Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 06-80/ 200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez üzenetrögzítő rögzíti.

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt:


06-46/477-104.

Igazgatói pályázat

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.) igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A megbízás időtartama: 5 év
A megbízás kezdő napja: 2018. október 15.
Megszűnésének időpontja: 2023. október 14.
A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Irányítja, vezeti és ellenőrzi az intézményt, felelős az intézmény által ellátandó feladatok végrehajtásáért, az intézmény éves költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással, továbbá az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a vagyon használatával, védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért.
Feladata az intézményhez tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatainak irányítása, szervezése, ellenőrzése.
A költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, az alapító okiratban foglalt feladatok ellátásáról való gondoskodás.
Az intézmény vezetője az alkalmazottak felett munkáltatói jogokat gyakorol. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, a különböző szakmai szervezetekkel, és intézményekkel.
Pályázati feltételek:
- Gazdaságtudományi egyetemi végzettség.
- Büntetlen előélet.
- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
- A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A betöltendő közalkalmazotti munkakör a pályázó legmagasabb iskolai végzettségének megfelelően lesz megállapítva.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: költségvetési szervnél vagy gazdasági társaságnál szerzett legalább 5 év vezetői gyakorlat.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a vezetői pótlékra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvénynek a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményekben történő végrehajtását szabályozó 77/1993. (V. 12.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.
A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai,
- részletes szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20.§ (4) és (5) bekezdése alapján került kiállításra,
- nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek vállalásáról,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
- nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 28.
A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történő megjelenés időpontja: 2018. május 10.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázat Tiszaújváros Város Önkormányzata Polgármesteréhez történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a „Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatói pályázata” szöveget.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálása a pályázati határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen, 2018. augusztus 30-án történik.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság tagjai: alpolgármester, a Pénzügyi Ellenőrző, Tulajdonosi és Ügyrendi Bizottság elnöke, az Oktatási, Művelődési, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke.
Az állás 2018. október 15. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztálya (06-49/548-031).


3Z 36Y 5P4<3R M0Z1LL4 3S 13 BU6 M1477