Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 06-80/ 200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez üzenetrögzítő rögzíti.

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt:


06-46/477-104.

Felsőoktatási ösztöndíjpályázat

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány pályázatot hirdet a 2017/2018-as tanév második félévére a tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező főiskolai, egyetemi hallgatók tanulásának támogatására.

Bővebben...

Lakatos-karbantartó munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet lakatos-karbantartó munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónapos próbaidő kikötésével 1 év határozott időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.

Bővebben...

Parkgondozó munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet parkgondozó munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónapos próbaidő kikötésével 1 év határozott időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.

Bővebben...

Szünidei gyermekétkeztetés

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.

Bővebben...

Hok Csaba fogadóóra

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Hok Csaba a 7. sz. választókerület képviselője 2018. május 30-án (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Ülésezik az önkormányzat

kr napirendTiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2018. május 31-én, csütörtökön 10.00 órakor ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.
Napirendi javaslat.

Bővebben...

Intézményvezetői pályázat

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Bővebben...

Igazgatói pályázat

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.) igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Bővebben...

Konyhakert-bérlés

Tiszaújváros önkormányzata tájékoztatja a konyhakertet bérlő lakosságot, hogy a bérleti szerződések megkötésére és a bérleti díjak befizetésére 2018. június 01-ig van lehetőség az alábbi helyen és időben.

Bővebben...

Tájékoztató a 2017. évi helyi iparűzési adóbevallás benyújtásáról tájékoztató gazdálkodók/egyéni vállalkozók/őstermelők részére

TISZTELT ADÓZÓ!

A 2017. évről benyújtandó állandó jellegű helyi iparűzési adó bevallásának benyújtási határideje:
2018. május 31.

• JOGSZABÁLYI HÁTTÉR:

A 2018. január 1-jétől hatályos adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 271. § (7) bekezdése szerint az adózónak az e törvény hatálybalépését követően, a hatálybalépést megelőző időszakra teljesítendő – többek között – adómegállapítási, bevallási, adófizetési, adóelőleg-fizetési kötelezettségét a 2017. december 31. napján hatályos szabályok szerint kell teljesítenie.
A fentiek értelmében a 2017-ben kezdődött adóévi helyi iparűzési adókötelezettség teljesítésével összefüggő – 2018. január 1-jét követő időszakra eső – eljárási kötelezettségek (az adó megállapítása, bevallása és megfizetése) tekintetében a „korábbi” adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szabályait kell alkalmazni.

• BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE:

A 2017. évi bevallási nyomtatványt azon adózóknak kell benyújtaniuk, akik/amelyek az iparűzési adó alanyának minősülnek és Tiszaújvárosban székhellyel, telephellyel rendelkeznek. Az iparűzési adó alanyának (vállalkozónak) tekintendő a gazdasági tevékenységet saját nevükben és kockázatukra haszonszerzés céljából üzletszerűen végző:
- a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
- a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy az őstermelői tevékenységből származó bevétele az adóévben a 600 000 Ft-ot meghaladta.
- jogi személy, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő jogi személyeket is,
- az egyéni cég, az egyéb szervezet, (alapítványok, egyesületek, társasházak, lakásszövetkezetek…) ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak.

• BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJAI ÉS CSATORNÁI:

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó - ide tartozik az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozó is – 2018. január 1-jétől elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet elektronikus ügyintézésre kötelezett minden az elektronikus ügyintézést biztosító szervek feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben, így értelemszerűen helyi iparűzési adó ügyben is. A hivatkozott jogszabályhelyek értelmében az Eüsztv. szerinti gazdálkodó szervezet a 2017. évi helyi iparűzési adóbevallását az önkormányzati adóhatóság által - a 35/2008. PM rendelet szerint - rendszeresített nyomtatványon, az ott biztosított elektronikus felületen köteles teljesíteni.

Elektronikus bevallási lehetőségek:

1. 2017. évi 17HIPA elnevezésű NAV által rendszeresített nyomtatvány, mely annak kitöltési útmutatójával együtt a NAV honlapjáról tölthető le. A bevallás az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával kitölthető, benyújtása az állami adóhatósághoz elektronikus úton történik. Az adózó meghatalmazottja akkor jogosult az állami adóhatóságon keresztül az iparűzésiadó-bevallás benyújtására, ha az állami hatóság hatáskörébe tartozó valamely közteherrel kapcsolatos eljárási kötelezettség teljesítéssel összefüggésben érvényes (állandó meghatalmazással) képviseleti jogosultsággal (EGYKE rendszerében nyilvántartott) rendelkezik, azaz az állami adóhatóság előtti eljárásra jogosult.
2. 2017. évi helyi iparűzési adóbevallási nyomtatvány, mely elektronikus űrlap az Önkormányzati Hivatali Portál (ELÜGY Portál) felületén /https://ohp.asp.lgov.hu/nyitolap/ alatt Tiszaújváros település kiválasztását követően érhető el. A gazdálkodó szervezet, illetve meghatalmazottja akkor jogosult ELÜGY Portálon történő iparűzésiadó-bevallás, kitöltésére és a nyomtatvány online beküldésére, ha jogosult a gazdálkodó szervezet cégkapujának használatára, illetve, ha a benyújtást megelőzően az adóhatósági képviseletről szóló érvényes meghatalmazását papír alapon megküldi az önkormányzati adóhatósághoz és az rögzítésre kerül. Egyéni vállalkozó a KÜNY tárhelye (korábbi nevén: ügyfélkapuja) útján tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.
Figyelem! Az ELÜGY Portál használatára vonatkozó részletes leírás az ELÜGY Portálon, illetve a Polgármesteri Hivatal honlapján található. A Portálon igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások kialakítása folyamatban van, a szolgáltatások köre hamarosan bővülni fog.


Papíralapú bevallási lehetőségek (az Eüsztv. szerint elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók esetében):

3. 2017. évi HIPA World nyomtatvány, mely letölthető a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu honlapról az ügyfélterminál/adóügyek alól. Matematikai összefüggéseket nem tartalmaz, benyújtása kinyomtatást követően papír alapon, postai vagy személyes úton lehetséges.
4. 2017. évi HIPA Excel nyomtatvány, mely letölthető a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu honlapról az ügyfélterminál/adóügyek alól. Matematikai és adózási összefüggéseket, figyelmeztetéseket tartalmaz, benyújtása kinyomtatást követően papír alapon, postai vagy személyes úton lehetséges.
5. Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentkezési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008.(XII.31) PM. rendelet 23. számú melléklete szerinti 2017. évi HIPA nyomtatvány. Matematikai összefüggéseket nem tartalmaz, benyújtása kinyomtatást követően papír alapon, postai vagy személyes úton lehetséges.

• ADÓMÉRTÉK:

Az állandó jellegű helyi iparűzési adó mértéke az önkormányzat döntése alapján 2017. évben az adóalap 1,5 %-a.

• ADÓALAP-MENTESSÉG:

A helyi iparűzési adóról szóló 26/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet értelmében az elmúlt évekhez hasonlóan – 2017. évben is - az az adózó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2.500.000,- Ft-ot, mentesül az adó megfizetése alól. A 2.500.000,-Ft-nál magasabb vállalkozói szintű adóalap esetében a kedvezmény már nem érvényesíthető! Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a vállalkozó adókötelezettsége nem áll fenn az egész adóévben, akkor a megkezdett hónapjaik alapján időarányosan vehetik figyelembe a kedvezmény összegét! Kérjük, hogy a fenti mentességre jogosultak az adóalap összegét, de maximum 2.500.000,- Ft-ot a bevallás VII/14. számú sorában szíveskedjenek szerepeltetni!
Azon adózóknak (vállalkozóknak/vállalkozásoknak) is be kell nyújtaniuk a bevallásukat, akik önkormányzati adóalap-mentesség miatt mentesülnek az adó megfizetése alól!

• ADÓKEDVEZMÉNY:

Az önkormányzat 2016-tól jogosult a rendeletében a háziorvos, illetve a védőnő vállalkozó számára kedvezményt, mentességet megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. A helyi adókról szóló törvényben meghatározásra került a háziorvos, védőnő vállalkozó fogalma, így ezen vállalkozónak minősül az a vállalkozó, aki/amely – gazdálkodó szervezetként vagy egyéni vállalkozóként – külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80 %-a e tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az Országos Egészség-biztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.
Tájékoztatjuk a Tiszaújvárosban telephellyel rendelkező háziorvos, védőnő vállalkozókat, hogy a helyi iparűzési adóról szóló 26/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet értelmében 2016. évtől a településre jutó adójából 50%-os mértékű adókedvezmény igénybevételére nyílik lehetősége. Kérjük, hogy az adókedvezmény összegét, a bevallás VII/19. számú sorában szíveskedjenek szerepeltetni!


• ADÓELŐLEGEK SZÁMÍTÁSA ÉS BEVALLÁSA:

A bevallás VIII. számú blokkjában a 2018. szeptemberében és a 2019. márciusában esedékes adóelőlegeket is be kell vallani! 2018. évben Tiszaújvárosban a helyi iparűzési adó mértéke vá1tozatlanul 1,5%, az előlegek számításánál ugyanezzel az adómértékkel kell számolni!
A 2018. szeptember 17-ig esedékes adóelőleg általános esetben a 2017. évi adóalap 1,5%-ának 100 Ft-ra kerekített összege és a 2018. március 19-ig esedékessé vált (korábban már bevallott) adóelőleg pozitív különbözete. A 2019. március 18-ig esedékes adóelőleg összege általános esetben a 2017. évi adó 100 Ft-ra kerekített összegének a fele.

• ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK:

Határidő Kötelezettség
2018. március 19. 2018. évi I. félévi adóelőleg befizetése a 2016. évi bevallás VIII/3. pontja alapján
2018. május 31. 2017. adóévi bevallás benyújtása (egyidejűleg az előlegek bevallása), valamint a 2017. évre megfizetett adóelőleg és az éves tényleges adó közötti különbözet 100 Ft-ra kerekített összegének megfizetése, visszaigénylése
2018. szeptember 17. 2018. évi II. félévi adóelőleg befizetése a 2017. évi bevallás VIII/2. pontja alapján
2018. december 20. 2018. évi adóelőleg-kiegészítés (feltöltés) bevallása és befizetése
2019. március 18. 2019. évi I. félévi adóelőleg befizetése a 2017. évi bevallás VIII/3. pontja alapján
A fenti időpontok a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó társaságokra nem vonatkoznak!

• SZÁMLASZÁM:

Az adót az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11734114-15350064-03540000 számú Tiszaújváros Város Önkormányzata helyi iparűzési adó beszedési számlára kell megfizetni! Kérjük, hogy az átutalási megbízásokon közleményként az önkormányzati nyilvántartási (mutató) számot vagy az adószámot szíveskedjenek feltüntetni!
Az 1000 forintot el nem érő adót az adózónak nem kell megfizetnie, és az adóhatóság az 1000 forintot el nem érő adóvisszatérítést nem utalja ki, és nem tartja nyilván. A 2017. évi helyi iparűzési adó túlfizetés visszautalását az adóhatóság a bevallás/kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, de legkorábban az esedékesség napját (május 31.) követően teljesíti.
A bevallási nyomtatvány kitöltésével vagy a helyi iparűzési adóval kapcsolatos bármely problémájával szíveskedjen az ügyintézőhöz fordulni! Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 205. szoba, telefon: 49/548-021, 49/548-044.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal,
Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, Adó és Végrehajtási Csoport


3Z 36Y 5P4<3R M0Z1LL4 3S 13 BU6 M1477