Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 06-80/ 200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez üzenetrögzítő rögzíti.

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt:


06-46/477-104.

Tiszaújvárost szolgálták

A képviselő-testület legutóbbi ülésén nyugállományba vonulása alkalmából újabb négy személy vette át az önkormányzat Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetését.

Ivánné Tóth Irén
csoportvezető fizikoterápiás asszisztens

kr szolg_11976-ban érettségizett. Mindig vonzotta az egészségügy, így jelentkezett az akkori Leninvárosi Rendelőintézetbe, ahová 1977-ben nyert felvételt, és segédasszisztensként látott el helyettesítő feladatokat. Egyre inkább magával ragadta az itt végzett munka szeretete, így egészségügyi szakmai tanulmányokba kezdett, majd 1981-ben általános ápoló és általános asszisztensi képesítést szerzett.
A fizikoterápiás kezelésformák felkeltették érdeklődését, és tanulmányait tovább folytatva fizikoterápiás asszisztensi szakképesítést szerzett 1982-ben, ezután ilyen jellegű szakmai feladatokat látott el.
1999-ben a Tiszaújvárosi Termálfürdő átadását követően megkezdődött a hozzá tartozó gyógyászati részleg kialakítása, az egység a Fiziko- és Balneoterápiás Részleg elnevezést kapta. A betegek kezelésére szolgáló géppark összetételének kialakítását szakmai tanácsaival segítette. Az újonnan felvett fizio- és fizikoterápiás asszisztensek szakmai mentorálásával is megbízták, ehhez csoportvezetői kinevezést kapott.
Rendívül nagy munkaszeretete, felelősségtudata, empatikus készsége mind a betegek, mind a munkatársai körében tiszteletet, szeretetet vívott ki.
Tevékenysége elismeréseként 1986-ban Miniszteri Dicséretet, majd 2013-ban Miniszteri Dicsérő Oklevelet kapott. 1993-ban munkatársi cím adományozásában részesült, majd 1995-től főmunkatársi, illetve 2011-től főtanácsosi címmel is büszkélkedhet.
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben a betegek ellátása területén végzett, több mint négy évtizedes betegközpontú, példamutató munkavégzése, emberi helytállása, szakmai elhivatottsága elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

Majoros Lászlóné
általános iskolai tanár

kr szolg_2A tanárképző főiskola matematika-fizika szakát 1978-ban, a kémia szakot 1997-ben végezte el. Pedagógusi pályafutását 1980-ban kezdte Tiszaújvárosban.
Kiemelkedően fontosnak tartotta diákjai természettudományos kompetenciájának fejlesztését. A biztos elméleti alapok lefektetésén túl nagy hangsúlyt helyezett a tanulók gyakorlati képzésére.
2007-től jó szakmaisággal vezette az intézményi Ember és természet munkaközösség munkáját. Feladatait mindig pontosan és lelkiismeretesen végezte.
Tanítványaiban igyekezett kialakítani az önálló ismeretszerzés, az önművelés igényét. Pedagógiai munkájában alkalmazott módszerei sokrétűek, a gyerekek igényeihez alkalmazkodóak voltak. A tanórán kívüli szakköröket, tehetséggondozó foglalkozásokat is nagy lelkesedéssel vezette. Megyei és országos versenyeken tanulóival többször is kimagasló eredményt ért el.
Igényes szakmai munkája mellett mindig sok időt fordított diákjai nevelésére. Osztályfőnökként elhivatottsága, gyermektisztelő, és -szerető tevékenysége kitartó következetességgel párosult. Határozott, pedagógiai elveiben következetes, ugyanakkor diákjai iránt megértő, segítőkész pedagógusként teljesítette feladatát.
Városunk érdekében végzett szakmai munkáját Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő- testülete „Tiszaújváros Közneveléséért” életműdíjjal ismerte el.
Tiszaújváros oktatás-nevelési területén kifejtett közel négy évtizedes kimagasló munkavégzése, a pedagógia területén elért eredményei, szorgalma és szakmai elhivatottsága, áldozatkész magatartása elismeréseként a „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

Ujvári Irén
általános iskolai tanító

kr szolg_31981-ben szerzett diplomát a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán általános iskolai tanító szakon, orosz és pedagógia szakkollégium specializációval.
1976-ban kezdett dolgozni városunkban, mint könyvtáros, a leninvárosi Derkovits Gyula Művelődési Központban. Jelenlegi munkahelyén, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 1983-tól végezte munkáját egészen nyugdíjba vonulásáig.
Tanítási óráira rendkívüli alapossággal és precizitással készült. Széleskörű módszertani ismereteivel, pontos, szakszerű magyarázataival egyaránt elősegítette a tehetséges és a tanulásban lemaradó gyerekek fejlődését. Évekig tartott fejlesztő és felzárkóztató foglalkozásokat a tanulási nehézséggel küzdő gyerekek számára. Fejlesztő tevékenysége kiemelkedő volt.
Tanítványait önálló gondolkodásra, problémamegoldásra ösztönözte. Rendszeresen készítette fel diákjait tanulmányi versenyekre, melyeken a tanulók kiváló eredményeket értek el. Szívesen vett részt tanórán kívüli programok szervezésében és lebonyolításában is. A tanítványok szülei tisztelték szakmai tudását és tapasztalatát, elfogadták tanácsait.
Folyamatosan fejlesztette szakmai-módszertani ismereteit. Megyei, iskolai versenyek és rendezvények magas színvonalú szervezése és megvalósítása is köthető nevéhez. Napközis feladatot ellátó tanítóként, osztályfőnökként és munkaközösség-vezetőként is felelősségtudat, hozzáértés és együttműködés jellemezte munkáját.
Tiszaújváros közművelődésében és közoktatásában végzett több, mint négy évtizedes kiemelkedő szakmai tevékenysége, példaértékű munkavégzése, a pedagógus életpálya melletti elkötelezettsége elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

Nagyné Kemenesi Marianna
általános iskolai tanító

kr szolg_41982-ben szerzett diplomát a Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán általános iskolai tanító szakon, testnevelés szakkollégium specializációval.
1978-tól dolgozott az első és egyetlen munkahelyén, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. Kezdetben napközis nevelői, majd a diploma megszerzése után osztályfőnöki megbízással végezte tevékenységét az intézményben.
Pedagógusi munkáját áthatotta a gyerekek iránti szeretet és tisztelet. Tanítási óráin derűs, nyugodt légkör uralkodott. Tanítványai élményszerű, alkotó tanítási-tanulási folyamatban szerezték ismereteiket. Oktató-nevelő tevékenysége során kiemelt figyelmet fordított a tehetséges gyerekekre. Lelkiismeretes felkészítő munkájának köszönhetően tanítványai eredményesen szerepeltek tanulmányi versenyeken. A tanulási nehézséggel küzdő tanulók sorsát is szívügyének tekintette. Rendszeresen tartott részükre fejlesztéseket és felzárkóztatásokat.
Az iskolai közösség aktív tagjaként számos rendezvény, verseny megszervezésében vett részt. Munkaközösségi összekötőként összehangolta és hatékonyan segítette az alsó tagozatos pedagógusok munkáját. Az intézmény kulturális és sport életében is rendszeresen vállalt szerepet. Szakmai tudásával, tapasztalatával segítette kollégái tevékenységét.
Munkája elismeréseként 1989-ben „Miniszteri Dicséret”-ben, 1991-ben „Vezető Pedagógus” cím kitüntetésben részesült.
Városunk oktatás-nevelési területén kifejtett négy évtizedes kiemelkedő és magas színvonalú szakmai munkája, lelkiismeretes és gyermekközpontú pedagógusi tevékenysége, emberi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.


3Z 36Y 5P4<3R M0Z1LL4 3S 13 BU6 M1477