Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 06-80/ 200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez üzenetrögzítő rögzíti.

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt:


06-46/477-104.

Pályázat civileknek, egyesületeknek

kr civilA Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja az egyesületeket, civil szervezeteket, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az egyesületek, civil szervezetek számára.
Felhívjuk a Tisztelt pályázók figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről nyilatkozni kell. A Nyilatkozat kitöltése minden pályázat esetén kötelező, annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A nyilatkozatot a Pályázati adatlap tartalmazza.
Amennyiben a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” is kötelezően csatolni kell a pályázathoz.


A Nyilatkozat és a Közzétételi kérelem nyomtatvány letölthető a http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu honlapról, illetve személyesen átvehető ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató Irodáján, valamint az Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, a pályázat meghatározott adatai közzétételre kerülnek a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.
A pályázat célja:
A pályázat az egyesületek, civil szervezetek 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti rendezvényeit támogatja, valamint az érintett szervezetek 2018. évi működési költségeihez kíván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- egyesületek, vagy más civil szervezetek, amelyeket az illetékes törvényszék tiszaújvárosi székhellyel bejegyzett és Tiszaújvárosban működnek,
- országos, regionális, megyei civil szervezetek helyi szervezetei.
Nem részesülhet támogatásban:
- az a szervezet, amely az önkormányzat sporttámogatási alapjából, az önkormányzat által létesített közalapítványtól azonos pályázati céllal támogatásban részesült,
- önkormányzati fenntartású költségvetési szerv,
- azok a szervezetek, amelyek az előző évi támogatással a megállapodásban foglaltak szerint szabályszerűen nem számoltak el,
- azok a szervezetek, amelyek a pályázattal együtt - a pályázati felhívás mellékletében található - a pályázó szervezet bemutatására szolgáló civil adatlapot nem nyújtják be.
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása, működése, amelyek tevékenységi köre segíti bizonyos önkormányzati feladatok átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása, amelyek a szakmai célokon túl a város hírnevének erősítését szolgálják,
• művészeti értékű városi kiadványok támogatása,
• közművelődés területén alkotó folyamatok támogatása,
• nemzetközi együttműködés támogatása,
• külföldi tanulmányutak, szakmai konferenciák támogatása,
• egészséges életmód elterjesztésére ösztönző akciók,
• életesélyek növelésének támogatása.
A képviselő-testület 3300-4/2008. 164/Ökth. 3./pontjának döntése alapján a pályázatban megjelölt cél módosítására nincs lehetőség.
A támogatás formája, támogatható kiadások:
A támogatás formája:
A támogatás a pályázó 2018. január 1. és 2018. december 31. között megvalósuló, a támogatott célok között részletezett tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújt egyszeri, előre folyósított, vissza nem térítendő támogatást, elszámolási kötelezettséggel.
Támogatható kiadások:
A pályázati lapon szereplő költségvetés kiadási tételei, amelyek az adott program megvalósításához, a működéshez igazolhatóan kapcsolódnak.
Működési költségek:
- irodabérlet, rezsi, kommunikáció,
- bér és járulékai, tiszteletdíj,
- szakértői költségek,
- utazási költségek,
- szállás, étkezés,
- anyag-, eszközbeszerzés.
Nem támogatható: beruházás, reprezentáció.
A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által erre a célra kiadott pályázati adatlapon, papíralapon nyújthatók be.
A pályázati adatlapnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, a pályázat célját, a tervezett program, illetve tevékenység részletes leírását, a programhoz szükséges anyagi támogatás mértékét, részletes költségvetést, a szervezet fizetési számlaszámát, adószámát, programban lebonyolító szakemberek nevét.
Igazolást a törvényszéki bejegyzésről (bejegyzés másolata a pályázó vagy a lebonyolító részéről).
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy részesült-e már támogatásban Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületétől, illetve önkormányzati alapítványtól, közalapítványtól. Továbbá arról, hogy van-e jelenleg folyamatban pályázata tiszaújvárosi önkormányzati közalapítványnál, alapítványnál.
Minden esetben kérjük megjelölni a pályázati projektért felelős kapcsolattartó személy nevét, elérhetőségét.
Kérjük, hogy a program részletes leírását maximum 1 oldal terjedelemben csatolják.
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, illetve a pályázó szervezet bemutatását tartalmazó formanyomtatvány (civil adatlap) letölthető a http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu honlapról, illetve személyesen átvehető ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztatóján, valamint az Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán.
A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.), vagy személyesen a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztatóján, valamint az Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben.
A benyújtás határideje:
2018. február 2.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület 2018. márciusi ülésén dönt.
A pályázókkal Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatási megállapodást köt, meghatározva a támogatásra biztosított összeget, a felhasználás célját és határidejét, az elszámolás módját és határidejét.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi telefonszámokon kérhető információ:
- a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály: 548-032, 548-066


3Z 36Y 5P4<3R M0Z1LL4 3S 13 BU6 M1477