.
Leszögezhető, hogy az iskolákban folyó oktató-nevelő munkára, szakmai feladatellátásra közvetlen ráhatása több mint négy éve nincs az önkormányzatnak. Ennek ellenére mindig kiemelten kezelte a színvonalas oktató-nevelő munka feltételeinek biztosítását. Annak érdekében, hogy a szülők, a tanulók és a pedagógusok igényeit figyelembe vevő, az oktatáspolitikai változásokra rugalmasan reagáló intézményhálózat működjön Tiszaújvárosban, működtetőként is jelentős többlettámogatást biztosított az állami fenntartású intézmények számára, illetve éves rendszerességgel támogatta az egyházi iskolákat is működtetési feladataik ellátásában. A képviselő-testület az elmúlt 4 évben többször kinyilvánította azon szándékát, hogy a mindenkori költségvetés függvényében támogatni kívánja az iskolák oktató-nevelő munkáját, ösztönzi a tanulókat a jobb teljesítmény elérése érdekében, és többlettámogatást és juttatást biztosít a tiszaújvárosi köznevelési intézmények, illetve az ott alkalmazásban állók számára, függetlenül attól, hogy egyházi vagy állami fenntartásban működnek-e. Ennek megvalósítása érdekében megállapodásokat kötött a fenntartókkal.

Önként vállalt támogatások

kr isk_3Minden Tiszaújvárosban működő általános és középiskola tanulója - függetlenül attól, hogy az egyház vagy az állam fenntartásában lévő iskolába jár - egyaránt, ugyanolyan elvek mentén részesül az önkormányzat támogatásában.
Az önkormányzat támogatja az intézményi diáksportot, az iskolai DSE keretein belül zajló úszásoktatást, biztosítja a tanulók ingyenes táboroztatását a testvérvárosi keretek között, a Derkovits Kulturális Központ színháztermének ingyenes használatát. Az intézmények évfordulós eseményeinek méltó megünnepléséhez támogatást nyújt, a tanulók részére ingyenes egyszeri strandbelépőt ad, és biztosítja a tanulmányi ösztöndíjrendszerben való részvételt.
Az iskolák alkalmazottai továbbra is benne vannak a városi kitüntetési rendszerben, az önkormányzati intézmények jutalmazási rendszerével azonos elvek mentén jutalmazási lehetőséget biztosít számukra, a nőnap, pedagógusnap megünnepléséhez támogatást kapnak, a halászléfőző fesztiválon, a Hajdúk a szigeten és az év végi városi rendezvényeken az önkormányzat vendégül látja őket.
Az intézményeknek lehetőséget nyújt az önkormányzat az ingyenes sajtómegjelenésre a közérdekű közlemények, az iskolai események, versenyeredmények esetében.
Minden köznevelési intézmény számára ingyenes 2017. december 31-ig a városi informatikai rendszer igénybevétele (a városi levelezőrendszer, az internet és az IP telefonok ügyviteli célokat szolgáló használatának lehetősége, vírusvédelem, web-tárhely biztosítása), a Huntéka-könyvtárhasználati szoftver alkalmazásának lehetősége, az épületek technikai távfelügyelete.
2017. január 1-jéig ingyenes volt a sportlétesítmények használata, a tanórai keretek között zajló úszásoktatáshoz ingyenes uszodahasználatot vehetett igénybe fenntartótól függetlenül minden iskola, a Városgazda Kft. rendben tartotta minden iskola udvarát, és az önkormányzat az általa működtetett iskolákban, illetve az egyházi fenntartású iskolákban biztosította a portaszolgálatot is. Az ingyenesség az állami fenntartású iskolák önkormányzati működtetésének átvételét követően szűnt meg, egységesen, minden iskolában, fenntartótól függetlenül. A kialakult támogatási rendszert ugyanis a működtetési feladatok átadását követően az állam által meghatározott anyagi kötelezettség (szolidaritási hozzájárulás) ismeretében újra kellett gondolni.

Állami és egyházi iskolák

A jogszabályok értelmében az önkormányzat 2017. január 1-jéig kötelezve volt az állami fenntartású iskolák tekintetében a működtetésre. Az egységes támogatási elvek fenntartása érdekében az egyházi intézmények fenntartóival az egyházi iskolák megalakulásakor szerződés köttetett, mely szerint az önkormányzat támogatja az egyházi fenntartókat működtetői feladataik ellátásában.
Az utóbbi időben gyakran hallani, hogy az önkormányzat az egyházi iskolákat favorizálja, az államiakat elhanyagolja. Ezt a fentiek is cáfolják, de nézzük meg hogyan alakult az elmúlt két évben az állami fenntartású iskolák önkormányzati működtetésének költsége, illetve, hogy e két évben milyen támogatási összeget kaptak az egyházi iskolák a működtetés színvonalas biztosítása érdekében.
2015-ben az állami fenntartású köznevelési intézmények (a Brassai nélkül, mivel a működtetői feladatokat nem az önkormányzat látta el) működtetésére 362.863.056 forintot költött az önkormányzat. Ez tartalmazza az ingó- és ingatlan vagyon üzemeltetésének költségeit, a TIK által végzett, a működtetői feladatokhoz kapcsolódó beruházások és felújítások kiadásait, valamint a képviselő-testület külön döntése alapján a Széchenyi Iskola udvarának rekonstrukciójára fordított 113.388.009 forintot. Továbbá azt a 20 millió forintos keretösszeget is, amit a KLIK kapott a szakmai feladatok ellátásához szükséges eszközök, berendezések, bútorzat beszerzésére, valamint azt 302 ezer forintot is, ami a zeneiskolai térítési díjak, tandíjak önkormányzatot megillető részének visszajuttatásából származik. Mindez egy tanulóra vetítve 188.207 Ft költségráfordítást jelentett.
Az egyházi iskolák számára működtetésre átadott támogatás összege - a református iskola konyhai felvonójára, illetve a katolikus iskola gázfőző üstjének beszerzésére átadott külön támogatással együtt - 113.899.060 Ft, ami 165.792 Ft/tanuló támogatást jelent.
Mindezek alapján megállapítható, hogy 2015-ben az állami fenntartású iskolákban az egy tanulóra jutó önkormányzati forrás 22.415 Ft-tal haladta meg az egyházi intézmények működtetéséhez átadott, egy tanulóra jutó önkormányzati támogatási összeget.
2016-ban még nagyobb volt a különbség. Az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetése (a Brassai nélkül) 437.620.775 Ft-ba került Tiszaújváros önkormányzatának a Hunyadi iskola udvarának 127.421.522 Ft összegű rekonstrukciójával együtt. Az egyházi iskolák támogatására 110.279.835 Ft-ot fordított a képviselő-testület. Egy tanulóra vetítve ez azt jelenti, hogy az állami fenntartású iskolák 225.345 Ft/fő, az egyházi fenntartásban lévő iskolák 156.647 Ft /fő támogatást kaptak, tehát az állami fenntartású iskolákban az egy tanulóra jutó önkormányzati forrás 68.698 Ft-tal haladta meg az egyházi intézmények működtetéséhez átadott, egy tanulóra jutó támogatást. Az elmúlt két évben tehát az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetésére fordított egy tanulóra jutó összeg lényegesen meghaladta az egyházi intézmények számára biztosított egy tanulóra jutó támogatást.
2017-re vonatkozóan lehetetlen összevetni a támogatásokat. Azt tudjuk csak, hogy az egyházi iskolák támogatására 92,1 millió forint szerepel a költségvetésben. Továbbá azt, hogy szolidaritási hozzájárulás címén 1.694.786.992 forintot inkasszóz az állam havi lebontásban.
De hogy ebből mennyit juttat vissza a tiszaújvárosi állami fenntartású iskolák működtetésére, azt homály fedi. A fentebb közölt adatok alapján ebből az összegből 4-5 éven át tudná működtetni az intézményeket az önkormányzat úgy, hogy évente egy-egy 100 millió forintos fejlesztést, felújítást is végre tudna hajtani.
Ferenczi László

Kitekintő

A Központi Statisztikai Hivatal országos adatai azt mutatják, hogy a 2015/16-os tanévben az előző tanévhez hasonlóan kis mértékben, de tovább nőtt a nem állami fenntartású óvodák, az általános iskolák és a gimnáziumok aránya. A szakképző intézményeknél az egyházi fenntartású iskolákon kívül minden fenntartótípusnál csökkent a feladat-
ellátási helyek száma.
A Tárki már arra is rámutat Társadalmi Riport című tanulmánykötetének oktatásról szóló fejezetében, hogy ezzel párhuzamosan az egyházi iskolákban tanuló diákok aránya is nőtt, 2001 és 2014 között 4,9 százalékról 13,8 százalékra. Az általános iskolai diákok 13 százaléka jár egyházi iskolába, gimnáziumban pedig már több mint a diákok ötöde ilyen intézmény tanulója.


3Z 36Y 5P4<3R M0Z1LL4 3S 13 BU6 M1477