Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 06-80/ 200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez üzenetrögzítő rögzíti.

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt:


06-46/477-104.

Stratégiai célok, célcsoportok, programok

A helyzetelemzés tapasztalatai, valamint az erősségek, gyengeségek, veszélyek, lehetőségek figyelembevételével Tiszaújváros szociális szolgáltatási koncepciójában az alábbi stratégiai célkitűzések szerepelnek:
- a jólét megteremtése,
- társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése,
- egyenlő bánásmód,
- a társadalmi befogadásra épülő szemlélet kialakítása,
- esélyegyenlőség,
- a diszkrimináció tilalma,
- a kohézió,
- a partnerség, kooperáció, koordináció és annak erősítése,
- szektorsemlegesség.
A szociális szolgáltatási koncepció stratégiai célterületei:
- szociális szolgáltatások és ellátások működésének helyi szabályozása,
- fenntartói működtetési szabályok és eljárások,
- intézményi szabályozás,
- intézményi fejlesztés,
- pénzügyi erőforrások fejlesztése,
- információkezelés,
- kommunikáció,
- minőségügy,
- ellátások társadalmasítása.
A szociális szolgáltatási koncepció - a helyzetelemzés alapján meghatározott - stratégiai célcsoportjai:
- családok: gyermekek - aktív korúak - időskorúak - nyugdíjasok - egyedülállók,
- hátrányos helyzetű csoportok (pl. hajléktalanok, szenvedély- és pszichiátriai betegek),
- fogyatékossággal élő személyek,
- speciális élethelyzetben lévők (pl. krízishelyzetben élők, bántalmazottak),
- szolgáltatást nyújtók (intézmények, szakemberek).
A szakértő az operatív programokra az alábbi javaslatokat tette:
1. A pénzbeli és természetbeni ellátások formájának és összegének aktualizálása a jogszabályi, gazdasági és társadalmi változásokhoz. Kiemelt figyelemmel az ellátásokhoz való hozzáférés biztosítására és a bürokrácia csökkentésére.
2. Együttműködési megállapodások megkötése civil szervezetekkel és/vagy egyházi szervezetekkel. Ezek a megállapodások hozzájárulhatnak a szociális szolgáltatások nyújtásának megvalósításába történő bekapcsolódásra, feladatellátásra, az ellátás minőségének javítására, illetve a szolgáltatások bővítését is eredményezhetik. Különös tekintettel a Vöröskereszt, a Máltai Szeretetszolgálat szervezeteire.
3. A már működő Tiszaújvárosi Konzultációs Fórumon az idősügyet, valamint a gyermek- és ifjúságügyet érintő témák hangsúlyosabb megjelenése.
4. „Nők Fóruma” létrehozása a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ keretében. Célja a településen élő nők számára fórum biztosítása, ahol lehetőség van a közélet eseményeibe történő bekapcsolódásra, tanácsadásra és képzések megvalósítására. A nők így sajátjuknak érzik a települést, a helyi társadalomra is befolyást gyakorolhatnak (pl. önkéntesek szervezése, segítése, munkájának koordinálása), amely a településen történő maradásukat is erősíti.
5. A szociális ágazat és a kapcsolódó intézményekben az informatikai rendszer bővítése, korszerűsítése (pl. gépek, asztali és hordozható eszközök, hálózat, programok, hálózatok kialakítása stb.) az ellátás színvonalának emelése és a dolgozók hatékonyabb és humánerőforrás-barát segítése érdekében.
6. A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ minőségbiztosításának megszerzése.
7. A településen dolgozó szociális szakemberek és a szociális területen tevékenységet végző egyének számára képzések/továbbképzések megszervezése helyi szinten vagy országos rendezvényen történő részvétel biztosítása a professzionális szakmai tudás megszerzése érdekében. Kiemelt figyelemmel a szociális diagnózis bevezetésével kapcsolatos képzésekre és az idősek otthonában dolgozók tudásának elmélyítésére.
8. Pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek számára szolgáltatás nyújtása a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ keretein belül az ellátási kötelezettségekre tekintettel, és figyelemmel a településen jelentkező szükségletekre. A feladat megállapodások alapján is megvalósítható (ld.: javaslat 2. pont) erősítve a helyi társadalom szövetének kialakításáért érzett és vállalt felelősséget.
9. A házi segítségnyújtás kapacitásának bővítése - a hétvégére is kiterjedő gondozással, étkezéssel (diétás is) - figyelemmel a megvalósított igényfelmérésre (Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által). Ezzel a jelenleg dolgozó szakemberek munkaterhelése is csökkenne, pozitív munkamotiváció jelentkezne. A technikai feltételek bővítése minőségi javulást eredményez a jelenlegi kapacitásnak is.
10. A hajléktalanellátás-kapacitás magas minőségű kihasználása a hajléktalan személyek eredményesebb elérésével és az intézményi ellátás igénybevételének erősítésével, valamint a „Zöld Szám” jelző szerepének erősítésével, az önkéntesek területi felelősségének kialakításával.
11. Szociális szakemberek középfokú és felsőfokú képzésben történő támogatása ösztöndíj (szerződés) megkötése mellett, ahol a szakember a végzést követően meghatározott ideig munkatevékenységet végez a szociális ágazatban.
12. Tiszaújváros Város Önkormányzata által alapítandó „Szociális Munkáért Díj” létrehozásának vizsgálata. A díj erősítheti a helyi szociális szakemberek tevékenységének elismerését, mind a társadalmi hasznosság, mind a települési pozitív kommunikáció terén.
Hivatkozva a fentiekre és az Szt. 86. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakra, miszerint a tízezernél több állandó lakosú települési önkormányzatnak pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátását kell működtetnie, javasolt, hogy a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata szolgáltatásszervezése során fordítson fokozott figyelmet a pszichiátriai betegekkel és a szenvedélybetegekkel való foglalkozásra, továbbá ezen célcsoportok tekintetében folyamatosan monitorozza a nappali ellátás iránti lakossági igényeket. A koncepcióban meghatározottak figyelembevételével javasolt továbbá, hogy a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ minőségbiztosítása érdekében az intézmény vezetője a szükséges intézkedéseket tegye meg. Fentieken túl a Polgármesteri Hivatal a jogszabályi, gazdasági és társadalmi változásokra tekintettel folyamatosan aktualizálja a pénzbeli és természetbeni ellátások formáit és összegét, valamint vizsgálja meg a „Szociális Munkáért” díj alapításának lehetőségét.


3Z 36Y 5P4<3R M0Z1LL4 3S 13 BU6 M1477