Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 06-80/ 200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez üzenetrögzítő rögzíti.

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt:


06-46/477-104.

Az idősek otthona szempontrendszere

kr 1_2I. Jogszabály által meghatározott feltételek:
I.1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiak-ban: Szt.) 68/A. §-a, továbbá a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM (a továbbiakban: SZMM rendelet) rendelet 4. §-a az idősek otthoni elhelyezésére vonatkozóan az alábbi feltételeket határozza meg:
Az Ezüsthíd Idősek Otthonába történő felvételre jogosult az:
• Aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az Szt. 68/A. § (3) bekezdése alapján, valamint a gondozási szükséglet vizsgálatát szabályozó SZMM rendeletben meghatározott értékelő adatlap alapján III. fokozatú gondozási szükséglettel rendelkezik, vagyis az egyén teljes ellátásra, folyamatos gondozásra, ápolásra szorul, intenzív odafigyelést és gyakori beavatkozást igényel.


• Aki betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem tud, értékelő adatlap alapján III. fokozatú gondozási szükséglettel rendelkező 18. életévét betöltött személy, amennyiben az ellátása más típusú ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.
• A gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények lehetnek, amelyek esetében a gondozási szükséglet mértékét nem kell az értékelő adatlap alapján vizsgálni, ha:
- az ellátást igénylő diagnózisaként a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata került megállapításra,
- az ellátást igénybevevő egyedül él és nyolcvanadik életévét betöltötte,
- az ellátást igénybevevő egyedül él és lakóhelye közműves vízellátás és közműves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan,
- az ellátást igénybe vevő egyedül él és fogyatékossági támogatásban részesül,
- az ellátást igénybe vevő egyedül él I. fokozatú rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rokkantsági járadékban részesül,
- az ellátást igénybevevő egyedül él és munkaképességét 100 %-ban elvesztette, illetve legalább 80 %-os egészségkárosodást szenvedett.
I.2. Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2016. (III.31.) önkormányzati rendeletének 5. § (3a) bekezdése értelmében az Ezüsthíd Idősek Otthonába történő elhelyezésre az jogosult, aki a kérelem benyújtását megelőzően legalább 10 éves folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és ez idő alatt tiszaújvárosi lakóhelyén élt, valamint a kérelem benyújtásakor is életvitelszerűen tiszaújvárosi lakóhelyén él.
Értékelés szempontja Pontérték
21 éves, vagy azt meghaladó tiszaújvárosi lakóhely 30 pont
11-20 éves tiszaújvárosi lakóhely
20 pont
10 éves tiszaújvárosi lakóhely
15 pont
II. Az elhelyezést indokló, egyéb figyelembe veendő körülmények:
Értékelés szempontja Pontérték
A kérelmező idős, beteg, ellátásra szoruló egyedül élő tiszaújvárosi lakos, akinek közeli hozzátartozója Tiszaújvárosban nem lakik. 5 pont
A kérelmező 80. életévét betöltött egyedül élő idős ember. 5 pont
A kérelmező az Ezüsthíd Gondozóház lakója és az intézményben az elhelyezésre szolgáló maximális időtartam letelt. 3 pont
A kérelmező tiszaújvárosi munkahellyel rendelkezett. 2 pont
III. Az Ezüsthíd Idősek Otthonába történő elhelyezést kizáró okok:
• Pszichiátriai megbetegedés.
• Szenvedélybetegség.
• Speciális gondozást igénylő fogyatékosság.
• Rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést igénylő egészségi állapot.


3Z 36Y 5P4<3R M0Z1LL4 3S 13 BU6 M1477